praca 13 luty 2017

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zespole Kliniczno-Badawczym Neurochirurgii

 

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent (nr postępowania: SDI-002-KK-1A/17)

Dyscyplina naukowa: Fizjologia

Data ogłoszenia: 13.02.2017 r.

Termin składania ofert: 27.02.2017 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, fizjologia, zaburzenia ukrwienia mózgu, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, udar mózgu, mikrokrążenie

Tematyka badawcza: badania zaburzeń regulacji mikrokrążenia krwi w mózgu w hiponatremii wywołanej SIADH

 

Wymagania:

 • stopień doktora w dziedzinie biologii, nauk medycznych lub pokrewnych, udokumentowany dorobek

naukowy: publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych, aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,

 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie badań naczyń krwionośnych in vivo i in vitro oraz  badania przewodności kanałów jonowych mięśni gładkich
 • wiedza, co najmniej na poziomie podstawowym,  dotycząca specyfiki naczyń krążenia mózgowego i zaburzeń wodno-elektrolitowych
 • gotowość samodzielnego zdobywania finansowania projektów naukowych,
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej,
 • gotowość do uczestnictwa w kursach i szkoleniach,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość metod statystycznych,
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • prowadzenie badań na izolowanych tętniczkach oponowych oraz badań mikroprzepływu krwi w korze mózgowej in vivo, izolacja komórek mięśni gładkich ściany naczyń, badanie charakterystyki elektrofizjologicznej kanałów jonowych metodą patch clamp,  analiza poziomu ekspresji  wybranych białek receptorowych i kanałów wodnych

       błony komórkowej

 • statystyczna analiza wyników
 • przygotowywanie i realizacja projektów badawczych,
 • publikowanie wyników w recenzowanych czasopismach naukowych z kwartylu co najmniej Q2,
 • wprowadzanie nowych metod badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w konferencjach naukowych, seminariach, kursach i szkoleniach,
 • przygotowanie wniosków grantowych i sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (etat)
 • możliwość rozwoju naukowego
 • pracę w miłej atmosferze

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-1A/17.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 27 luty 2017 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia  27 lutego 2017  r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa marca  2017 r.

Data objęcia stanowiska: 01.04.2017 r.

 


 

 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zespole Kliniczno-Badawczym Neurochirurgii

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent (nr postępowania: SDI-002-KK-1B/17)

Dyscyplina naukowa: neurobiologia kliniczna

Data ogłoszenia: 13.02.2017 r.

Termin składania ofert: 27.02.2017 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, neurobiologia kliniczna, zaburzenia ukrwienia mózgu, zaburzenia wewnątrzczaszkowej równowagi ciśnieniowo-objętościowej, zaburzenia równowagi kanału kręgowego

Tematyka badawcza: analiza sygnałów biologicznych w stanach zaburzeń krążenia krwi i metabolizmu mózgu oraz wewnątrzczaszkowej równowagi ciśnieniowo-objętościowej

 

Wymagania:

 • stopień  doktora w dziedzinie nauk medycznych, specjalizacja z neurologii, udokumentowany dorobek

naukowy: publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych, aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,

 • wiedza w zakresie regulacji krążenia mózgowego, metabolizmu mózgu i zaburzeń wewnątrzczaszkowej równowagi ciśnieniowo-objętościowej
 • gotowość samodzielnego pozyskiwania finansowania projektów naukowych,
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność
 • gotowość do uczestnictwa w kursach i szkoleniach,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość metod statystycznych,
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • udział w pozyskiwaniu materiału klinicznego i analizy tego materiału w pracowniach IMDiK PAN, analiza sygnałów biologicznych w skurczu naczyniowym oraz w stanach  zaburzenia równowagi ciśnieniowo-objętościowej
 • statystyczna analiza wyników
 • przygotowywanie i realizacja projektów badawczych,
 • publikowanie wyników w recenzowanych czasopismach naukowych z kwartylu co najmniej Q2,
 • wprowadzanie nowych metod badawczych w celu podnoszenia jakości klinicznych badań naukowych,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w konferencjach naukowych, seminariach, kursach i szkoleniach,
 • przygotowanie wniosków grantowych i sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (etat)
 • możliwość rozwoju naukowego
 • pracę w miłej atmosferze

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK, PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-1B/17.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 27 luty 2017 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia  27 lutego 2017  r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa marca  2017 r.

Data objęcia stanowiska: 01.04.2017 r.

Dodatkowe informacje