Artykuły

Konkurs na stanowisko dyrektora IMDiK PAN

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie

na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 grudnia 2014 roku

 

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie.

 Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz wstępną ocenę kwalifikacji naukowych/zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania niezbędne:

Kandydatem na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych, biologicznych lub chemicznych (lub odpowiedni stopień naukowy w przypadku kandydata z ośrodka zagranicznego) oraz znaczący dorobek naukowy w zakresie problematyki badawczej zbieżnej  przynajmniej z jedną z dziedzin uprawianych w Instytucie;
 2. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie 20 minutowej prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym;
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej z uwzględnieniem dorobku naukowego, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

a)      przebieg pracy zawodowej,

b)     posiadany tytuł lub stopień naukowy;

 1. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN będzie pierwszym miejscem pracy kandydata;
  1. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  2. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  3. oświadczenie, o którym mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.);
  4. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.).

Dokumenty należy nadsyłać pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres: Wydział V Nauk Medycznych PAN, 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1 (tel/fax 22 620 38 03) z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN lub składać osobiście w Wydziale V Nauk Medycznych PAN, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2518 (25 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie dostępne są na stronie internetowej www.imdik.pan.pl

Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w dniu 9 czerwca 2014 r.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni, liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do dnia 9 lipca 2014 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Wydziału V Nauk Medycznych PAN, a nie data stempla pocztowego.