praca 2 październik 2018

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 ogłasza konkurs na stanowisko

profesora

w Zakładzie Neurobiologii Naprawczej

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: profesor

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 02.10.2018r.

Termin składania ofert: 31.10.2018 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: profesor, neurobiologia, komórki macierzyste, regeneracja OUN, modele uszkodzeń mózgu i chorób neurodegeneracyjnych

Wymagania:

 • tytuł profesora  w dziedzinie nauk medycznych
 • znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach recenzowanych, preferowany dorobek naukowy  z zakresu neurobiologii i zastosowań komórek macierzystych
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi w prowadzeniu i nadzorowaniu badań w zakresie neurobiologii, immunologii, transplantologii komórek macierzystych
 • doświadczenie w zakresie opieki merytorycznej pracy młodych naukowców i doktorantów
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i kierowaniu międzynarodowymi projektami badawczymi
 • doświadczenie w organizacji konferencji międzynarodowych
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • wskazanie IMDiK PAN, jako pierwszego miejsca pracy

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełen etat)
 • udział w kształtowaniu profilu naukowo-badawczego zespołu
 • możliwość rozwoju naukowego

 

Od Kandydata oczekujemy:

 • zdolności do organizacji, projektowania i dydaktycznego prowadzenia badań naukowych oraz weryfikowania hipotez badawczych zgodnie z zasadami prawidłowej metodyki badawczej
 • gotowości do merytorycznej opieki pracy doktorantów i młodych naukowców
 • współpracy naukowej z ośrodkami o wysokiej renomie badań naukowych
 • publikowania własnych wyników badań w czasopismach o wysokim współczynniku oddziaływania
 • stałego analizowania najnowszych pozycji piśmiennictwa naukowego
 • przygotowywania wniosków projektów naukowych w oparciu o fundusze EU

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia poziomu badań naukowych
 • sporządzanie cyklicznych raportów z prowadzonych badań
 • udział w konferencjach i seminariach naukowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na podstawie przepisu prawa: Art. 6 lit c RODO w związku z Art. 22' Kodeksu pracy oraz Art. 87 i nast. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U z 2016 r. Poz. 572).

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie powołanego przepisu Kodeksu pracy.

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane także po zakończenia procesu rekrutacji, przez okres, w którym IMDiK PAN zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie przepisów prawa.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK.

 

Składanie dokumentów:

                Zainteresowane osoby prosimy o złożenie papierowej wersji podpisanych przez Kandydata/-kę dokumentów (życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i naukowej wraz z informacjami o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych, podanie do dyrektora, spis osiągnięć naukowych, wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem - analiza bibliometryczna, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych kandydatom, oświadczenie, że Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/-ki) w sekretariacie IMDiK PAN. Dodatkowo prosimy o przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-12/18

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 31 października 2018 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 31 października 2018 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem kandydata/-ki.

Nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 grudnia 2018 r.

Data objęcia stanowiska:  01.01.2019 r.

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu 

 

Dodatkowe informacje