Granty NCN 2018

Granty NCN realizowane w 2018 roku:

Tytuł projektu Imię i nazwisko kierownika Okres realizacji projektu

Przyznane środki na cały projekt

Rola ceramidu i ścieżki sygnalizacyjnej z udziałem receptorów dla sfingozyno-1-fosforanu w metabolizmie białka prekursorowego amyloidu beta. Mgr inż. Kinga Sylwia Czubowicz 24.07.2014-23.05.2018 98 640,00
Nowe pochodne 1,3,4-tiadiazolu jako inhibitory kluczowych etapów cyklu glutamina-glutaminian w komórkach glioblastoma. Dr Monika Paulina Szeliga  10.07.2014-09.01.2018 435 500,00 
 Udział enzymów TET w starzeniu skóry człowieka.  Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka  23.01.2015-22.11.2018 964 370,00 
 Identyfikacja wirusów oraz ocena zmian ultrastrukturalnych towarzyszących obecności wirusa  w tkance mięśnia sercowego u chorych z podejrzeniem kardiomiopatii rozstrzeniowej pozapalnej.  Prof. dr hab. Robert Gil  01.04.2015-31.03.2019 591 800,00 
 Identyfikacja nowych markerów komórek macierzystych raka jasnokomórkowego nerki-badania w modelu mysim przy użyciu technik obrazowania molekuarnego.  Dr Michał Fiedorowicz (Prof. dr hab. Cezary Szczylik (Wojskowy Instytut Medyczny)-LIDER KONSORCJUM/)  10.03.2015-09.03.2018 1 370 657 (IMDiK 403 282) 
 Rola kinazy białkowej G typu I alfa w regulacji przepuszczalności bariery filtracyjnej w dysfukcji kłębuszków nerkowych.  Dr inż. Agnieszka Piwkowska  05.05.2015-04.05.2020 1 755 660,00 
 Przywracanie funkcji mózgu u myszy drogą przeszczepów neuronalnych.  Dr hab. Robert Jakub Filipkowski  08.06.2015-07.06.2018 563 000,00 
 Znaczenie bioaktywnych sfingolipidów: ceramidu, ceramido-1-fosforanu oraz sfingozyno-1-fosforanu w regulacji funkcji mitochondriów i zakończeń synaptycznych w eksperymentalnych modelach choroby Alzheimera. Nie amyloidogenne punkty uchwytu w terapii AD.  dr hab. Robert Piotr Strosznajder  22.09.2015-20.09.2019 889 600,00 
 Identyfikacja i analiza funkcjonalna czynników wydzielanych przez progenitory oligodendrocytów w odpowiedzi na uszkodzenie OUN szczura wywołane asfiksją okołoporodową  dr hab. Joanna Beata Sypecka  09.07.2015-08.01.2019 650 000,00 
 Udział niespecyficznych kanałów jonowych typu TRP przepuszczalnych dla jonów wapnia w procesach zapamiętywania i przypominania oraz ich powiązania z metabotropowymi receptorami glutaminianu grupy I.  dr hab. Elżbieta Jolanta Salińska  09.07.2015-08.07.2019 544 370,00 
 Badanie ekspresji białka SNAP-25, analiza metabolomiczna NMR i charakterystyka behawioralna w zwierzęcych modelach autyzmu dziecięcego: odniesienie do hipotezy glutaminianowej  prof. dr hab. Jerzy Wiesław Łazarewicz  09.07.2015-08.07.2019 913 192,00 
 Rdzeń nerki w kontroli wydalania płynów i ciśnienia tętniczego: próby obniżania ciśnienia za pomocą długotrwałego doświadczalnego zwiększenia ukrwienia rdzenia u szczurów z doświadczalnym nadciśnieniem.  dr hab. Bożena Bądzyńska  09.07.2015-08.01.2018 378 800,00 
 Funkcjonalne znaczenie translokacji kinazy białkowej C beta (PKC beta) do mitochondriów w wyniku niedokrwienia mózgu. Rozwikłanie zagadki endogennej neuroprotekcji.  dr Małgorzata Beręsewicz  22.09.2015-21.09.2018 655 750,00 
 Rola szlaku receptora dla hormonu uwalniającego gonadotropiny w funkcjonowaniu limfocytów B  mgr Dorota Walkiewicz  05.08.2015-04.08.2018 149 962,00 
 Hamowanie deacetylaz histonów jako próba postępowania terapeutycznego w okołoporodowym uszkodzeniu mózgu.  mgr Joanna Jaworska  21.01.2016-20.01.2018 99 960,00 
 Rola białek z rodziny Rho w regulacji cytoszkieletu komórek podocytarnych. Wpływ na migrację i przepuszczalność bariery filtracyjnej.  dr hab. inż. Agnieszka Piwkowska  15.02.2016-14.02.2019 1 089 200,00 
 Poszukiwanie nowych, zaburzonuch ścieżek molekularnych w patofizjologii stwardnienia zanikowego bocznego.  dr Mariusz Berdyński  25.02.2016-24.02.2019 63 600,00 
 Efektywność nowych mieszanin lipofekcyjnych opartych na pochodnych alkoholi poliizoprenoidowych w zwiększeniu ekspresji śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF-A): wpływ na ciśnienie tętnicze krwi szczurów spontanicznie nadciśnieniowych.  dr inż. Olga Gawryś  25.02.2016-24.02.2019 150 000,00 
 Zespół dziecka wiotkiego- poszukiwanie nowych czynników gebetycznych związanych z etiopatogenezą choroby, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nerwowo- mięśniowych.  dr Maria Janina Jędrzejowska (konsorcjum)  12.04.2016-11.04.2019 1 208 800,00 
 Embriotoksyczność oraz teratogenność jako skutek odpowiedzi na uszkozdenie DNA w komórkach iPS: efekt chlorku metylortęci i niskiego poziomu tlenu.  mgr inż. Justyna Augustyniak  24.03.2016-23.03.2019 150 000,00 
 Zmiany parametrów krążeniowych u szczura na skutek prezentacji wokalizacji ultradźwiękowych.  dr hab. Robert Jakub Filipkowski  10.06.2016-09.06.2019 532 000,00 
 Poszukiwanie mutacji post-zygotycznych w dystrofiach obręczowo-kończynowych, z wykorzystaniem technik sekwencjonowania nowej generacji.  mgr Jakub Fichna  11.10.2016-10.10.2018 100 000,00 
 Zmiany w składzie białkowym i własnościach elektrofizjologicznych synapsy glutamatergicznej w mysim modelu ostrej encefalopatii wątrobowej: rola tkankowego czynnika wzrostu β1(TGF β1)  mgr inż. Mariusz Paweł Popek  08.07.2016-07.07.2019 149 400,00 
 Uszkodzenie bariery krew-mózg w encefalopatii wątrobowej: rola mikroRNA.  dr hab. Magdalena Zielińska  04.08.2016-03.09.2019 1 092 280,00 
 Udział czynnika transkrypcyjnego Sp1 w regulacji ekspresji astrocytarnego transportera glutaminy SN1: wpływ jonów amonowych i interakcji astrocyt-neuron.  mgr inż. Katarzyna Anna Dąbrowska  06.03.2017-05.03.2020 150 000,00 
 Udział glutaminianergicznego receptora NMDA w mechanizmach neurotoksyczności nanocząstek srebra w modelu in vivo.  dr hab. Lidia Marta Strużyńska  14.02.2017-13.02.2020 689 000,00 
 Zaprojektowanie i ocena wielogenowej sygnatury transkrypcyjnej dla celów diagnostyki molekularnej guzów mózgu u dzieci.  dr hab. Maria Anna Łastowska (prof. dr hab. Ewa Matyja)  06.04.2017-05.04.2020 610 400,00 
 Szlak sygnałowy związany z kinazą białkową B w komórkach glioblastoma transekowanych glutaminazą typu wątrobowego (GAB)  mgr inż. Ewelina Julia Majewska  04.08.2017-03.08.2019 99 950,00 
 Wpływ składowej naczyniowej i składowej związanej z krążeniem płynu mózgowo-rdzeniowego na podatność mózgową.  mgr inż. Katarzyna Dorota Kaczmarska  28.07.2017-27.07.2019 95 600,00 
 Patomechanizm choroby Charcot-Marie-Tooth typu 4A- w poszukiwaniu terapii.  prof. dr hab. Andrzej Kochański  20.07.2017-19.07.2020 1 448 700,00 
 Rola syntezy glutaminy w fazie inicjacji padaczki skroniowej w modelu litowo-polikarpinowym u młodych szczurów: mechanizm pobudzenia syntetazy glutaminy  prof. dr hab. Jan Albrecht  27.07.2017-26.07.2020 1 089 200,00 
 Opracowanie modelu homologicznego receptora NK1 z wykorzystaniem danych o międzygantunkowych różnicach wiązalności ligandów.  dr Piotr Jakub Lipiński  04.07.2017-03.07.2020 499 850,00 
 Rola białek opiekuńczych Hsp90 w replikacji ludzkiego adenowirusa 5  dr hab. Paweł Bieganowski  10.07.2017-09.07.2020 677 560,00 
 Rola mitofagii i ocena zmian bioenergetyki podocytów w rozwoju insulinooporności i zaburzeniach funkcji bariery filtracyjnej w patogenezie nefropatii cukrzycowej.  dr Irena Audzeyenka  10.08.2017-09.08.2020 988 100,00 
 Wpływ prenatalnej aktywacji układu immunologicznego na funkcje mitochondriów. Znaczenie w chorobach neurorozwojowych  dr Magdalena Cieślik  12.09.2017-11.09.2020 559 800,00 
 Rola zależnej od cGMP ścieżki sygnałowania komórkowego w regulacji ekspresji i aktywności deacetylazy SIRT1: nowy mechanizm indukcji insulinooporności podocytów eksponowanych na wysokie stężenie glukozy  dr Dorota Rogacka  09.08.2017-08.08.2020 1 102 805,00 
 Badanie mechanizmów neuroprotekcyjnego działania agonistów receptorów metabotropowych grupy II (mGluR2/3) w modelowej asfiksji okołoporodowej noworodków szczura  Ewelina Małgorzata Bratek  25.08.2017-24-08.2019 99 840,00 
 Rola mitofuzyny 2 w uszkodzeniu i regeneracji komórek w epizodzie ischemiczno-reperfuzyjnym mózgu  dr Maria Małgorzata Kawalec  10.08.2017-09.08.2020 663 000,00 
  Identyfikacja i charakterystyka wariantów genomu związanych z zespołem Gillesa de la Tourette'a  prof. Cezary Żekanowski  05.10.2017-01.10.2020 1 296 400,00 
 Badanie ekspresji genów potencjalnie uczestniczących w patogenezie autyzmu w dwóch modelach zwierzęcych: walproinianowym i talidomidowym.  dr hab. Elżbieta Ziemińska  08.11.2017-07.11.2018 44 748,00 
 Charakterystyka fenotypu mitochondrialnego w fibroblastach pacjentów z otępieniem czołowo-skroniowym (Fronto-Temporal Dementia, FTD) wywołanym mutacjami w genie progranuliny (PGRN).  dr Katarzyna Anna Gawęda-Walerych  25.09.2017-24.09.2018 49 830,00 
 Receptor farnezylowy X w mózgu - nowy element w patomechanizmie ostrej encefalopatii wątrobowej.  dr Anna Maria Czarnecka  06.09.2017-05.09.2018 49 940,00 
 Wpływ dokomorowej i obwodowej iniekcji neuropeptydu FF na wzorzec oddechowy i poopioidową depresję oddychania u uśpionych szczurów.  dr Piotr Wojciechowski  01.09.2017-31.08.2018 41 723,00 
 Wpływ inhalacji solanki wielickiej na markery stanu zapalnego i reaktywność oskrzeli w mysim modelu astmy nieatopowej.  dr Dominika Magdalena Zając  01.09.2017-31.08.2018 49 258,00 
 Wpływ ostrej hiponetremii skojarzonej z wazopresyną na napięcie tętniczek penetrujących i tętnicy środkowej mózgu szczura.  dr Marta Aleksandrowicz  01.02.2018-01.02.2019 49 170,00 
 Radiofarmaceutyki oparte na antagonistach receptora tachykininowego-1 do diagnostyki i terapii nowotworu mózgu - glejaka wielopostaciowego  prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik 15.02.2018-14.02.2021  dla IMDiK  634 030,00 
 Rola interakcji między receptorami purynowymi P1
i biodostępnością tlenku azotu w regulacji
wewnątrznerkowego krążenia krwi oraz wydalania
nerkowego w cukrzycy, w modelu zwierzęcym.
 dr hab. Leszek Dobrowolski 30.01.2018-29.01.2021  573 400,00 
 Znaczenie zaburzeń sygnalizacji zależnej od
receptorów zewnątrzkomórkowych nukleozydów i
nukleotydów w dysfunkcji synaps w autyzmie
 dr hab. Agata Adamczyk 25.01.2018-24.01.2021  998 390,00 
 Peroksyredoksyny jako potencjalne cele
terapeutyczne w leczeniu glejaka wielopostaciowego
(glioblastoma).
 dr hab. Monika Paulina Szeliga 19.01.2018-18.01.2021 602 700,00 
 Identyfikacja i terapeutyczne wykorzystanie
szlaków molekularnych regulowanych przez
proteasom w chorobach nowotworowych człowieka
 dr Dawid Walerych 13.02.2018-12.02.2021  1 293 600,00 
 Badanie mechanizmów hipotensyjnego działania stabilnego analogu
14,15-kwasu epoksyeikozatrienowego - EET-A
 prof. dr hab. Elzbeita Kompanowska - Jezierska 27.04.2018-26.04.2021  1 200 000,00 
 Multi-onko-mapa: mapowanie funkcji wiodących onkogenów w chorobach
nowotworowych człowieka metodami multi-omiki
 dr Dawid Walerych 04.06.2018-03.06.2022  1 992 400,00 
 Rola angiotensyny 1-7 w mechanizmie przeciwdziałania efektom stresu oksydacyjnego w modelu cukrzycy - badania wstępne.  dr inż. Marta Kuczeriszka 22.02.2018-21.02.2019  49 700,00 
 Wpływ oligomeryzacji na onkogenną aktywność mutantów p53.  dr Dawid Walerych 23.01.2018-22.01.2019  50 000,00 
 Nadekspresja neureguliny-1 w progenitorach gleju (GRPs) jako metoda
zwiększenia właściwości funkcjonalnych GRPs.
 dr inż. Luiza Róża Stanaszek  02.07.2018-01.07.2021 598 600,00 
Inhibitory deacetylaz histonów jako potencjalne czynniki modulujące reakcję zapalną indukowaną w mózgu po neonatalnej asfiksji u szczurów. dr Małgorzata Nałęcz  24.07.2018-23.07.2021 801 847,00 
Rola astrocytarnych receptorów NMDA w regulacji aktywności syntetazy glutaminy w hodowanych astrocytach mysich. Próba zdefiniowania wewnątrzastrocytanych szlaków sygnałowych. mgr Katarzyna Skowrońska 26.07.2018-25.07.2020  140 000,00 
Białka STIM jako nowe regulatory transportu receptorów NMDA w neuronach. dr Joanna Gruszczyńska - Biegała 01.08.2018-31.07.2023 1 999 191,00

Porównanie zmian we wczesnej fazie modelowego udaru mózgu u

szczura metodą spektroskopii MR i metodą chemiczną.
dr inż. Maciej Świątkiewicz 13.09.2018-12.09.2019 49 476,00

Dodatkowe informacje