praca 21 listopad 2017

Dyrektor

 

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

 

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

adiunkta

 

w Pracowni Neurogenetyki

 

Zespołu Kliniczno-Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN

 

 

 

Miasto: Warszawa            

 

Stanowisko: adiunkt

 

Dyscyplina naukowa: biologia, genetyka, biologia molekularna

 

Data ogłoszenia: 21.11.2017 r.

 

Termin składania ofert: 19.12.2017 r.

 

Link do strony: www.imdik.pan.pl

 

Słowa kluczowe: adiunkt, neurogenetyka, genomika, genetyka medyczna, badania wysokoskalowe

 

 

 

Wymagania:

 

 • tytuł doktora (specjalność: genetyka medyczna, biologia medyczna, genetyka molekularna)
 • znaczący dorobek publikacyjny w dziedzinie genetyki człowieka/ biologii molekularnej (publikacje z pierwszym autorstwem)  w dziedzinie chorób neurodegeneracyjnych
 • udokumentowany udział w pozyskiwaniu środków na badania naukowe
 • zaawansowana znajomość technik biologii molekularnej kwasów nukleinowych (klonowanie DNA, RFLP, MLPA, genotypowanie  (TaqMan, HRM), techniki pracy z RNA, qPCR, western-blot, immunoprecypitacja,)
 • dobra znajomość metod sekwencjonowania całego eksomu i genomu (WES, WGS)
 • zaawanasowana znajomość metod statystycznych i bioinformatycznych (w tym: analiza danych wysokoskalowych, analiza szlaków biologicznych, asocjacja z poziomem ekspresji/mutacjami/polimorfizmami)
 • dobra znajomość metod hodowli komórkowych: transfekcja, immunofuorescencja, mikroskopia fluorescencyjna/konfokalna
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej
 • bardzo dobra i najlepiej udokumentowana znajomość języka angielskiego
 • zakończony staż podoktorski
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Oferujemy:

 

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat)
 • pracę w zespole, w miłej atmosferze
 • możliwość rozwoju naukowego
 • możliwość zagranicznych wyjazdów specjalizacyjnych

 

 

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 

 • analiza zmienności genetycznej związanej z chorobami neurodegeneracyjnymi
 • analiza ekspresji genów, analiza in silico sekwencji DNA, RNA, białka, analiza statystyczna wyników
 • badania funkcjonalne mutacji/izoform  DNA/mRNA/białka
 • analiza danych z sekwencjonowania eksomu i genomu
 • wprowadzanie nowych metod i technik badawczych
 • kreatywność w określaniu nowych zadań badawczych w ramach Pracowni
 • aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań
 • reprezentowanie Zespołu na konferencjach naukowych oraz przygotowanie prac do publikacji w pismach z listy ISI.

 

 

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

 

 

Składanie dokumentów: 

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-11/17.

 

 

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

 

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

 

 

Termin składania dokumentów: 19 grudnia 2017 r.

 

 

 

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 19 grudnia 2017 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

 

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: koniec grudnia 2017 r.

 

Data objęcia stanowiska: 01.01.2018 r.

 

Kontakt: prof. dr hab. Cezary Żekanowski, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 22 608 64 85

Dodatkowe informacje