Praca

 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta lub adiunkta*

w Zakładzie Bioinżynierii Komórek Macierzystych

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent lub adiunkt

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 11.02.2020 r.

Termin składania ofert: 25.02.2020 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, adiunkt, komórki macierzyste, przeszczepy do OUN, neurobiologia

Wymagania konieczne:

 • stopień doktora nauk medycznych lub pokrewnych (biologicznych, farmaceutycznych weterynaryjnych, rolniczych)
 • udokumentowane pozwolenie na pracę ze zwierzętami laboratoryjnymi (mysz, szczur),
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia hodowli komórek macierzystych różnych typów (w warunkach 2D i 3D) oraz wyprowadzania hodowli pierwotnych z tkanek ludzkich i zwierzęcych,
 • doświadczenie w zakresie metod biologii molekularnej (izolacja DNA, RNA, RTqPCR, NGS) i komórkowej (ELISA)
 • doświadczenie w technikach immunohistochemicznych i obrazowaniu w mikroskopie fluorescencyjnym
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.
 • doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi,

Wymagania pożądane:

 • umiejętność tworzenia stanowisk badawczych zawierających urządzenia do stereotaktycznego podawania komórek do OUN,
 • doświadczenie (przeszkolenie) w przyżyciowym obrazowaniu komórek podanych do OUN (rezonans magnetyczny, bioluminiscencja),
 • uczestnictwo w projektach badawczych oraz publikacje w czasopismach międzynarodowych.

 

Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat miałby uczestniczyć:

1/ udział w badaniach przedklinicznych związanych z potencjalnym zastosowaniem komórek macierzystych w terapii ośrodkowego układu nerwowego

2/ rozwijanie i testowanie nieinwazyjnych metod podawania komórek macierzystych do ośrodkowego układu nerwowego ssaków

3/ rozwój metod obrazowania przeszczepionych komórek macierzystych w ośrodkowym układzie nerwowym

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • planowanie i prowadzenie badań związanych z zastosowaniem komórek macierzystych w regeneracji OUN
 • aktywność publikacyjna w piśmiennictwie światowym,
 • pisanie projektów grantowych dotyczących mechanizmów neuroprotekcyjnych i immunomodulacyjnych w działaniu terapeutycznym komórek macierzystych, aktywne poszukiwanie funduszy na badania,
 • projektowanie, tworzenie i wykorzystanie stanowisk badawczych oraz sprzętu i urządzeń przydatnych w     prowadzeniu badań związanych z w/w tematyką,
 • udział w pracy doświadczalnej związanej z realizacją badań związanych z w/w tematyką,
 • czynny udział w życiu naukowym Zakładu, Instytutu i środowiska naukowego,
 • aktywność na rzecz rozpowszechniania nauki.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat) w IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN
 • dostęp do specjalistycznej aparatury
 • pracę w zespole, w miłej atmosferze
 • możliwość rozwoju naukowego

 

*W zależności od oceny kwalifikacji kandydata/-ki Komisja Konkursowa może rekomendować zatrudnienie na stanowisku adiunkta lub asystenta.

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Jeżeli w razie niewygrania konkursu, chce Pani/Pan aby przesłana oferta była uwzględniana w kolejnych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w tej oraz kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez IMDiK PAN”. Wtedy Pani/Pana oferta trafi do naszej bazy kandydatów na okres 6 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym zakończono rekrutację.

 

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów w formie papierowej w sekretariacie IMDiK PAN:

-       list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej również w innych ośrodkach naukowych niż IMDiK PAN, samodzielności naukowej, w tym o udziale w publikacjach i realizacji grantów,

-       życiorys zawierający informacje o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy;

-       spis publikacji ze wskazaniem prac opublikowanych przed doktoratem, prac zawierających wyniki doktoratu i prac opublikowanych po doktoracie,

-       kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego,

-       dokumenty potwierdzające spełnienie innych wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu konkursowym (opcjonalnie),

-       listy referencyjne (opcjonalnie).

 

Dodatkowo prosimy o przesłanie aplikacji również w wersji elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumenty aplikacyjne powinny być przygotowane w języku polskim a składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-3/2020

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 25.02.2020 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 25.02.2020 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem Kandydatki/-ta.  Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: początek marca 2020 r.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: I połowa marca 2020 r.


 
 

 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko typu post-doc

 

Konkurs dotyczy projektu NCN OPUS nr 2019/33/B/NZ4/02407 zatytułowanego: „Rola białek klotho i NPP1 w regulacji funkcji komórki podocytarnej”, który jest realizowany w Pracowni Molekularnej i Komórkowej Nefrologii, IMDiK PAN w Gdańsku

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 03.02.2020

Termin składania ofert: 17.02.2020

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: nefropatia cukrzycowa, mikroskopia konfokalna, hodowla komórkowa, biologia molekularna

 

Wymagania:

 • Obroniony doktorat w dziedzinie biologii molekularnej, nauk medycznych, biochemii czy w pokrewnej dziedzinie nauk przyrodniczych (tytuł doktora uzyskany do 7 lat przed rozpoczęciem zatrudnienia)
  • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
  • Istotnym kryterium przy wyborze będzie również doświadczenie w biologii molekularnej, pracy ze zwierzętami (odpowiednie certyfikaty lub szkolenia) oraz hodowli komórkowej,
  • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,
  • Dobra znajomość języka angielskiego,
  • Umiejętność pracy zespołowej,
  • Umiejętność analizy danych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę na stanowisku typu post-doc na czas realizacji projektu (pełny etat, okres 3 lat, wynagrodzenie 10 000 zł brutto/m-c),
 • planowany termin rozpoczęcia pracy: 1 marzec 2020
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • możliwość zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i/lub stażowych.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • praca w laboratorium hodowli komórkowej i pracowni in vivo,
 • prowadzenie badań z wykorzystaniem metod biologii molekularnej,
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
 • realizacja zadań badawczych realizowanego projektu, sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Jeżeli w razie niewygrania konkursu, chce Pani/Pan aby przesłana oferta była uwzględniana w kolejnych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w tej oraz kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez IMDiK PAN”. Wtedy Pani/Pana oferta trafi do naszej bazy kandydatów na okres 6 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym zakończono rekrutację.

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (życiorys naukowy, spis osiągnięć naukowych, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Termin składania dokumentów: 17.02.2020 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:  25 luty br.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01 marzec br.

 

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu, który może udzielić dodatkowych informacji:

dr hab. Agnieszka Piwkowska

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

w Zakładzie Fizjologii Stosowanej

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 07.01.2020 r.

Termin składania ofert: 22.01.2020 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: adiunkt, zwierzęce modele chorób neurodegeneracyjnych,  fizjologia

 

Wymagania konieczne:

 • stopień doktora lub doktora habilitowanego nauk medycznych,
 • gotowość do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (mysz, szczur), umiejętność prowadzenia badań u ludzi
 • doświadczenie w pracy naukowej udokumentowane publikacjami naukowymi o zasięgu międzynarodowym,
 • doświadczenie w rejestracji, przetwarzaniu i interpretacji ciągłych sygnałów biologicznych, szczególne związanych z czynnością układu krążenia i układu oddechowego,
  • udokumentowane uczestnictwo w projektach badawczych,
  • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność tworzenia stanowisk badawczych zawierających urządzenia do ciągłej rejestracji sygnałów biologicznych,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Wymagania pożądane:

 • udokumentowane doświadczenie w merytorycznej opiece nad studentami i/lub doktorantami (prace licencjackie, prace inżynierskie, prace magisterskie),
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz popularyzacji nauki,
 • wykształcenie w zakresie nauk ścisłych i/lub technicznych.

 

Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat miałby uczestniczyć:

1/ badanie czynności układu autonomicznego u ludzi zdrowych i chorych na podstawie analizy odpowiedzi układu krążenia na testy czynnościowe, badanej metodami nieinwazyjnymi,

2/ rozwijanie, testowanie i wykorzystanie nieinwazyjnych metod badania układu krążenia, umożliwiających rejestrację czynności układu krążenia w sposób ciągły w czasie badań czynnościowych,

3/ ocena treningu wibracyjnego jako substytutu treningu siłowego u ludzi zdrowych w różnym wieku i u osób chorych,

4/ badanie reakcji układu krążenia na wysiłek statyczny i dynamiczny u osób z nieprawidłową czynnością układu autonomicznego,

5/ badanie wpływu warunków Valsalvy na obciążenie mechaniczne naczyń tętniczych,

6/ zastosowanie pomiaru impedancji elektrycznej do ciągłej rejestracji czynności oddechowej,

7/ tworzenie, testowanie i ocena systemu do nadzorowanej rehabilitacji osób z chorobą Parkinsona w warunkach domowych.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • planowanie i prowadzenie badań związanych z w/w tematyką oraz publikowanie ich wyników w piśmiennictwie światowym,
 • projektowanie, tworzenie i wykorzystanie stanowisk badawczych oraz sprzętu i urządzeń przydatnych w     prowadzeniu badań związanych z w/w tematyką,
 • udział w pracy doświadczalnej związanej z realizacją badań związanych z w/w tematyką,
 • czynny udział w życiu naukowym Zakładu, Instytutu i środowiska naukowego,
 • zdobywanie finansowania projektów badawczych związanych z w/w tematyką.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat) w IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN
 • dostęp do specjalistycznej aparatury
 • pracę w zespole, w miłej atmosferze
 • możliwość rozwoju naukowego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Jeżeli w razie niewygrania konkursu, chce Pani/Pan aby przesłana oferta była uwzględniana w kolejnych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w tej oraz kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez IMDiK PAN”. Wtedy Pani/Pana oferta trafi do naszej bazy kandydatów na okres 6 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym zakończono rekrutację.

 

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów w formie papierowej w sekretariacie IMDiK PAN:

-        list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej również w innych ośrodkach naukowych niż IMDiK PAN, samodzielności naukowej, w tym o udziale w publikacjach i realizacji grantów,

-        życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy;

-        spis publikacji ze wskazaniem prac opublikowanych przed doktoratem, prac zawierających wyniki doktoratu i prac opublikowanych po doktoracie,

-        kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego,

-        dokumenty potwierdzające spełnienie innych wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko adiunkta (opcjonalnie)

 

Dodatkowo prosimy o przesłanie aplikacji również w wersji elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumenty aplikacyjne powinny być przygotowane w języku polskim a składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-1/20

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów:22.01.2020 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia22.01.2020 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem Kandydatki/-ta.  Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: IIpołowa stycznia 2020 r.

Przewidywany termin objęcia stanowiska:luty 2020 r.

  Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu


 

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryżu

 

https://instytucja.pan.pl/index.php/praca-w-pan/konkursy-na-dyrektora-zagranicznej-stacji-naukowej-pan/5406-konkurs-na-stanowisko-dyrektora-jednostki-pomocniczej-dzialajacej-pod-nazwa-polska-akademia-nauk-stacja-naukowa-w-paryzu

 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Fizjologii Oddychania

 

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 13.12.2019 r.

Termin składania ofert: 31.01.2020 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, zwierzęce modele chorób neurodegeneracyjnych, nerwowa i chemiczna regulacja oddychania, fizjologia

Wymagania konieczne:

 • Tytuł magistra w zakresie nauk medycznych lub nauk przyrodniczych
 • Gotowość do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (mysz, szczur), do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych na małych zwierzętach
 • Umiejętność analizy danych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy

 

Wymagania pożądane:

 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, znajomość metod biochemicznych i biologii molekularnej
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR, udziałem w konferencjach krajowych i zagranicznych

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • prowadzenie badań naukowych na modelach in vivo chorób neurodegeneracyjnych dotyczących mechanizmów chemicznej i nerwowej regulacji oddychania w chorobie Parkinsona i Alzheimera
 • aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań
 • sporządzanie raportów z prowadzonych badań
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych
 • reprezentowanie Zakładu na konferencjach naukowych

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat) w IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN
 • dostęp do specjalistycznej aparatury
 • pracę w zespole, w miłej atmosferze
 • możliwość rozwoju naukowego i zrobienia doktoratu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Jeżeli w razie niewygrania konkursu, chce Pani/Pan aby przesłana oferta była uwzględniana w kolejnych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w tej oraz kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez IMDiK PAN”. Wtedy Pani/Pana oferta trafi do naszej bazy kandydatów na okres 6 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym zakończono rekrutację.

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów tj. list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych, życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy, spis publikacji oraz kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (opcjonalnie) i dokumenty potwierdzające spełnienie innych wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu konkursowym (opcjonalnie), w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN. Dodatkowo prosimy o przesłanie aplikacji również w wersji elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumenty aplikacyjne powinny być przygotowane w języku polskim a składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-17/19

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów:31.01.2020 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia31.01.2020 r.wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem Kandydatki/-ta. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa lutego 2020 r.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: marzec 2020 r.

 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stypendium naukowe NCN

 

Konkurs dotyczy projektu NCN OPUS nr 2018/29/B/NZ4/02074 zatytułowanego: „Rola białek klotho i NPP1 w regulacji funkcji komórki podocytarnej”, który jest realizowany w Pracowni Molekularnej i Komórkowej Nefrologii, IMDiK PAN w Gdańsku

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 11.09.2019

Termin składania ofert: 25.09.2019

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: nefropatia cukrzycowa, mikroskopia konfokalna, hodowla komórkowa, biologia molekularna

 

Wymagania:

 • Stopień magistra,
 • Kandydat jest uczestnikiem studiów doktoranckich
  • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
  • Istotnym kryterium przy wyborze będzie również doświadczenie w biologii molekularnej, hodowli komórek oraz/lub pracy ze zwierzętami,
  • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,
  • Dobra znajomość języka angielskiego,
  • Umiejętność pracy zespołowej,
  • Umiejętność analizy danych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych (np. znajomość pakietu STATISTICA),

Oferujemy:

 • stypendium naukowe NCN przyznane na okres 30 m-cy (3000 zł/m-c),
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • możliwość zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i/lub stażowych.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • praca w laboratorium hodowli komórkowej,
 • prowadzenie badań z wykorzystaniem metod biologii molekularnej,
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
 • realizacja zadań badawczych realizowanego projektu, sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Jeżeli w razie niewygrania konkursu, chce Pani/Pan aby przesłana oferta była uwzględniana w kolejnych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w tej oraz kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez IMDiK PAN”. Wtedy Pani/Pana oferta trafi do naszej bazy kandydatów na okres 6 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym zakończono rekrutację.

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (życiorys naukowy, spis osiągnięć naukowych, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Termin składania dokumentów: 25.09.2019 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:  26  września  br.

 

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu, który może udzielić dodatkowych informacji:

dr hab. Agnieszka Piwkowska

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

 Archiwum ogłoszeń:

29 listopad 2019

22 październik 2019

1 październik 2019

23 wrzesień 2019

6 wrzesień 2019

5 wrzesień 2019

6 kwiecień 2019

4 kwiecień 2019

1 marzec 2019

kierownik ds. technicznych

20 luty 2019

  luty 2019

4 luty 2019

31 styczeń 2019

Praca w Wiedniu - dyrektor

 11 styczeń 2019

 4 styczeń 2019

  grudzień 2018

 2 październik 2018

 24 wrzesień 2018

 10 wrzesień 2018

 3 wrzesień 2018

 14 sierpień 2018

 10 sierpień 2018

  9 sierpień 2018

  3 sierpień 2018

  7 czerwiec 2018

 16 marzec 2018

 14 marzec 2018

 2 marzec 2018

 13 grudzień 2017

21 listopad 2017

5 wrzesień 2017

17 sierpień 2017

11 sierpień 2017

10 sierpień 2017

26 lipiec 2017

4 lipiec 2017

czerwiec 2017

4 kwiecień 2017

21 marzec 2017

13 luty 2017

13 grudzień 2016

05 grudzień 2016

25 listopad 2016

07 listopad 2016

25 październik 2016

17 październik 2016

17 październik 2016

17 październik 2016

05 październik 2016

05 październik 2016

29 sierpień 2016

12 sierpień 2016

10 sierpień 2016

12 kwiecień 2016

18 luty 2016

17 luty 2016

15 grudzień 2015 - drugie ogłoszenie

15 grudzień 2015

19 listopad 2015

Praca Paryż - recepcjonistka

Praca Paryż - technik

16 listopad 2015

12 listopad 2015 - drugie ogłoszenie

12 listopad 2015

28 październik 2015

05 październik 2015 - drugie ogłoszenie

05 październik 2015

01 październik 2015

21 wrzesień 2015

17 sierpień 2015

07 lipiec 2015

05 czerwiec 2015

15 maj 2015

30 kwiecień 2015

29 kwiecień 2015

31 marzec 2015

17 marzec 2015

17 marzec 2015

02 marzec 2015

26 luty 2015

23 luty 2015

20 luty 2015

09 styczeń 2015

29 grudzień 2014

22 grudzień 2014

27 listopada 2014

18 listopada 2014

04 listopada 2014

20 sierpnia 2014

21 lipca 2014

9 czerwca 2014

23 lutego 2014

29 listopada 2013

4 listopada 2013

15 października 2013

9 września 2013

1 września 2013

28 czerwca 2013

2 kwietnia 2013

2 kwietnia 2013

15 marca 2013

6 lutego 2013

15 listopada 2012

15 października 2012

28 sierpnia 2012

27 sierpnia 2012

15 stycznia 2012

1 czerwca 2012