Granty NCN 2017

Granty NCN realizowane w 2017 roku:

Tytuł projektu Imię i nazwisko kierownika Okres realizacji projektu

Przyznane środki na cały projekt

Molekularne mechanizmy neurotoksyczności tetrabromibisfenolu A. Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz 25.01.2013-24.01.2017 514 960,00
Analiza podobieństwa struktur przestrzennych biopolimerów przy użyciu deskryptorów lokalnej struktury.  Dr Paweł Daniluk  08.10.2012-07.10.2017 390 875,00 
Badania nad etiopatogenezą molekularną dziedzicznych polineuropatii czuciowych.  Dr Dagmara Kabzińska  24.06.2013-23.01.2017 796 120,00 
Rola astrocytarnych receptorów NMDA w hiperamonemicznym obrzęku mózgu towarzyszącym encefalopatii wątrobowej.  Prof. dr.hab. Jan Albrecht  29.08.2013-28.02.2017 935 000,00 
Badania funkcjonalne rzadkich wariantów genów przyczynowo związanych z chorobą Alzheimera w populacji polskiej.  Dr Michalina Maria Wężyk  06.02.2014-05.11.2017 555 850,00 
Potencjalny wpływ dryftu epigenetycznego na zależną od wieku zmianę ekspresji SiRT6 w komórkach jednojądrzastych krwi człowieka.  Mgr Magdalena Zofia Owczarz  25.03.2014-24.10.2017 148 140,00 
Poszukiwanie wspólnych czynników patologicznych w niedokrwionym mózgu i chorobie Alzheimera;Geny.  Prof. dr hab. Ryszard Pluta  17.02.2014-16.02.2017 700 040,00 
Rola mózgowej asymetrycznej dwumetyloargininy (ADMA) w encefalopatii wątrobowej: marker, mediator czy regulator?  Dr hab.Magdalena Zielińska  12.02.2014-11.08.2017 640 000,00 
Znaczenie polimerazy poli (ADP-rybozy) i sirtuin w regulacji śmierci komórek.Nowe punkty uchwytu w terapii choroby Alzheimera.  Prof.dr hab.Joanna Benigna Strosznajder  01.04.2014-30.09.2017 490 500,00 
Rola ścieżki sygnalizacyjnej z udziałem receptorów dla sfingozyno-1-fosforanu(S1P) w zwierzęcym modelu Choroby Parkinsona.Poszukiwanie nowych unktów uchwytu w planowaniu strategii terapeutycznych.  mgr Joanna Agata Pyszko - Motyl  12.03.2014-11.09.2017 95 517,00 
Rola ceramidu i ścieżki sygnalizacyjnej z udziałem receptorów dla sfingozyno-1-fosforanu w metabolizmie białka prekursorowego amyloidu beta.  Mgr inż. Kinga Sylwia Czubowicz  24.07.2014-23.07.2017 98 640,00 
Nowe pochodne 1,3,4-tiadiazolu jako inhibitory kluczowych etapów cyklu glutamina-glutaminian w komórkach glioblastoma.  Dr Monika Paulina Szeliga  10.07.2014-09.01.2018 435 500,00 
Udział enzymów TET w starzeniu skóry człowieka.  Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka  23.01.2015-22.01.2018 964 370,00 
Wpływ chimery peptydowej PK20      (opioid-neurotensyna) na proces zapalny w mysim modelu nadwrażliwości kontaktowej i astmy nieatopowj-porównanie z działaniem neurotensyny i analogu endomorfiny 2.  Dr Katarzyna Kaczyńska  26.01.2015-25.01.2017 349 000,00 
Identyfikacja wirusów oraz ocena zmian ultrastrukturalnych towarzyszących obecności wirusa  w tkance mięśnia sercowego u chorych z podejrzeniem kardiomiopatii rozstrzeniowej pozapalnej.  Prof. dr hab. Robert Gil  01.04.2015-31.03.2018 591800 
Identyfikacja nowych markerów komórek macierzystych raka jasnokomórkowego nerki-badania w modelu mysim przy użyciu technik obrazowania molekuarnego.  Dr Michał Fiedorowicz (Prof. dr hab. Cezary Szczylik (Wojskowy Instytut Medyczny)-LIDER KONSORCJUM/)  10.03.2015-09.03.2018 403 282 
Rola kinazy białkowej G typu I alfa w regulacji przepuszczalności bariery filtracyjnej w dysfukcji kłębuszków nerkowych.  Dr inż. Agnieszka Piwkowska  05.05.2015-04.05.2020 1 755 660,00 
Przywracanie funkcji mózgu u myszy drogą przeszczepów neuronalnych.  Dr hab. Robert Jakub Filipkowski  08.06.2015-07.06.2018 563 000,00 
Aktywność układu opioidowego w patogenezie i terapii chorób zapalnych przewodu pokarmowego u myszy o wysokiej i niskiej wrazliwosci na stres.  Dr hab. Jakub Fichna  21.04.2015-20.10.2017 800 800 (IMDiK 215 800) 
Znaczenie bioaktywnych sfingolipidów: ceramidu, ceramido-1-fosforanu oraz sfingozyno-1-fosforanu w regulacji funkcji mitochondriów i zakończeń synaptycznych w eksperymentalnych modelach choroby Alzheimera. Nie amyloidogenne punkty uchwytu w terapii AD.  Dr hab. Robert Piotr Strosznajder  22.09.2015-21.09.2018 889 600,00 
Identyfikacja i analiza funkcjonalna czynników wydzielanych przez progenitory oligodendrocytów w odpowiedzi na uszkodzenie OUN szczura wywołane asfiksją okołoporodową  Dr hab. Joanna Beata Sypecka  09.07.2015-08.07.2018 650 000,00 
Udział niespecyficznych kanałów jonowych typu TRP przepuszczalnych dla jonów wapnia w procesach zapamiętywania i przypominania oraz ich powiązania z metabotropowymi receptorami glutaminianu grupy I.  dr hab. Elżbieta Jolanta Salińska  09.07.2015-08.07.2018 544 370,00 
Badanie ekspresji białka SNAP-25, analiza metabolomiczna NMR i charakterystyka behawioralna w zwierzęcych modelach autyzmu dziecięcego: odniesienie do hipotezy glutaminianowej  prof. dr hab. Jerzy Wiesław Łazarewicz  09.07.2015-08.07.2018 913 192,00 
Rdzeń nerki w kontroli wydalania płynów i ciśnienia tętniczego: próby obniżania ciśnienia za pomocą długotrwałego doświadczalnego zwiększenia ukrwienia rdzenia u szczurów z doświadczalnym nadciśnieniem.  dr hab. Bożena Bądzyńska  09.07.2015-08.01.2018 378 800,00 
Funkcjonalne znaczenie translokacji kinazy białkowej C beta (PKC beta) do mitochondriów w wyniku niedokrwienia mózgu. Rozwikłanie zagadki endogennej neuroprotekcji.  dr Małgorzata Beręsewicz  22.09.2015-21.09.2018 655 750,00 
Rola szlaku receptora dla hormonu uwalniającego gonadotropiny w funkcjonowaniu limfocytów B  mgr Dorota Walkiewicz  05.08.2015-04.08.2018 149 962,00 
Regulacja ekspresji astrocytarnej glutaminazy przez czynniki zapalne w encefalopatii wątrobowej  mgr Krzysztof Milewski  22.09.2015-21.09.2017 99 494,00 
Hamowanie deacetylaz histonów jako próba postępowania terapeutycznego w okołoporodowym uszkodzeniu mózgu.  mgr Joanna Jaworska  21.01.2016-20.01.2018 99 960,00 
Rola białek z rodziny Rho w regulacji cytoszkieletu komórek podocytarnych. Wpływ na migrację i przepuszczalność bariery filtracyjnej.  dr hab. inż. Agnieszka Piwkowska  15.02.2016-14.02.2019 1 089 200,00 
Poszukiwanie nowych, zaburzonuch ścieżek molekularnych w patofizjologii stwardnienia zanikowego bocznego.  dr Mariusz Berdyński  25.02.2016-24.02.2019 63 600,00 
Efektywność nowych mieszanin lipofekcyjnych opartych na pochodnych alkoholi poliizoprenoidowych w zwiększeniu ekspresji śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF-A): wpływ na ciśnienie tętnicze krwi szczurów spontanicznie nadciśnieniowych.  dr inż. Olga Gawryś  25.02.2016-24.02.2019 150 000,00 
Zespół dziecka wiotkiego- poszukiwanie nowych czynników gebetycznych związanych z etiopatogenezą choroby, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nerwowo- mięśniowych.  dr Maria Janina Jędrzejowska (konsorcjum)  12.04.2016-11.04.2019 1 208 800,00 
Embriotoksyczność oraz teratogenność jako skutek odpowiedzi na uszkozdenie DNA w komórkach iPS: efekt chlorku metylortęci i niskiego poziomu tlenu.  mgr inż. Justyna Augustyniak  24.03.2016-23.03.2019 150 000,00 
Zmiany parametrów krążeniowych u szczura na skutek prezentacji wokalizacji ultradźwiękowych.  dr hab. Robert Jakub Filipkowski  10.06.2016-09.06.2019 532 000,00 
Poszukiwanie mutacji post-zygotycznych w dystrofiach obręczowo-kończynowych, z wykorzystaniem technik sekwencjonowania nowej generacji.  mgr Jakub Fichna  11.10.2016-10.10.2018 100 000,00 
Zmiany w składzie białkowym i własnościach elektrofizjologicznych synapsy glutamatergicznej w mysim modelu ostrej encefalopatii wątrobowej: rola tkankowego czynnika wzrostu β1(TGF β1)  mgr inż. Mariusz Paweł Popek  08.07.2016-07.07.2019 149 400,00 
Uszkodzenie bariery krew-mózg w encefalopatii wątrobowej: rola mikroRNA.  dr hab. Magdalena Zielińska  04.08.2016-03.09.2019 1 092 280,00 
 Znaczenie kinazy sfingozyny 1 oraz sfingozyno-1-fosforanu w doświadczalnym modelu choroby Parkinsona oraz w farmakologicznej cytoprotekcji.  mgr Joanna Agata Pyszko - Motyl  01.10.2016-30.09.2017 64 676,00 
 Udział czynnika transkrypcyjnego Sp1 w regulacji ekspresji astrocytarnego transportera glutaminy SN1: wpływ jonów amonowych i interakcji astrocyt-neuron.  mgr inż. Katarzyna Anna Dąbrowska  06.03.2017-05.03.2020 150 000,00 
 Udział glutaminianergicznego receptora NMDA w mechanizmach neurotoksyczności nanocząstek srebra w modelu in vivo.  dr hab. Lidia Marta Strużyńska  14.02.2017-13.02.2020 689 000,00 
 Zaprojektowanie i ocena wielogenowej sygnatury transkrypcyjnej dla celów diagnostyki molekularnej guzów mózgu u dzieci.  dr hab. Maria Anna Łastowska (prof. dr hab. Ewa Matyja)  06.04.2017-05.04.2020 610 400,00 
 Szlak sygnałowy związany z kinazą białkową B w komórkach glioblastoma transekowanych glutaminazą typu wątrobowego (GAB)  mgr inż. Ewelina Julia Majewska  04.08.2017-03.08.2019 99 950,00 
 Wpływ składowej naczyniowej i składowej zwiazanej z krążeniem płynu mózgowo-rdzeniowego na podatność mózgową.  mgr inż. Katarzyna Dorota Kaczmarska  28.07.2017-27.07.2019 95 600,00 
 Patomechanizm choroby Charcot-Marie-Tooth typu 4A- w poszukiwaniu terapii.  prof. dr hab. Andrzej Kochański  20.07.2017-19.07.2020 1 448 700,00 
 Rola syntezy glutaminy w fazie inicjacji padaczki skroniowej w modelu litowo-polikarpinowym u młodych szczurów: mechanizm pobudzenia syntetazy glutaminy  prof. dr hab. Jan Albrecht  27.07.2017-26.07.2020 1 089 200,00 
 Opracowanie modelu homologicznego receptora NK1 z wykorzystaniem danych o międzygatunkowych różnicach wiązalności ligandów.  dr Piotr Jakub Lipiński  04.07.2017-03.07.2020 499 850,00 
 Rola białek opiekuńczych Hsp90 w replikacji ludzkiego adenowirusa 5  dr hab. Paweł Bieganowski  10.07.2017-09.07.2020 677 560,00 
 Rola mitofagii i ocena zmian bioenergetyki podocytów w rozwoju insulinooporości i zaburzeniach fukcji bariery filtracyjnej w patogenezie nefropatii cukrzycowej.  dr Irena Audzeyenka  10.08.2017-09.08.2020 988 100,00 
Wpływ prenatalnej aktywacji układu immunologicznego na funkcje mitochondriów. Znaczenie w chorobach neurorozwojowych dr Magdalena Cieślik 12.09.2017-11.09.2020 559 800,00
Rola zależnej od cGMP ścieżki sygnałowania komórkowego w regulacji ekspresji i aktywności deacetylazy SIRT1: nowy mechanizm indukcji insulinooporności podocytów eksponowanych na wysokie stężenie glukozy dr Dorota Rogacka 09.08.2017-08.08.2020 1 102 805,00
Badanie mechanizmów neuroprotekcyjnego działania agonistów receptorów metabotropowych grupy II (mGluR2/3) w modelowej asfiksji okołoporodowej noworodków szczura Ewelina Małgorzata Bratek 25.08.2017-24-08.2019 99 840,00
Rola mitofuzyny 2 w uszkodzeniu i regeneracji komórek w epizodzie ischemiczno-reperfuzyjnym mózgu dr Maria Małgorzata Kawalec 10.08.2017-09.08.2020 663 000,00
Identyfikacja i charakterystyka wariantów genomu związanych z zespołem Gillesa de la Tourette'a. prof. Cezary Żekanowski 05.10.2017-01.10.2020 1 296 400,00
Badanie ekspresji genów potencjalnie uczestniczących w patogenezie autyzmu w dwóch modelach zwierzęcych: walproinianowym i talidomidowym. dr hab. Elżbieta Ziemińska 08.11.2017-07.11.2018 44 748,00
Charakterystyka fenotypu mitochondrialnego w fibroblastach pacjentów z otępieniem czołowo-skroniowym (Fronto-Temporal Dementia, FTD) wywołanym mutacjami w genie progranuliny (PGRN). dr Katarzyna Anna Gawęda-Walerych 25.09.2017-24.09.2018 49 830,00
Receptor farnezylowy X w mózgu - nowy element w patomechanizmie ostrej encefalopatii wątrobowej. dr Anna Maria Czarnecka 06.09.2017-05.09.2018 49 940,00
Wpływ dokomorowej i obwodowej iniekcji neuropeptydu FF na wzorzec oddechowy i poopioidową depresję oddychania u uśpionych szczurów. dr Piotr Wojciechowski 01.09.2017-31.08.2018 41 723,00
Wpływ inhalacji solanki wielickiej na markery stanu zapalnego i reaktywność oskrzeli w mysim modelu astmy nieatopowej. dr Dominika Magdalena Zając 01.09.2017-31.08.2018 49 258,00

 


Archiwum:

Granty NCN realizowane w 2016 roku.
Granty NCN realizowane w 2015 roku.
Granty NCN realizowane w 2014 roku.
Granty NCN realizowane w 2013 roku.
Granty NCN realizowane w 2012 roku.
Granty NCN realizowane w 2011 roku.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje