praca 9 sierpień 2018

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Neurobiologii Naprawczej

 Miasto: Warszawa       

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: biologia medyczna

Data ogłoszenia: 09.08.2018

Termin składania ofert: 31.08.2018

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, biologia medyczna, biologia molekularna

Wymagania

 • Tytuł magistra lub stopień doktora w dziedzinie biologii, biotechnologii lub pokrewnej
 • Osiągnięcia naukowe w dziedzinie neurobiologii udokumentowane pracami opublikowanymi w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (preferowane prace dotyczące badań procesów w chorobach uszkodzeń OUN i przeszczepów komórek)
 • Odbycie staży naukowych w renomowanych ośrodkach zagranicznych
 • Aktywny udział w konferencjach o charakterze krajowym i zagranicznym
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie:

- hodowli  komórek macierzystych w warunkach in vitro

- technik biologii molekularnej (izolacja DNA, RNA, RT-PCR, qRT-PCR)

- technik biochemicznych (elektroforeza, chromatografia, Western Blot, ELISA, LUMINEX)

- oceny komórek i tkanek w mikroskopii konfokalnej z zastosowaniem techniki SIM, cytometrii przepływowej, rezonansu magnetycznego

- badań in vivo prowadzonych u gryzoni na modelach uszkodzenia OUN w tym umiejętność technik mikrochirurgicznych

 • Odbyte kursy i szkolenia udoskonalające metody pracy laboratoryjnej
 • Udokumentowane ukończenie szkolenia w zakresie wymaganym dla osób wykonujących procedury i

eksperymenty na zwierzętach

 • Znajomość programów graficznych i statystycznych
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Wskazanie IMDiK PAN, jako pierwszego miejsca pracy

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • Hodowla mezenchymalnych komórek macierzystych ze szpiku kostnego u ludzi
 • Izolacja mikropęcherzyków z ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku kostnego i ich charakterystyka
 • Transplantacja komórek i zewnątrzkomórkowych pęcherzyków u szczurów (dotętniczo, do mózgu)
 • Ocena komórek dawcy i reakcji endogennej w OUN biorcy po przeszczepie (analiza w mikroskopie konfokalnym, elektronowym transmisyjnym, MRI, cytometrze przepływowym dedykowanym małym cząstkom)
 • Analiza ekspresji genów i białek w komórkach i tkankach

Oferujemy:

• Dostęp do specjalistycznej aparatury
• Pracę w zespole, w miłej atmosferze

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

 

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na podstawie przepisu prawa: Art. 6 lit c RODO w związku z Art. 22' Kodeksu pracy oraz Art. 87 i nast. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U z 2016 r. Poz. 572).

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie powołanego przepisu Kodeksu pracy.

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane także po zakończenia procesu rekrutacji, przez okres, w którym IMDiK PAN zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie przepisów prawa.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK.

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-6/18.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 31 sierpnia 2018 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 31 sierpnia 2018 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa września 2018 r.

Data objęcia stanowiska: 01.10.2018 r.

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu

Dodatkowe informacje