Archiwum

Filtr
 • Wykłady "Medycyna molekularna - historia i osiągnięcia" w IMDiK

  Wykłady  "Medycyna molekularna - historia i osiągnięcia" w IMDiK

  W tym semestrze w Sali konferencyjnej IMDiK rusza semestralny wykład "Medycyna molekularna - historia i osiągnięcia", który realizowany jest w ramach projektu POKL.04.03.00-00-060/12  „Nowoczesne metody, leki i terapie w ochronie zdrowia i gospodarce Europy XXI wieku – interdyscyplinarne kształcenie w obszarze nauk biomedycznych na studiach II i III stopnia” , koordynowanego przez Wydział Biologii UW - IMDiK jest członkiem konsorcjum.

 • Podziękowania organizatorom za Festiwal Nauki

  Organizatorzy i Uczestnicy XVIII Festiwalu nauki w naszym Instytucie serdecznie dziękują sponsorom za wsparcie finansowe lekcji dla szkół pt: Zagadki ludzkiego ciała.

 • Konferencja Naukowa pt. "Podłoże strukturalne i molekularne lekoopornej padaczki"

  Konferencja Naukowa pt.:  „Podłoże strukturalne i molekularne lekoopornej padaczki

  W dniu 17 października 2014 roku (piątek) w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się Konferencja Naukowa Zespołu Neuropatologii Onkologicznej KNN PAN poświęcona problemom diagnostyki i leczenia padaczki lekoopornej. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 • Festiwal Nauki

  W dniu 24 września Samorząd Doktorantów IMDiK PAN przeprowadził lekcje festiwalowe dla dzieci ze szkół podstawowych w ramach XVIII Festiwalu Nauki. Praktyczne lekcje pt. „Zagadki ludzkiego ciała” składają się z kilku zadań dla małych naukowców w obszarach badawczych typowych dla naszego Instytutu. Podczas zajęć dzieci przeprowadziły szereg doświadczeń badając własne zmysły i ich ograniczenia, a także czas i rodzaj reakcji swojego ciała na specyficzne bodźce.

 • Obrona rozprawy doktorskiej

  Dnia  25 września 2014 roku o godz. 10 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Jana Dąbrowskiego pt. "Modyfikacja  wskaźników  zmęczenia ośrodkowego  za  pomocą  aminokwasowych  suplementów  żywieniowych." Zapraszamy.

 • Międzynarodowe Sympozjum "Understanding Metabolic Diseases" - 22.09.2014, IMDiK PAN

  Zakład Fizjologii Stosowanej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN oraz Curtin Univeristy, Perth, Australia zapraszają na międzynarodowe sympozjum "Understanding Metabolic Diseases". Sympozjum odbędzie się 22 września o godz. 9 w Sali Konferencyjnej IMDiK PAN, przy ul. A. Pawińskiego 5 w Warszawie.

 • Wyniki kolokwium kwalifikacyjnego przeprowadzonego w dniu 4 września 2014 r. w ramach naboru uzupełniającego na studia doktoranckie w IMDiK PAN

  W dniu 4 września 2014 przeprowadzono kolokwium kwalifikacyjne w ramach naboru uzupełniającego na studia doktoranckie w IMDiK PAN rozpoczynające się 1 października 2014 roku. 

 • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta

  Dyrektor

  Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

  im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

  ogłasza konkurs na stanowisko

  adiunkta

  w Pracowni Patoneurochemii

  Zakładu Neurochemii

   

  Miasto: Warszawa

  Stanowisko: adiunkt

  Dyscyplina naukowa: biologia medyczna

  Data ogłoszenia: 20.08.2014 r.

  Termin składania ofert: 02.09.2014 r.

  Link do strony: www.imdik.pan.pl

  Słowa kluczowe: adiunkt, neurotoksyczność, ekscytotoksyczność, receptory glutaminianergiczne, transportery dla glutaminianu, stwardnienie rozsiane, model EAE.

   

  Wymagania:

  Kandydatom w postępowaniu konkursowym stawia się wymagania konieczne określone w regulaminie Komisji ds. Kadry Naukowej IMDiK PAN.  Ponadto, konieczne są:

   1)   tytuł doktora w dziedzinie biologii lub nauk medycznych

   2)   udokumentowany dorobek naukowy, w tym:

  - istotny dorobek publikacyjny w dziedzinie neurochemii w czasopismach recenzowanych, również z pierwszym autorstwem, preferowane prace z tematyki stwardnienia rozsianego i/lub zwierzęcego modelu tej choroby

  - aktywny udział w konferencjach o charakterze krajowym i zagranicznym

   3)   doświadczenie w pozyskiwaniu grantów naukowo-badawczych

   4)   doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie:

  - badań in vivo na modelach zwierzęcych, w szczególności szczurzym modelu stwardnienia rozsianego - EAE

  - technik izotopowych (kinetyka wiązania ligandów do receptora, wychwyt i uwalnianie neuroprzekaźników)

  - technik biologii molekularnej (izolacja DNA, RNA, PCR w czasie rzeczywistym, Western blot)

  - technik biochemicznych (izolacja frakcji podkomórkowych, kinetyka enzymatyczna, elektroforeza, chromatografia)

  5)   uczestnictwo w kursach i szkoleniach

  - znajomość języka angielskiego

  - znajomość metod statystycznych

   

  Od Kandydata oczekujemy:

  - gotowości do wykonywania badań na modelach zwierzęcych

  - zdolności do samodzielnego projektowania i wykonywania badań naukowych

  - umiejętności jakościowej i ilościowej analizy wyników, formułowania wniosków i weryfikowania hipotez badawczych zgodnie z zasadami prawidłowej metodyki badawczej

  - publikowania wyników badań w czasopismach posiadających IF

  - stałego analizowania piśmiennictwa naukowego

  - kreatywności we wprowadzaniu nowych kierunków badań oraz metod badawczych

   

  Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

  - prowadzenie badań na modelach zwierzęcych in vivo

  - analiza materiału ex vivo z wykorzystaniem metod biochemicznych i izotopowych

  - analiza ekspresji genów i białek

  - sporządzanie raportów z prowadzonych badań

  - przygotowywanie komunikatów zjazdowych i manuskryptów prac

  - przygotowywanie wniosków grantowych

  - udział w seminariach, kursach i szkoleniach

   

  Oferujemy:

  -  zatrudnienie w formie umowy o pracę (etat)

  - możliwość rozwoju naukowego

  - pracę w zespole w miłej atmosferze

   

  Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)”

  Składanie dokumentów: 

  Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN i przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@imdik.pan.pl.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

  ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

  pokój D-105 (sekretariat)

   

  Termin składania dokumentów:  02.09.2014 r.

  Złożenie dokumentów w terminie oznacza, że: do dnia 02.09.2014 r. wpłynie do sekretariatu wersja elektroniczna a data stempla na dokumentach w wersji papierowej będzie nie późniejsza iż 02.09.2014 r.

  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2014 r.

 • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta

  Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza konkurs na zatrudnienie adiunkta w Pracowni Patoneurochemii. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w dziale PRACA.

 • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta

  Dyrektor

  Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

  im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

  ogłasza konkurs na stanowisko

  adiunkta 

  w Zakładzie Fizjologii Stosowanej

   

  Miasto: Warszawa

  Stanowisko: adiunkt

  Dyscyplina naukowa: medycyna

  Data ogłoszenia: 21.07.2014 r.

  Termin składania ofert: 04.08.2014 r.

  Link do strony: www.imdik.pan.pl

  Słowa kluczowe: adiunkt, fizjologia stosowana, choroby wewnętrzne, kardiologia, wysiłki fizyczne.

  Tematyka prowadzonych badań dotyczy mechanizmów adaptacji organizmu do wysiłków fizycznych oraz wpływu aktywności ruchowej i czynników środowiskowych na neurohormonalne, metaboliczne i krążeniowe reakcje na wybrane bodźce fizjologiczne u ludzi zdrowych i chorych.

  .Od kandydata wymagamy:

  • Wykształcenia medycznego (II stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych)
  • Posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna
  • Udokumentowanego dorobku naukowego
  • Znajomości języka angielskiego

  Od kandydata oczekujemy:

  • Umiejętności samodzielnego planowania i wykonywania prac badawczych
  • Doświadczenia w badaniach prowadzonych u ludzi w szczególności podczas wysiłków fizycznych, dynamicznych i statycznych
  • Umiejętności wykonywania i odczytów zapisów EKG oraz badań USG serca
  • Umiejętności wykonywania pomiarów i odczytów zapisów polikardiograficznych, HRV oraz objętości wyrzutowej serca (reografia)
  • Ocena wydolności fizycznej organizmu (pomiary VO2max)
  • Znajomości metod biochemicznych oznaczania hormonów i metabolitów
  • Umiejętności analizy i opisywania wyników badań, publikowania wyników badań w formie wystąpień konferencyjnych i publikacji w pismach naukowych (polskojęzycznych i anglojęzycznych)
  • Gotowości pozyskiwania funduszy na badania naukowe w formie grantu
  • ·      Znajomości pakietu MS Office, CorelDraw,

  Oferujemy:

  • Pracę w zespole badawczym, w atmosferze sprzyjającej dalszemu rozwojowi naukowemu

  Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)”

   

  Składanie dokumentów: 

  Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@imdik.pan.pl.

  Miejsce składania dokumentów:

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

  ul. A. Pawińskiego 5

  02-106 Warszawa

  Termin składania dokumentów:  04.08.2014 r.

  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14.08.2014 r.