Praca 22.12.2014

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie
na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 marca 2015 roku


      Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie.

    Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:
1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych/zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania niezbędne:
Kandydatem na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie może być osoba, która:
1. posiada co najmniej: a/ stopień naukowy doktora nauk medycznych (w zakresie biologii medycznej lub medycyny), doktora nauk biologicznych (w zakresie biologii lub biochemii) albo odpowiedni stopień naukowy w przypadku kandydata z ośrodka zagranicznego; b/ znaczący dorobek naukowy w zakresie problematyki badawczej zbieżnej  przynajmniej z jedną z dyscyplin uprawianych w Instytucie;
2. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi;
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4. korzysta z pełni praw publicznych.


Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej (nieprzekraczającej 20 minut), złożonej na nośniku elektronicznym;
2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej z uwzględnieniem dorobku naukowego, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych;
3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
a) przebieg pracy zawodowej,
b) posiadany tytuł lub stopień naukowy;
4. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN będzie pierwszym miejscem pracy kandydata;
5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
7. oświadczenie, o którym mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.);
8. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz .U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.).

    Dokumenty (ujęte w punktach 1-9) należy nadsyłać pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres: Wydział V Nauk Medycznych PAN, 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1 (tel./fax 22 620 38 03) z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN lub składać osobiście w Wydziale V Nauk Medycznych PAN, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2518 (25 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00.

    O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie dostępne są na stronie internetowej www.imdik.pan.pl

Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w dniu 22 grudnia 2014 r.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni, liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do dnia 21 stycznia 2015 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Wydziału V Nauk Medycznych PAN, a nie data stempla pocztowego.                                
  

Dodatkowe informacje