praca 2 marzec 2018

 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na objęcie funkcji

kierownika Zakładu Neuropeptydów

Miasto: Warszawa

Dyscyplina naukowa: neuropeptydy, chemia, chemia medyczna, farmakologia

Numer postępowania: SDI-002-KK-1/18

Data ogłoszenia: 02.03.2018 r.

Termin składania ofert: 04.05.2018 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: druga połowa maja 2018 r.

Data objęcia stanowiska: 01.06.2018 r.

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: kierownik, chemia, chemia medyczna, neuropeptydy,  substancje czynne.

 

            Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza konkurs na objęcie funkcji kierownika Zakładu Neuropeptydów, do realizacji zadań statutowych Zakładu, udziału w prowadzonych w Zakładzie projektach naukowych oraz realizowania własnej wizji rozwoju naukowego Zakładu.

Obecna tematyka badawcza:

 • Projektowanie i synteza nowych substancji czynnych, analogów neuropeptydów, działających przez receptory opioidowe (i/lub inne receptory sprzężone z białkiem G) o potencjalnym działaniu przeciwbólowym i przeciwnowotworowym.
 • Projektowanie i synteza nowych wektorów do radiofarmaceutyków opartych na antagonistach receptora tachykininowego-1.
 • Badania receptorowe powinowactwa do receptorów opioidowych, tachykininowych-1 oraz innych receptorów sprzężonych z białkiem G.
  • Badanie aktywności przeciwbólowej in vivo nowych substancji czynnych.
 • Badanie cytotoksyczności na komórki zdrowe i nowotworowe nowych substancji czynnych.
 • Badanie selektywności funkcjonalnej agonistów receptorów opioidowych (aktywacja białek G vs rekrutacja β-arrestyn).
 • Modelowanie molekularne biologicznie czynnych peptydów i peptydomimetyków (analiza konformacyjna, dokowanie molekularne, dynamika molekularna)
  • Rozwój modelu homologicznego receptora tachykininowego-1.
 • Badania obliczeniowe nad zagadnieniami podstawowymi fizycznej chemii organicznej (efekt podstawnikowy, aromatyczność, oddziaływania międzycząsteczkowe, równowagi konformacyjne) pod kątem zastosowań w chemii leków.
 • Nowe biodegradowalne materiały opatrunkowe do leczenia ran trudno gojących oparte na naturalnych biopolimerach.

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • Kierowanie zakładem naukowym;
 • Kształtowanie profilu naukowego oraz składu osobowego zespołu badawczego;
 • Czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego;
 • Zdobywanie finansowania projektów badawczych;
 • Przygotowanie publikacji naukowych.

 

Oferujemy:

 • Samodzielność w kształtowaniu profilu naukowo-badawczego Zakładu, który obecnie składa się z 6 pracowników naukowych (4 doktorów), 3 doktorantów, 1 pracownika technicznego i 1 sekretarki;
 • nowoczesne laboratoria chemiczne i biologiczne.

Wymagane kwalifikacje:

 • samodzielny pracownik naukowy w zakresie nauk chemicznych;
 • znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi w tematyce poszukiwania, syntezy, badań biologicznych i badania zależności struktura aktywność nowych substancji czynnych działających przez receptory opioidowe (i/lub inne receptory sprzężone z białkiem G) o potencjalnym działaniu przeciwbólowym i przeciwnowotworowym;
 • znaczący dorobek innowacyjny udokumentowany zgłoszeniami patentowymi i udzielonymi patentami w zakresie nowych substancji biologicznie czynnych;
 • doświadczenie w kierowaniu multidyscyplinarnym (chemia, biologia, farmakologia, modelowanie molekularne) zespołem badawczym;
 • doświadczenie w zdobywaniu finansowania i kierowania projektami naukowymi z dziedziny chemii i chemii medycznej;
 • doświadczenie naukowe zdobyte za granicą;
 • doświadczenie we współpracy z innymi placówkami naukowymi zarówno w kraju jak
  i za granicą potwierdzone publikacjami naukowymi;
 • dobra ocena środowiska naukowego wyrażająca się zaproszeniami do oceny prac naukowych
  i wniosków o stopnie naukowe.  

Wykaz wymaganych dokumentów:

• Podanie do dyrektora;

• Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i naukowej wraz z informacjami o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych;

• Dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego;

• Wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (analiza bibliometryczna);

• Program prowadzenia i rozwoju Zakładu.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia  04.05.2018 r.

 • w sekretariacie IMDiK PAN,  ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105
 • oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia  04.05.2018 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.

Nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 

            Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu przeprowadzany jest zgodnie z Uchwałą Rady Naukowej IMDiK z dnia 24.03.2011 roku, ze szczególnym uwzględnieniem par. 9 pkt 1, który mówi m.in.: „W ramach konkursu przewidziana jest prezentacja programu i zaopiniowanie kandydata na posiedzeniu Rady Naukowej.”

http://www.imdik.pan.pl/images/tryb%20konkursow%20na%20stanowiska%20naukowe.pdf

 Komunikat o rostrzygnięciu konkursu


Dodatkowe informacje