praca-26 lipiec 2017

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko 

kierownika Zespołu Nerwowo - Mięśniowego

 

Miasto: Warszawa

Dyscyplina naukowa: medycyna, biologia medyczna

Data ogłoszenia:  26.07.2017 r.

Termin składania ofert: 05.10.2017 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.10.2017 r.

Data objęcia stanowiska01.11.2017 r.

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl 

Słowa kluczowe: stanowisko profesora, kierownik, 

 

Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza konkurs 

na objęcie funkcji kierownika Zespołu Nerwowo - Mięśniowego IMDiK PAN, do realizacji zadań statutowych

Zespołu, udziału w prowadzonych w Zespole projektach naukowych oraz realizowania własnej wizji rozwoju naukowego Zespołu.

 

Obecna tematyka badawcza:

 • Podłoże molekularne dziedzicznych neuropatii ruchowo-czuciowych (HMSN)- chorób kręgu Charcot-Marie-Tooth (CMT);
 • Korelacje genotypowo-fenotypowe w miopatiach wrodzonych;
 • Badania nad podłożem molekularnym Laminopatii;
 • Podłoże molekularne zespołu „wiotkiego dziecka”;
 • Ocena patogenności mutacji w chorobach nerwowo-mięśniowych z zastosowaniem modelu drożdżowego.

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

• kierowanie zakładem naukowym,

• kształtowanie profilu naukowego oraz składu osobowego zespołu badawczego,

 • udział w konsultacjach chorych w Zespole nerwowo- mięśniowym,

• czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego,

• zdobywanie finansowania projektów badawczych,

• przygotowanie publikacji naukowych,

 • promotorstwo doktoratów i opieka nad pracami habilitacyjnymi.

Oferujemy:

• samodzielność w kształtowaniu profilu naukowo-badawczego zespołu, który obecnie składa się z 3 samodzielnych pracowników naukowych, 

2 adiunktów, 2 asystentów, 1 specjalisty, 4 pracowników technicznych i 1 sekretarki;

• laboratorium genetyczne, biochemiczne, pracownia badań morfologicznych,   miejsca „cichej pracy”.

 

Wymagane  kwalifikacje:

• tytuł profesora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej lub medycyny;

• znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi;

• doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym;

• doświadczenie w zdobywaniu finansowania i kierowaniu projektami naukowymi z dziedziny medycyny, biologii medycznej i pokrewnych.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie do dyrektora;
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i naukowej wraz z informacjami o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych;
 • dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego;
 • wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (analiza bibliometryczna);
 • program prowadzenia i rozwoju Zespołu;
 • oświadczenie, że Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/-ki.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej 

dla potrzeb rekrutacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia

 postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia  05.10.2017 r.

 • w sekretariacie IMDiK PAN,  ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105
 • oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia  5 października 2017 r. wpłyną 

do sekretariatu dokumenty w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. 

Nie decyduje data stempla pocztowegoOferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

 

Konkurs na stanowisko Kierownika Zespołu przeprowadzany jest

zgodnie z Uchwałą Rady Naukowej IMDiK z dnia 24.03.2011 roku, ze szczególnym 

uwzględnieniem par. 9 pkt 1, który mówi m.in.: „W ramach konkursu przewidziana jest prezentacja 

programu i zaopiniowanie kandydata na posiedzeniu Rady Naukowej.”

http://www.imdik.pan.pl/images/tryb%20konkursow%20na%20stanowiska%20naukowe.pdf

 

Dodatkowe informacje