praca-10 sierpień 2018

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na objęcie funkcji

kierownika Pracowni Multi-omiki Chorób Człowieka

Dyscyplina naukowa: medycyna

Data ogłoszenia:  10.08.2018 r.

Termin składania ofert: 13.09.2018 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 08.10.2018 r.

Data objęcia stanowiska: 15.10.2018 r.

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: kierownik, multi-omika

 

            Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza konkurs na objęcie funkcji kierownika Pracowni do realizacji zadań statutowych Pracowni Multi-omiki Chorób Człowieka, udziału w prowadzonych w Pracowni projektach naukowych oraz realizowania własnej wizji rozwoju naukowego Zespołu.

 

Obecna tematyka badawcza:

- Proteomiczne i transkrptomiczne badania funkcjonalne nad programami molekularnymi zmutowanego TP53, K/H-RAS, CMYC, proteasomu 26S i innych wiodących onkogenów/onkoprotein w nowotworach płuca, jelita grubego,  trzustki oraz w szpiczaku mnogim. 

- Bioinformatyczna analiza i nakładanie uzyskiwanych z modeli komórkowych danych proteomicznych i transkryptomicznych w celu znalezienia wspólnych i specyficznych programów molekularnych badanych onkogenów, z dodatkowym wykorzystaniem dostępnych danych asocjacyjnych od pacjentów badanych nowotworów.

- Bankowanie i analiza molekularna białek i kwasów nukleinowych z próbek guzów i krwi od pacjentów nowotworów płuca, jelita grubego i trzustki – w celach walidacji danych wysokoskalowych uzyskanych z modeli komórkowych.

- Pozyskiwanie, analiza i użycie w testach in vitro/in vivo (jako heteroprzeszczepy u myszy)hodowli organoidowych z próbek guzów od pacjentów z rakami trzustki i jelita grubego.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

• Kierowanie pracownią

• Kształtowanie profilu naukowego oraz składu osobowego zespołu badawczego.

• Czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego.

• Zdobywanie finansowania projektów badawczych.

• Przygotowanie publikacji naukowych.

 

Oferujemy:

• Samodzielność w kształtowaniu profilu naukowo-badawczego zespołu,  

 

Wymagane  kwalifikacje:

• tytuł doktora nauk biologicznych;

• Znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi o zasięgu międzynarodowym – z autorstwem pierwszym i korespondencyjnym;

• Udokumentowane uzyskanie funduszy z Polski i UE na własne badania naukowe - doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi z dziedziny medycyny, biologii medycznej i pokrewnych.

• Udokumentowane w publikacjach doświadczenie zawodowe: Podstawy biologii molekularnej (klonowanie DNA, techniki pracy z RNA, qPCR, western-blot, immunoprecypitacja, mutageneza ukierunkowana), doświadczenie z metodami biochemicznymi (nadprodukcja/oczyszczanie białek, pomiary aktywności białek in vitro, praca z izotopami radioaktywnymi), doświadczenie z metodami biofizycznymi (FRET, FRAP in vitro i in vivo), doświadczenie z hodowlą komórek in vitro (uniwersalne podstawy, hodowle 3D/organoidy, transfekcja, transdukcja lentiwirusowa, immunofuorescencja, mikroskopia fulorescencyjna/konfokalna, FACS, siRNA/shRNA/CRISPR-Cas9), doświadczenie z materiałem z od kręgowców (izolacja i analiza organów/materiału biologicznego z  myszy oraz materiału biologicznego z próbek od ludzi), doświadczenie techniczne z metodami wysoko-skalowymi (mikromacierze, RNA-seq, ChIP-seq, proteomika), umiejętności bioinformatyczne (podstawy statystyki, umiejętność analizy i nakładania danych wysoko-skalowych - w tym analiza asocjacji ze szlakami biologicznymi i z danymi od pacjentów).

•  Doświadczenie w merytorycznej opiece nad doktorantami/magistrantami w pracy laboratoryjnej

•  Udokumentowana (certyfikat) bardzo dobra znajomość języka angielskiego

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

•  Podanie do dyrektora;

•  Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i naukowej wraz z informacjami o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych;

•  Dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego;

•  Wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (analiza bibliometryczna);

•  Program prowadzenia i rozwoju Zespołu;

•  Oświadczenie, że Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/-ki.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem  danych osobowych jest  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na podstawie przepisu prawa: Art. 6 lit c RODO  w związku z Art. 22' Kodeksu pracy oraz  Art. 87 i nast. Ustawy z  dnia 30 kwietnia 2010 r.  o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U z 2016 r.  Poz. 572 )

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie powołanego przepisu Kodeksu pracy.

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane także po zakończenia procesu rekrutacji, przez okres, w którym IMDiK PAN zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie przepisów prawa.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia  13.09.2018 r.

  • w sekretariacie IMDiK PAN,  ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105
  • oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia  13.09.2018 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.

Przy składaniu oferty prosimy o wpisanie numeru postępowania: SDI-002-KK-7/18

Nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

            Konkurs na stanowisko Kierownika Pracowni przeprowadzany jest zgodnie z Uchwałą Rady Naukowej IMDiK PAN z dnia 24.03.2011 roku, ze szczególnym uwzględnieniem par. 9 pkt 1, który mówi m.in.: „W ramach konkursu przewidziana jest prezentacja programu i zaopiniowanie kandydata na posiedzeniu Rady Naukowej.”

http://www.imdik.pan.pl/images/tryb%20konkursow%20na%20stanowiska%20naukowe.pdf

                                                  Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu

Dodatkowe informacje