praca 7 luty 2020

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

w Zakładzie Bioinżynierii Komórek Macierzystych

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 07.02.2020 r.

Termin składania ofert: 21.02.2020 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: adiunkt, komórki macierzyste, przeszczepy do OUN, neurobiologia

Wymagania konieczne:

 • stopień doktora lub doktora habilitowanego nauk medycznych,
 • doświadczenie w pracy naukowej udokumentowane publikacjami naukowymi o zasięgu międzynarodowym,
 • udokumentowane pozwolenie na pracę ze zwierzętami laboratoryjnymi (mysz, szczur),
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia hodowli komórek (macierzystych) różnych typów oraz wyprowadzania hodowli pierwotnych z tkanek ludzkich i zwierzęcych,
 • doświadczenie w zakresie metod biologii molekularnej (izolacja DNA, RNA, RTqPCR, NGS) i komórkowej (ELISA)
 • doświadczenie w technikach immunohistochemicznych i obrazowaniu w mikroskopie fluorescencyjnym
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.
 • umiejętność tworzenia stanowisk badawczych zawierających urządzenia do stereotaktycznego podawania komórek do OUN,

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w merytorycznej opiece nad studentami i/lub doktorantami (prace licencjackie, prace inżynierskie, prace magisterskie),
 • udokumentowane uczestnictwo w projektach badawczych,
 • wykształcenie w zakresie nauk ścisłych i/lub technicznych.

 

Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat miałby uczestniczyć:

1/ udział w badaniach przedklinicznych związanych z potencjalnym zastosowaniem komórek macierzystych w terapii ośrodkowego układu nerwowego;

2/ rozwijanie i testowanie nieinwazyjnych metod podawania komórek macierzystych do ośrodkowego układu nerwowego ssaków;

3/ rozwój metod obrazowania przeszczepionych komórek macierzystych w ośrodkowym układzie nerwowym.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • planowanie i prowadzenie badań związanych z zastosowaniem komórek macierzystych w regeneracji OUN
 • aktywność publikacyjna w piśmiennictwie światowym,
 • pisanie projektów grantowych dotyczących mechanizmów neuroprotekcyjnych i immunomodulacyjnych w działaniu terapeutycznym komórek macierzystych, aktywne poszukiwanie funduszy na badania,
 • projektowanie, tworzenie i wykorzystanie stanowisk badawczych oraz sprzętu i urządzeń przydatnych w     prowadzeniu badań związanych z w/w tematyką,
 • udział w pracy doświadczalnej związanej z realizacją badań związanych z w/w tematyką,
 • czynny udział w życiu naukowym Zakładu, Instytutu i środowiska naukowego,
 • aktywność na rzecz rozpowszechniania nauki.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat) w IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN
 • dostęp do specjalistycznej aparatury
 • pracę w zespole, w miłej atmosferze
 • możliwość rozwoju naukowego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Jeżeli w razie niewygrania konkursu, chce Pani/Pan aby przesłana oferta była uwzględniana w kolejnych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w tej oraz kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez IMDiK PAN”. Wtedy Pani/Pana oferta trafi do naszej bazy kandydatów na okres 6 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym zakończono rekrutację.

 

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów w formie papierowej w sekretariacie IMDiK PAN:

-       list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej również w innych ośrodkach naukowych niż IMDiK PAN, samodzielności naukowej, w tym o udziale w publikacjach i realizacji grantów,

-       życiorys zawierający informacje o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy;

-       spis publikacji ze wskazaniem prac opublikowanych przed doktoratem, prac zawierających wyniki doktoratu i prac opublikowanych po doktoracie,

-       kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego,

-       dokumenty potwierdzające spełnienie innych wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko adiunkta (opcjonalnie)

 

Dodatkowo prosimy o przesłanie aplikacji również w wersji elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumenty aplikacyjne powinny być przygotowane w języku polskim a składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-2/2020

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 21.02.2020 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 21.02.2020 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem Kandydatki/-ta.  Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: koniec lutego/początek marca 2020 r.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: I połowa marca 2020 r.

Dodatkowe informacje