Praca 25.10.2016

 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

do Pracowni Neurogenetyki

Zespołu Kliniczno-Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: biologia, genetyka, biologia komórki

Data ogłoszenia: 25.10.2016 r.

Termin składania ofert: 08.11.2016 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: adiunkt, neurodegeneracja, badania funkcjonalne

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi)

 

Wymagania:

 • tytuł doktora (specjalność: genetyka medyczna, biologia medyczna, genetyka molekularna)
 • bardzo dobra znajomość technik biologii molekularnej kwasów nukleinowych (klonowanie DNA, techniki pracy z RNA, qPCR, western-blot, immunoprecypitacja, mutageneza ukierunkowana; minigene system, pull down assay itp)
 • zaawansowana znajomość metod bioinformatycznych (w tym: analiza danych wysokoskalowych, analiza szlaków biologicznych, asocjacja z poziomem ekspresji/mutacjami/polimorfizmami).
 • bardzo dobra znajomość metod hodowli komórkowych: transfekcja, siRNA, FACS, immunofuorescencja, mikroskopia fluorescencyjna/konfokalna
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej
 • znaczący dorobek publikacyjny w dziedzinie genetyki człowieka/ biologii molekularnej/biochemii (publikacje z pierwszym autorstwem) preferencyjnie w dziedzinie chorób neurodegeneracyjnych
 • udokumentowany udział w pozyskiwaniu środków na badania naukowe
 • bardzo dobra i udokumentowana znajomość języka angielskiego
 • mile widziany zakończony staż podoktorski
 • wskazanie IMDiK, PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat)
 • pracę w zespole, w miłej atmosferze
 • możliwość rozwoju naukowego
 • możliwość zagranicznych wyjazdów specjalizacyjnych

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • analiza zmienności genetycznej związanej z chorobami neurodegeneracyjnymi
 • analiza ekspresji genów, analiza in silico sekwencji DNA, RNA, białka, analiza statystyczna wyników
 • badania funkcjonalne mutacji/izoform  DNA/mRNA/białka
 • wprowadzanie nowych metod i technik badawczych
 • kreatywność w określaniu nowych zadań badawczych w ramach Pracowni
 • aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań
 • reprezentowanie Zespołu na konferencjach naukowych oraz przygotowanie prac do publikacji w pismach z listy ISI.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 229.)."

Składanie dokumentów: 

            Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w sekretariacie IMDiK, PAN.

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter)

ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 08.11.2016 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 08.11.2016 r. wpłynie do sekretariatu wersja papierowa opatrzona podpisem Kandydata.

Decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu IMDiK, PAN a nie data stempla pocztowego.

Dodatkowo (oprócz wersji papierowej) prosimy o przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Oferty przesłane/złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa listopada 2016 r.

Kontakt: prof. dr hab. Cezary Żekanowski, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel : 22 608 64 85

 

Dodatkowe informacje