Granty realizowane w 2016

Granty NCN realizowane w 2016 roku:

Tytuł projektu: Imię i nazwisko kierownika Okres realizacji projektu Przyznane środki na cały projekt
2012/05/D/NZ/02978 Miopatie miofibrylarne: charakterystyka fenotypowa i genotypowa pacjentów z populacji Polski.  Dr inż. Aleksandra Maruszak  28.01.2013-27.01.2016  499 500,00
2012/05/B/NZ7/03225 Molekularne mechanizmy  neurotoksyczności tetrabromibisfenolu A.  Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz  25.01.2013-24.01.2017  514 960,00
2012/0/N/NZ/02191 Udział receptora P2X7 w patomechaniźmie autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego u szczura (EAE).  Mgr Tomasz Grygorowicz  19.02.2013-18.02.2016  148 980,00
2011/03/B/NZ/04549 Analiza udziału CDK5 w procesach zapalnych w eksperymentalnym modelu choroby Alzheimera.  Dr Grzegorz Czapski  16.08.2012-15.02.2016  390 252,00
2012/05/B/NZ/02047 Udział Parkiny w molekularnych mechanizmach śmierci komórek wywołanej egzogenną alfa-synukleiną. Znaczenie w chorobie Parkinsona i innych synukleinopatiach.  Dr hab. Agata Adamczyk  11.02.2013-10.02.2016  450 200,00
2012/05/B/NZ3/00415 Oddziaływanie PKC beta I i beta II z mitochondriami ważnym elementem sygnalizacyjnym w uszkodzeniu ischemiczno-reperfuzyjnym w mózgu.  Prof. dr hab. Barbara Zabłocka  18.03.2013-17.09.2016  486 333,00
2012/05/B/NZ4/02587 Modyfikacja bariery filtracyjnej kłębuszków przez insulinę, stres oksydacyjny i kinazę białkową G typu I alfa.  Dr Agnieszka Piwkowska  12.02.2013-11.02.2016  690 910,00
2012/05/B/NZ5/01448 Znaczenie sirtuin i kinazy białkowej AMPK w insulinooporności podocytów.  Dr Dorota Rogacka  11.02.2013-10.02.2016  580 350,00
2012/05/N/NZ/00808 Rola autofagii w patogenezie nefropatii cukrzycowej; regulacja autofagii w podocytach przez insulinozależną produkcję ROS.  Mgr Irena Audzeyenka  11.03.2013-10.03.2016  149 890,00
2012/05/B/NZ5/01536 Otyłość u człowieka: potencjalna rola genów sirtuin i epigenetycznej kontroli ich aktywności.  Dr Alina Kuryłowicz  20.02.2013-19.08.2016  357 200,00
2012/05/BNZ3/00463 Stymulacja endogennej neurogenezy jako nowa strategia terapeutyczna w modelu asfiksji okołoporodowej szczura.  Dr Małgorzata Nałęcz  21.02.2013-20.10.2016  329 370,00
2011/03/B/NZ/02328 Próba wyjaśnienia roli klasteryny i tratw lipidowych w etiologii choroby Alzheimera.  Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski  03.09.2012-02.03.2016  690 722,00
2011/03/D/NZ/02004 Analiza podobieństwa struktur przestrzennych biopolimerów przy użyciu deskryptorów lokalnej struktury.  Dr Paweł Daniluk  08.10.2012-07.10.2017  390 875,00
2012/07/D/NZ4/04199 Przebieg pozasiatkówkowej neurodegeneracji w modelu spontanicznej jaskry (myszy DBA/2J)-przyżyciowe badania metodami rezonansu magnetycznego.  Dr Michał Fiedorowicz  14.06.2013-13.12.2016  453 261,00
2012/07/B/NZ4/01748 Badania nad etiopatogenezą molekularną dziedzicznych polineuropatii czuciowych.             Dr Dagmara Kabzińska  24.06.2013-23.01.2017  796 120,00
2012/05/N/NZ7/01952 Projektowanie leków: Miary chiralności jako deskryptory QSAR.  Piotr Jakub Lipiński  05.03.2013-04.03.2016  150 000,00
2013/08/M/NZ/00869 Rola astrocytarnych receptorów NMDA w hiperamonemicznym obrzęku mózgu towarzyszącym encefalopatii wątrobowej.  Prof. dr.hab. Jan Albrecht  29.08.2013-28.02.2017  935 000,00
2013/09/D/NZ3/01348 Badania funkcjonalne rzadkich wariantów genów przyczynowo związanych z chorobą Alzheimera w populacji polskiej.  Dr Michalina Maria Wężyk  06.02.2014-05.11.2017  555 850,00
2013/09/N/NZ3/01363 Potencjalny wpływ dryftu epigenetycznego na zależną od wieku zmianę ekspresji SiRT6 w komórkach jednojądrzastych krwi człowieka.  Mgr Magdalena Zofia Owczarz  25.03.2014-24.10.2017  148 140,00
2013/09/B/NZ7/01345 Poszukiwanie wspólnych czynników patologicznych w niedokrwionym mózgu i chorobie Alzheimera;Geny.  Prof. dr hab. Ryszard Pluta  17.02.2014-16.02.2017  700 040,00
2013//09/D/NZ/01359 Udział receptorów purynergicznych w P2 w dysfunkcji mitochondriów wywołanej alfa-synukleiną. Znaczenie w chorobie Parkinsona.  Dr Anna Wilkaniec  17.02.2014-16.12.2016  362 706,00
2013/09/B/NZ/00536 Rola mózgowej asymetrycznej dwumetyloargininy (ADMA) w encefalopatii wątrobowej: marker, mediator czy regulator?  Dr hab.Magdalena Zielińska  12.02.2014-11.08.2017  640 000,00
2013/09/B/NZ3/01350 Znaczenie polimerazy poli (ADP-rybozy) i sirtuin w regulacji śmierci komórek. Nowe punkty uchwytu w terapii choroby Alzheimera.  Prof.dr hab.Joanna Benigna Strosznajder  01.04.2014-30.09.2017  490 500,00
2013/09/N/NZ/02045 Rola ścieżki sygnalizacyjnej z udziałem receptorów dla sfingozyno-1-fosforanu(S1P) w zwierzęcym modelu Choroby Parkinsona.Poszukiwanie nowych unktów uchwytu w planowaniu strategii terapeutycznych.  mgr Joanna Agata Pyszko - Motyl  12.03.2014-11.09.2017  95 517,00
2013/11/N/NZ/02233Rola ceramidu i ścieżki sygnalizacyjnej z udziałem receptorów dla sfingozyno-1-fosforanu w metabolizmie białka prekursorowego amyloidu beta.  Mgr inż. Kinga Sylwia Czubowicz  24.07.2014-23.07.2017  98 640,00
2013/11/D/NZ/00925 Nowe pochodne 1,3,4-tiadiazolu jako inhibitory kluczowych etapów cyklu glutamina-glutaminian w komórkach glioblastoma.  Dr Monika Paulina Szeliga  10.07.2014-09.07.2017  435 500,00
2014/13/B/NZ/00157 Udział enzymów TET w starzeniu skóry człowieka.  Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka  23.01.2015-22.01.2018  964 370,00
2014/13/B/NZ7/02247 Wpływ chimery peptydowej PK20      (opioid-neurotensyna) na proces zapalny w mysim modelu nadwrażliwości kontaktowej i astmy nieatopowj-porównanie z działaniem neurotensyny i analogu endomorfiny 2.  Dr Katarzyna Kaczyńska  26.01.2015-25.01.2017  349 000,00
Identyfikacja wirusów oraz ocena zmian ultrastrukturalnych towarzyszących obecności wirusa  w tkance mięśnia sercowego u chorych z podejrzeniem kardiomiopatii rozstrzeniowej pozapalnej.  Prof. dr hab. Robert Gil  01.04.2015-31.03.2018  591800
Identyfikacja nowych markerów komórek macierzystych raka jasnokomórkowego nerki-badania w modelu mysim przy użyciu technik obrazowania molekuarnego.  Dr Michał Fiedorowicz (Prof. dr hab. Cezary Szczylik (Wojskowy Instytut Medyczny)-LIDER KONSORCJUM/)  10.03.2015-09.03.2018  1 370 657 (IMDiK 403 282)
Rola kinazy białkowej G typu I alfa w regulacji przepuszczalności bariery filtracyjnej w dysfukcji kłębuszków nerkowych.  Dr inż. Agnieszka Piwkowska  05.05.2015-04.05.2020  1 755 660,00
Przywracanie funkcji mózgu u myszy drogą przeszczepów neuronalnych.  Dr hab. Robert Jakub Filipkowski  08.06.2015-07.06.2018  563 000,00
Aktywność układu opioidowego w patogenezie i terapii chorób zapalnych przewodu pokarmowego u myszy o wysokiej i niskiej wrazliwosci na stres.  Dr hab. Jakub Fichna  21.04.2015-20.10.2017  800 800 (IMDiK 215 800)
Znaczenie bioaktywnych sfingolipidów: ceramidu, ceramido-1-fosforanu oraz sfingozyno-1-fosforanu w regulacji funkcji mitochondriów i zakończeń synaptycznych w eksperymentalnych modelach choroby Alzheimera. Nie amyloidogenne punkty uchwytu w terapii AD.  dr hab. Robert Piotr Strosznajder  22.09.2015-21.09.2018  889 600,00
Identyfikacja i analiza funkcjonalna czynników wydzielanych przez progenitory oligodendrocytów w odpowiedzi na uszkodzenie OUN szczura wywołane asfiksją okołoporodową  dr hab. Joanna Beata Sypecka  09.07.2015-08.07.2018  650 000,00
Udział niespecyficznych kanałów jonowych typu TRP przepuszczalnych dla jonów wapnia w procesach zapamiętywania i przypominania oraz ich powiązania z metabotropowymi receptorami glutaminianu grupy I.  dr hab. Elżbieta Jolanta Salińska  09.07.2015-08.07.2018  544 370,00
Badanie ekspresji białka SNAP-25, analiza metabolomiczna NMR i charakterystyka behawioralna w zwierzęcych modelach autyzmu dziecięcego: odniesienie do hipotezy glutaminianowej  prof. dr hab. Jerzy Wiesław Łazarewicz  09.07.2015-08.07.2018  913 192,00
Rdzeń nerki w kontroli wydalania płynów i ciśnienia tętniczego: próby obniżania ciśnienia za pomocą długotrwałego doświadczalnego zwiększenia ukrwienia rdzenia u szczurów z doświadczalnym nadciśnieniem.  dr hab. Bożena Bądzyńska  09.07.2015-08.01.2018  378 800,00
Funkcjonalne znaczenie translokacji kinazy białkowej C beta (PKC beta) do mitochondriów w wyniku niedokrwienia mózgu. Rozwikłanie zagadki endogennej neuroprotekcji.  dr Małgorzata Beręsewicz  22.09.2015-21.09.2018  655 750,00
Rola szlaku receptora dla hormonu uwalniającego gonadotropiny w funkcjonowaniu limfocytów B  mgr Dorota Walkiewicz  05.08.2015-04.08.2018  149 962,00
Regulacja ekspresji astrocytarnej glutaminazy przez czynniki zapalne w encefalopatii wątrobowej  mgr Krzysztof Milewski  22.09.2015-21.09.2017  99 494,00
2015/17/N/NZ7/00969 Hamowanie deacetylaz histonów jako próba postępowania terapeutycznego w okołoporodowym uszkodzeniu mózgu.  mgr Joanna Jaworska  21.01.2016-20.01.2018  99 960,00
Rola białek z rodziny Rho w regulacji cytoszkieletu komórek podocytarnych. Wpływ na migrację i przepuszczalność bariery filtracyjnej.  dr hab. inż. Agnieszka Piwkowska  15.02.2016-14.02.2019  1 089 200,00
Poszukiwanie nowych, zaburzonuch ścieżek molekularnych w patofizjologii stwardnienia zanikowego bocznego.  dr Mariusz Berdyński  25.02.2016-24.02.2019  63 600,00
Efektywność nowych mieszanin lipofekcyjnych opartych na pochodnych alkoholi poliizoprenoidowych w zwiększeniu ekspresji śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF-A): wpływ na ciśnienie tętnicze krwi szczurów spontanicznie nadciśnieniowych.  dr inż. Olga Gawryś  25.02.2016-24.02.2019  150 000,00
Zespół dziecka wiotkiego- poszukiwanie nowych czynników gebetycznych związanych z etiopatogenezą choroby, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nerwowo- mięśniowych.  dr Maria Janina Jędrzejowska (konsorcjum)  12.04.2016-11.04.2019  1 208 800,00
Embriotoksyczność oraz teratogenność jako skutek odpowiedzi na uszkozdenie DNA w komórkach iPS: efekt chlorku metylortęci i niskiego poziomu tlenu.  mgr inż. Justyna Augustyniak  24.03.2016-23.03.2019  150 000,00
Zmiany parametrów krążeniowych u szczura na skutek prezentacji wokalizacji ultradźwiękowych.  dr hab. Robert Jakub Filipkowski  10.06.2016-09.06.2019  532 000,00
Poszukiwanie mutacji post-zygotycznych w dystrofiach obręczowo-kończynowych, z wykorzystaniem technik sekwencjonowania nowej generacji.  mgr Jakub Fichna  11.10.2016-10.10.2018  100 000,00
Zmiany w składzie białkowym i własnościach elektrofizjologicznych synapsy glutamatergicznej w mysim modelu ostrej encefalopatii wątrobowej: rola tkankowego czynnika wzrostu β1(TGF β1)  mgr inż. Mariusz Paweł Popek  08.07.2016-07.07.2019  149 400,00
Uszkodzenie bariery krew-mózg w encefalopatii wątrobowej: rola mikroRNA.  dr hab. Magdalena Zielińska  04.08.2016-03.09.2019  1 092 280,00
Znaczenie kinazy sfingozyny 1 oraz sfingozyno-1-fosforanu w doświadczalnym modelu choroby Parkinsona oraz w farmakologicznej cytoprotekcji.  mgr Joanna Agata Pyszko - Motyl  01.10.2016-30.09.2017  64 676,00

 

 

Dodatkowe informacje