Środowiskowe Laboratorium Behawioralno-Metaboliczne oferuje następujący zakres usług:

- planowanie eksperymentów,

- pomoc w przygotowaniu wniosków grantowych,

- pomoc w przygotowaniu wniosków do Lokalnej Komisji Etycznej,

- opieka nad zwierzętami w czasie pobytu w ŚLBM,

- udostępnienie wyposażenia i miejsca do eksperymentów,

- wykonywanie eksperymentów,

- szkolenie użytkowników,

- analiza, dyskusja i prezentacja wyników.

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie możliwości współpracy z pracownikami IMDiK i podmiotami zewnętrznymi.

 

Dostępne modele behawioralne dla szczurów i myszy

- testy sensomotoryczne (np. otwarte pole, RotaRod/kręciołek, Griptest),

- testy poziomu lęku (np. uniesiony labirynt krzyżowy),

- testy poziomu bólu (Von Frey),

- warunkowanie strachu,

- basen Morrisa,

- unikanie bierne, wyuczona bezradność,

- unikanie czynne, dwukierunkowa reakcja unikania,

- wzbogacone środowisko,

- deprywacja wzrokowa,

- testy społeczne,

- rejestracja i emisja ultradźwięków.

basen Morrisa

Aparatura do warunkowania strachu

 

Cennik

 Koszty korzystania z wyposażenia i przestrzeni ŚLBM; cena za 1 godz.:

 - w przypadku wykonywania doświadczeń przez pracowników ŚLBM

            - 30 PLN dla pracowników IMDiK

            - 35 PLN dla osób spoza IMDiK

- w przypadku wykonywania doświadczeń przez użytkowników, ale z koniecznością konsultacji, pomocy lub analizy wyników przez pracowników ŚLBM

            - 25 PLN dla pracowników IMDiK

            - 30 PLN dla osób spoza IMDiK

- w przypadku całkowicie samodzielnego wykonania doświadczeń przez użytkowników

            - 20 PLN dla pracowników IMDiK

            - 25 PLN dla osób spoza IMDiK

 

Dodatkowo użytkownicy pokrywają koszty zakupu i utrzymania zwierząt w czasie ich pobytu w ŚLBM, według stawek Zwierzętarni IMDiK,.

 

Zasady współpracy i finansowania badań prowadzonych w Środowiskowym Laboratorium Behawioralno-Metabolicznym (ŚLBM)

 

1. Za korzystanie z przestrzeni i wyposażenia laboratorium oraz za wykonywanie doświadczeń i analizę ich wyników będzie pobierana opłata, która zrefundować ma koszty prowadzenia laboratorium.

 2. Badania, w których samo wykonanie doświadczeń behawioralnych będzie niewystarczające, będą wykonywane w oparciu o współpracę naukową i wymagać będą uwzględnienia w publikacji roli pracowników laboratorium wykonujących doświadczenia, przeprowadzających analizy i interpretację wyników.

 3. Przy braku współautorstwa, we wszelkich formach publikacji (komunikaty, artykuły, rozprawy, itp.) zawierających dane uzyskane w ŚLBM, należy umieścić zdanie: „Badania … przeprowadzono w Środowiskowym Laboratorium Behawioralno-Metabolicznym Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN” lub w wersji angielskiej „The studies … were performed in Behavior and Metabolism Research Laboratory, Mossakowski Medical Research Centre, Warsaw”. Informację tę należy umieścić w „Materiałach i Metodach” lub w „Podziękowaniach”.

 4. Użytkownik będzie zobowiązany do pisemnego przekazania informacji o wszelkich formach publikacji danych uzyskanych w ŚLBM wraz z odbitkami materiałów drukowanych.

 5. Terminy doświadczeń uzgodnić należy z pracownikami ŚLBM z odpowiednim wyprzedzeniem. Ze względu na duże zainteresowanie badaniami w laboratorium kierownik ŚLBM zastrzega sobie prawo odmowy wykonania określonych doświadczeń lub wykonania ich w określonym terminie.

 6. Terminy ewentualnych szkoleń dotyczących poszczególnych modeli behawioralnych ustalane będą przez kierownika ŚLBM w porozumieniu z kierownikami tematów badawczych zainteresowanych osób. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, bez wcześniejszego powiadomienia, pobierana będzie podstawowa opłata za jedną godzinę szkolenia.

 7. Każdy użytkownik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami pracy w ŚLBM oraz akceptacji cennika przez osobę finansującą jego badania. W obu przypadkach wystarczającą formą akceptacji będzie także odpowiedniej treści wiadomość mejlowa.

 8. Każdy użytkownik zobowiązany jest do posiadania właściwego zezwolenia na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach w IMDiK lub decyzji Dyrektora IMDiK wyznaczającej do uczestniczenia w doświadczeniach na zwierzętach.

 9. Każdy użytkownik zobowiązany jest do okazania odpowiedniej zgody na przeprowadzanie planowanych doświadczeń na zwierzętach uzyskanej od Lokalnej Komisji Etycznej oraz uwzględnienie we wniosku dot. ww. zgody pracowników ŚLBM, którzy mają brać bezpośredni udział w doświadczeniach na zwierzętach.

 

Zasady pracy w Środowiskowym Laboratorium Behawioralno-Metabolicznym (ŚLBM)

1. W ŚLBM dbamy o dobrostan zwierząt.

2. W ŚLBM obowiązuje odpowiedni strój (rękawiczki, fartuch, czepek, maseczka, onuce).

3. W ŚLBM zachowujemy podwyższony standard czystości pomieszczeń.

4. W ŚLBM zachowujemy ciszę.

5. O funkcjonowaniu ŚLBM decydują jego pracownicy i kierownika ŚLBM.

6. Pracownicy i kierownik ŚLBM zachowują sobie prawo wyproszenia z pomieszczeń laboratorium osób nieprzestrzegających zasad i zaburzających pracę.