Wykaz zadań badawczych IMDiK PAN

ZADANIA BADAWCZE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W IMDiK PAN W ROKU 2017

 

KOD księgowy

Numer zadania

Tytuł zadania badawczego

 

Kierownik zadania/Zakład

 

Z-511

1

Naczyniowe i metaboliczne mechanizmy niedokrwienia mózgu u chorych i w modelach doświadczalnych stresu oksydacyjnego, udaru niedokrwiennego i krwotocznego.

Dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska;

Zespół Kliniczno-Badawczy Neurochirurgii IMDiK PAN

Z-521

2

 Badania kliniczno-patogenetyczne w otępieniach niealzheimerowskich, chorobie Alzheimera, stwardnieniu zanikowym bocznym oraz zespole Tourette’a.

Prof. dr hab. Maria Barcikowska;

Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Zwyrodnieniowych CUN, IMDiK PAN

Z-522

3

Poszukiwanie wspólnych czynników patogennych w niedokrwionym mózgu i w chorobie Alzheimera.

Prof. dr hab. Ryszard Pluta;

Pracownia Patologii Niedokrwiennej i Zwyrodnieniowej Mózgu IMDiK PAN

Z-508

4

Badania fenotypowo-genotypowe procesów neurodegeneracyjnych, nowotworowych oraz niedokrwiennych ośrodkowego układu nerwowego.

Prof. dr hab. Ewa Matyja;

Zakład Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej IMDiK PAN

Z-513

5

Ocena neurohormonalnych, hemodynamicznych i metabolicznych reakcji na bodźce fizjologiczne (np. wysiłek fizyczny) i patogeny u ludzi zdrowych i pacjentów z chorobami układu krążenia.

Prof. dr hab. Andrzej Ziemba;

Zakład Fizjologii Stosowanej IMDiK PAN

Z-504

6

Mechanizmy poischemicznej neurodegeneracji - rola naturalnych procesów adaptacyjnych oraz egzo- i endogennych substancji o potencjale neuroprotekcyjnym w prewencji i terapii.

Dr hab. Elżbieta Salińska;

Pracownia Farmakoneurochemii IMDiK PAN

Z-505

7

Interakcje międzykomórkowe i ich rola w mechanizmie uszkodzeń w modelu autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia u szczura i w innych stanach patologicznych.

Dr hab. Lidia Strużyńska;

Pracownia Patoneurochemii IMDiK PAN

Z-506

8

Znaczenie aktywacji układu immunologicznego w etiologii autyzmu oraz chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego.

Dr hab. Agata Adamczyk;

Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału IMDiK PAN

Z-502

9

Przedkliniczna ocena innowacyjnych metod wywoływania cytoprotekcji i selektywnej cytotoksyczności.

Prof. dr hab. Paweł Grieb;

Zakład Farmakologii Doświadczalnej IMDiK PAN

Z-524

10

Badania mechanizmów chemicznej i nerwowej regulacji oddychania w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych.

Dr hab. Katarzyna Kaczyńska;

Pracownia Fizjologii Oddychania IMDiK PAN

Z-523

11

Molekularne podstawy chorób układu nerwowego: rola mitochondriów w mechanizmach ochrony/regeneracji komórek.

Prof. dr hab. Barbara Zabłocka;

Pracownia Biologii Molekularnej IMDiK PAN

Z-517

12

Badania molekularne dotyczące schorzeń nerki i trzustki oraz jelit.

Dr hab. Marek Durlik;

Zespół Kliniczno-Badawczy Chirurgii Transplantacyjnej IMDiK PAN

Z-525

13

Modyfikacja funkcji kłębuszkowej bariery filtracyjnej dla albuminy przez utlenione lipoproteiny o niskiej gęstości (oxLDL).

Dr hab. Maciej Jankowski;

Zespół Kliniczno-Badawczy Molekularnej i Komórkowej Nefrologii IMDiK PAN

Z-519

14

Molekularne i kliniczne aspekty starzenia i schorzeń związanych z wiekiem.

Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka;

Zespół Kliniczno-Badawczy Epigenetyki Człowieka IMDiK PAN

Z-514

15

Rola parakrynnych, metabolicznych i nerwowych czynników modyfikujących funkcje nerek w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych.

Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska;

Zakład Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych IMDiK PAN

Z-534

16

Wpływ warunków przestrzennych i tlenowych na różnicowanie proneuralne natywnych i indukowanych komórek macierzystych/progenitorowych oraz na ich efektywność transplantacyjną do mózgu i rdzenia kręgowego.

Prof. dr hab. Leonora Bużańska;

Pracownia Bioinżynierii Komórek Macierzystych IMDiK PAN

Z-510

17

Mechanizmy odpowiedzialne za proces neurogenezy i gliogenezy w wybranych modelach ischemii mózgu u szczura.

Prof. dr hab. Barbara Łukomska;

Zakład Neurobiologii Naprawczej IMDiK PAN

Z-507

18

Rola zaburzeń metabolizmu metioniny w patogenezie encefalopatii wątrobowej: modulacja przez S-adenozylo L-metioninę.

Dr hab. Magdalena Zielińska;

Zakład Neurotoksykologii IMDiK PAN

Z-518

19

Badania nad wpływem trójwymiarowych skafoldów keratynowych na procesy regeneracyjne zachodzące w ranach.

Prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik;

Zakład Neuropeptydów IMDiK PAN

Z-512

20

Ocena patogenności mutacji w wybranych chorobach nerwowo-mięśniowych z zastosowaniem badań funkcjonalnych (model drożdżowy).

Prof. dr hab. Andrzej Kochański;

Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Nerwowo-Mięśniowych IMDiK PAN

Z-526

21

Rozwijanie wielkoskalowych metod molekularnego modelowania i ich zastosowanie w badaniach nad strukturą i funkcją kwasów nukleinowych, białek oraz lipidów, i ich zmiennością w stanach patologicznych.

Prof. dr hab. Bogdan Lesyng;

Pracownia Bioinformatyki IMDiK PAN

 

Archiwum


Zadania badawcze realizowane w 2012 roku (.pdf)

Zadania badawcze realizowane w 2013 roku (.pdf)

Zadania badawcze realizowane w 2014 roku (.pdf)

Zadania badawcze realizowane w 2015 roku (.pdf)

Zadania badawcze realizowane w 2016 roku (.pdf)