Wykaz zadań badawczych IMDiK PAN

ZADANIA BADAWCZE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W IMDiK PAN W ROKU 2018

 

KOD księgowy

Numer zadania

Tytuł zadania badawczego

 

Kierownik zadania/Zakład

 

Z-511

1

Naczyniowe i metaboliczne mechanizmy niedokrwienia mózgu u chorych i w modelach doświadczalnych udaru niedokrwiennego i krwotocznego.

Prof. dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska;

Zespół Kliniczno-Badawczy Neurochirurgii IMDiK PAN

Z-521

2

 Badania kliniczno-patogenetyczne w otępieniach niealzheimerowskich, chorobie Alzheimera, stwardnieniu zanikowym bocznym oraz zespole Tourette’a.

Prof. dr hab. Maria Barcikowska;

Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Zwyrodnieniowych CUN, IMDiK PAN

Z-522

3

Poszukiwanie wspólnych czynników patogennych w niedokrwionym mózgu i w chorobie Alzheimera.

Prof. dr hab. Ryszard Pluta;

Pracownia Patologii Niedokrwiennej i Zwyrodnieniowej Mózgu IMDiK PAN

Z-508

4

Badania fenotypowo-genotypowe procesów nowotworowych i niedokrwiennych ośrodkowego układu nerwowego.

Prof. dr hab. Ewa Matyja;

Zakład Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej IMDiK PAN

Z-506

5

Zaburzenia dynamiki i funkcji mitochondriów w warunkach aktywacji układu immunologicznego. Znaczenie w chorobach neurorozwojowych i neurodegeneracyjnych.

Dr hab. Agata Adamczyk;

Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału IMDiK PAN

Z-510

6

Udział czynników endo- i egzogennych w procesach naprawczych po uszkodzeniu OUN.

Prof. dr hab. Barbara Łukomska;

Zakład Neurobiologii Naprawczej IMDiK PAN

Z-535

7

Rola bioaktywnych lipidów oraz enzymów NAD zależnych w procesach neurodegeneracji/neuroprotekcji OUN.

Dr hab. Robert Strosznajder;

Pracownia Badań Przedklinicznych Związków Neuroprotekcyjnych i Czynników Środowiskowych

Z-504

8

Mechanizmy poischemicznej neurodegeneracji - rola naturalnych procesów adaptacyjnych oraz egzo- i endogennych substancji o potencjale neuroprotekcyjnym w prewencji i terapii.

Dr hab. Elżbieta Salińska;

Pracownia Farmakoneurochemii IMDiK PAN

Z-505

9

Przedkliniczna ocena innowacyjnych metod wywoływania cytoprotekcji i selektywnej cytotoksyczności.

Dr hab. Lidia Strużyńska;

Pracownia Patoneurochemii IMDiK PAN

Z-523

10

Molekularne podstawy chorób układu nerwowego: rola mitochondriów w mechanizmach ochrony/regeneracji komórek w patologii ischemiczno-reperfuzyjnej mózgu.

Prof. dr hab. Barbara Zabłocka;

Pracownia Biologii Molekularnej IMDiK PAN

Z-512

11

Ocena skutków mutacji w wybranych chorobach nerwowo-mięśniowych w oparciu o badania funkcjonalne i bioinformatyczne.

Prof. dr hab. Andrzej Kochański;

Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Nerwowo-Mięśniowych IMDiK PAN

Z-534

12

Badanie mechanizmów molekularnych pluripotencjalności komórek macierzystych oraz ich rozwoju neuralnego w zoptymalizowanych i toksycznych warunkach środowiskowych hodowli 2D i 3D.

Prof. dr hab. Leonora Bużańska;

Pracownia Bioinżynierii Komórek Macierzystych IMDiK PAN

Z-507

13

Zaburzenia metabolizmu metioniny jako dodatkowy czynnik w patogenezie wybranych chorób neurologicznych związanych z cyklem glutaminian-glutamina.

Dr hab. Magdalena Zielińska;

Zakład Neurotoksykologii IMDiK PAN

Z-519

14

Środowiskowe i kliniczne aspekty starzenia i schorzeń związanych z wiekiem.

Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka;

Zespół Kliniczno-Badawczy Epigenetyki Człowieka IMDiK PAN

Z-502

15

Badania innowacyjnych modeli  chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych.

Prof. dr hab. Paweł Grieb;

Zakład Farmakologii Doświadczalnej IMDiK PAN

Z-518

16

Nowe ligandy receptorów GPCR o potencjalnym zastosowaniu leczniczym: synteza, badania in vitro, in vivo i modelowanie molekularne. 

Prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik;

Zakład Neuropeptydów IMDiK PAN

Z-525

17

Rola białka klotho w regulacji funkcji kłębuszkowej bariery filtracyjnej i cytoszkieletu komórek podocytarnych.

Dr hab. Agnieszka Piwkowska;

Zespół Kliniczno-Badawczy Molekularnej i Komórkowej Nefrologii IMDiK PAN

Z-514

18

Rola parakrynnych, metabolicznych i nerwowych czynników modyfikujących funkcje nerek w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych.

Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska;

Zakład Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych IMDiK PAN

Z-517

19

Badania molekularne dotyczące schorzeń trzustki.

Dr hab. Marek Durlik;

Zespół Kliniczno-Badawczy Chirurgii Transplantacyjnej IMDiK PAN

Z-524

20

Badania mechanizmów chemicznej i nerwowej regulacji oddychania w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych.

Dr hab. Katarzyna Kaczyńska;

Pracownia Fizjologii Oddychania IMDiK PAN

Z-513

21

Ocena neurohormonalnych, hemodynamicznych i metabolicznych reakcji na bodźce fizjologiczne i wybrane patogeny w przebiegu chorób metabolicznych i układu krążenia. 

Prof. dr hab. Andrzej Ziemba;

Zakład Fizjologii Stosowanej IMDiK PAN

Z-526

22

Rozwijanie wielkoskalowych metod molekularnego modelowania i ich zastosowanie w badaniach nad strukturą i funkcją kwasów nukleinowych, białek oraz lipidów, i ich zmiennością w stanach patologicznych.

Prof. dr hab. Bogdan Lesyng;

Pracownia Bioinformatyki IMDiK PAN

 

 

Archiwum


Zadania badawcze realizowane w 2012 roku (.pdf)

Zadania badawcze realizowane w 2013 roku (.pdf)

Zadania badawcze realizowane w 2014 roku (.pdf)

Zadania badawcze realizowane w 2015 roku (.pdf)

Zadania badawcze realizowane w 2016 roku (.pdf)

Zadania badawcze realizowane w 2017 roku (.pdf)