Praca - Wiedeń - dyrektor

Prezes Polskiej Akademii Nauk


działając na podstawie art. 68 ust. 6 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, Dz. U. z 2018 r. poz. 1435 ze zm. oraz Decyzji nr 46 Prezesa PAN z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, zmienionej Decyzją nr 36/2018 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 7 grudnia 2018 r.
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora jednostki pomocniczej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu.
1. Kandydaci powinni posiadać:
1) tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
2) co najmniej 5 letni staż pracy w polskich instytucjach naukowych,
3) biegłą znajomość języka niemieckiego i dobrą znajomość języka angielskiego,
4) co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych oraz w zarządzaniu zespołem pracowników,
5) znajomość odpowiednich polskich aktów prawnych, w tym ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy, ustawy
0 Polskiej Akademii Nauk.
6) wiedzę o nauce, gospodarce i kulturze oraz zasadach systemu prawnego krajów niemieckiego obszaru językowego,
7) utrwalone kontakty z austriackimi placówkami działającymi na polu nauki oraz znajomość polityki naukowej Austrii ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów w nauce.
Ponadto atutem będzie:
doświadczenie kandydata w skutecznym ubieganiu się o granty badawcze, w tym o granty Unii Europejskiej,
załączenie referencji potwierdzających kompetencje zawodowe w zarządzaniu nauką oraz doświadczenie w kontaktach z przedstawicielami instytucji wspierających
1 finansujących naukę działających w kraju i za granicą.
2. Do zgłoszenia należy dołączyć:
- pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Stacji,
- życiorys naukowy,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór zamieszczony na stronie: http://instytucia.pan.pl/index.php/sprawy-pracownicze)
- dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów formalnych, określonych w pkt 1.1-1.4,
- oświadczenie kandydata o woli zatrudnienia na warunkach polskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
- oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, praca na stanowisku dyrektora Biura będzie przez kandydata wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy,
- zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności,
oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,
- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań wynikających ze stanu zdrowia, uniemożliwiających podjęcie pracy na stanowisku kierowniczym,
oświadczenie lustracyjne bądź informację o złożonym już oświadczeniu lustracyjnym innemu podmiotowi (Ustawa z dn. 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - t.j.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2186 z późn. zm.) - dotyczy osób urodzonych przed 1.08.1972 r.
zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie danych osobowych kandydata w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora stacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora PAN Stacji Naukowej w Wiedniu."
3. Informujemy że:
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy,
że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; PI. Defilad 1; 00¬901 Warszawa, tel. el.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl,
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3) podanie danych osobowych o których mowa w dokumencie „Konkurs na stanowisko...." jest dobrowolne,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu a po jego rozstrzygnięciu archiwizowane przez Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
7) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
9) posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
• na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
4. Przewidywany termin objęcia stanowiska: 3 czerwca 2019 r.
5. Termin składania ofert: 15 lutego 2019 r. do godz. 12-tej
6. Miejsce składania ofert:
Sekretariat konkursu
Biuro Współpracy z Zagranicą PAN, pokój 2509 pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa Pałac Kultury i Nauki
Z dopiskiem na kopercie - Konkurs na dyrektora PAN Stacji Naukowej w Wiedniu
Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone z wybranymi kandydatami. Złożone dokumenty będą zwracane zainteresowanym jedynie na ich wniosek. Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyn. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sekretariat konkursu: tel. (22) 182-65-08

Dodatkowe informacje