Praca

 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

w Pracowni Patoneurochemii Zakładu Neurochemii

Miasto: Warszawa            

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: biologia medyczna

Data ogłoszenia: 13 grudnia 2017 r.

Termin składania ofert: 15 stycznia 2018 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: adiunkt; neurochemia; neurotoksykologia; nanomedycyna;  nanocząstki srebra

 

Wymagania:

- tytuł doktora w dziedzinie biologii, biotechnologii lub pokrewnym

- wiedza z dziedziny neurobiologii/neurochemii (mile widziana również wiedza z zakresu nanotechnologii, nanomedycyny, nanotoksykologii itp.) 

- doświadczenie w pracy z hodowlą komórek in vitro (hodowle pierwotne, linie ustalone)

- doświadczenie w pracy ze zwierzętami eksperymentalnymi

- dobra znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (qPCR, Western blot)

- mile widziana znajomość techniki mikroskopii konfokalnej

- posiadanie dorobku naukowego w postaci publikacji, w tym publikacji autorskich

- udział w realizacji projektów grantowych (szczególnie własnych)

- umiejętność organizacji badań naukowych i prowadzenia dokumentacji naukowej

- udokumentowana znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym

- wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy

 

Oferujemy:

- zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat)

- pracę w zespole, w miłej atmosferze

- możliwość rozwoju naukowego

- rozwój naukowy i nowe doświadczenia w obszarze badań nad nanostrukturami

- możliwość zagranicznych wyjazdów specjalizacyjnych

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

- prowadzenie badań z użyciem modeli in vitro i in vivo

- analiza ekspresji genów i białek

- przygotowanie preparatów i analiza mikroskopowa materiału (m.in. mikroskop konfokalny)

- projektowanie i wykonywanie badań oraz jakościowa i statystyczna analiza otrzymanych wyników

- publikowanie wyników badań w renomowanych czasopismach naukowych

- przygotowywanie wniosków grantowych

- poszerzanie wiedzy poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach

- wprowadzanie nowych kierunków badań oraz metod badawczych

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-12/17.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 15 stycznia 2018 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 15 stycznia 2018 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: koniec stycznia 2018 r.

Data objęcia stanowiska: 01.02.2018 r.

 


 

Dyrektor

 

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

 

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

adiunkta

 

w Pracowni Neurogenetyki

 

Zespołu Kliniczno-Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN

 

 

 

Miasto: Warszawa            

 

Stanowisko: adiunkt

 

Dyscyplina naukowa: biologia, genetyka, biologia molekularna

 

Data ogłoszenia: 21.11.2017 r.

 

Termin składania ofert: 19.12.2017 r.

 

Link do strony: www.imdik.pan.pl

 

Słowa kluczowe: adiunkt, neurogenetyka, genomika, genetyka medyczna, badania wysokoskalowe

 

 

 

Wymagania:

 

 • tytuł doktora (specjalność: genetyka medyczna, biologia medyczna, genetyka molekularna)
 • znaczący dorobek publikacyjny w dziedzinie genetyki człowieka/ biologii molekularnej (publikacje z pierwszym autorstwem)  w dziedzinie chorób neurodegeneracyjnych
 • udokumentowany udział w pozyskiwaniu środków na badania naukowe
 • zaawansowana znajomość technik biologii molekularnej kwasów nukleinowych (klonowanie DNA, RFLP, MLPA, genotypowanie  (TaqMan, HRM), techniki pracy z RNA, qPCR, western-blot, immunoprecypitacja,)
 • dobra znajomość metod sekwencjonowania całego eksomu i genomu (WES, WGS)
 • zaawanasowana znajomość metod statystycznych i bioinformatycznych (w tym: analiza danych wysokoskalowych, analiza szlaków biologicznych, asocjacja z poziomem ekspresji/mutacjami/polimorfizmami)
 • dobra znajomość metod hodowli komórkowych: transfekcja, immunofuorescencja, mikroskopia fluorescencyjna/konfokalna
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej
 • bardzo dobra i najlepiej udokumentowana znajomość języka angielskiego
 • zakończony staż podoktorski
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Oferujemy:

 

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat)
 • pracę w zespole, w miłej atmosferze
 • możliwość rozwoju naukowego
 • możliwość zagranicznych wyjazdów specjalizacyjnych

 

 

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 

 • analiza zmienności genetycznej związanej z chorobami neurodegeneracyjnymi
 • analiza ekspresji genów, analiza in silico sekwencji DNA, RNA, białka, analiza statystyczna wyników
 • badania funkcjonalne mutacji/izoform  DNA/mRNA/białka
 • analiza danych z sekwencjonowania eksomu i genomu
 • wprowadzanie nowych metod i technik badawczych
 • kreatywność w określaniu nowych zadań badawczych w ramach Pracowni
 • aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań
 • reprezentowanie Zespołu na konferencjach naukowych oraz przygotowanie prac do publikacji w pismach z listy ISI.

 

 

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

 

 

Składanie dokumentów: 

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-11/17.

 

 

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

 

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

 

 

Termin składania dokumentów: 19 grudnia 2017 r.

 

 

 

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 19 grudnia 2017 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

 

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: koniec grudnia 2017 r.

 

Data objęcia stanowiska: 01.01.2018 r.

 

Kontakt: prof. dr hab. Cezary Żekanowski, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 22 608 64 85

 

 

 

 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zespole Kliniczno-Badawczym Molekularnej i Komórkowej Nefrologii

 Miasto: Gdańsk

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: biologia medyczna

Data ogłoszenia: 05.09.2017 r.

Termin składania ofert: 19.09.2017 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, nerki, kłębuszek nerkowy podocyty, hodowla komórkowa

 

Wymagania:

 • stopień  doktora w dziedzinie biologii, nauk medycznych lub pokrewnych, udokumentowany dorobek naukowy: publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych, aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, preferowany dorobek naukowy  z zakresu nefrologii doświadczalnej,
 • doświadczenie w pracy z pierwotną lub wtórną linią podocytów,
 • gotowość samodzielnego zdobywania finansowania projektów naukowych,
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych (np. znajomość pakietu STATISTICA),
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat, pierwsze miejsce pracy),
 • pracę w zespole,
 • możliwość rozwoju naukowego,

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • prowadzenie badań na podocytach linii pierwotnej i wtórnej,
 • przygotowywanie i realizacja projektów badawczych,
 • publikowanie wyników w czasopismach z listy filadelfijskiej,
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
 • przygotowanie wniosków grantowych i sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia  19.09.2017 r.  wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem Kandydata.

Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  koniec września 2017 r.

Data objęcia stanowiska: 01.10.2017 r.

 


 

 Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

do Zakładu Neurotoksykologii

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent/ post-doc

Dyscyplina naukowa: biologia, biologia medyczna, biotechnologia

Data ogłoszenia: 17.08.2017 r.

Termin składania ofert: do 31.08.2017 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, encefalopatia wątrobowa, toksyczność amoniaku, bariera krew-mózg, miRNA

 

Wymagania: Kandydatom w postępowaniu konkursowym stawia się wymagania konieczne określone w Regulaminie Komisji ds. Kadry Naukowej IMDiK PAN.

Ponadto, konieczne są:

 • tytuł doktora w dziedzinie biologii, nauk medycznych lub pokrewnym
 • udokumentowany dorobek naukowy prezentujący umiejętności realizowania badań naukowych:

- istotny dorobek publikacyjny w dziedzinie biologii, nauk medycznych, neurochemii (co najmniej trzy publikacje w czasopismach recenzowanych, w których kandydat(ka) jest pierwszym autorem)

- aktywny udział w konferencjach o charakterze krajowym i międzynarodowym (plakaty i wystąpienia ustne)

- uczestnictwo w kursach/szkoleniach

 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów naukowo-badawczych i ich realizacji jako kierownik lub główny wykonawca
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie:

- prowadzenia hodowli komórek linii ustalonych i pierwotnych

- technik biologii molekularnej (m.in. izolacja białek z komórek i tkanek, ekstrakcja DNA i RNA, PCR w czasie rzeczywistym, western blot)

- mikroskopii konfokalnej

- badań in vivo prowadzonych na modelach zwierzęcych (małe zwierzęta laboratoryjne)

- stosowania metod radiochemicznych, spektrofoto- i spektrofluorymetrycznych

- mile widziana znajomość technik inżynierii genetycznej (transfekcja komórek przy użyciu DNA i RNA),

 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej
 • bardzo dobra i udokumentowana znajomość języka angielskiego
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat)
 • pracę w młodym zespole, w miłej atmosferze
 • możliwość rozwoju naukowego
 • możliwość zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i stażowych

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 

 • prowadzenie badań w modelach in vitro i in vivo
 • hodowla komórek pierwotnych i linii komórkowych
 • przygotowanie preparatów oraz analizy mikroskopowe, m.in. metodami konfokalnymi
 • analiza ekspresji genów i białek
 • wprowadzanie nowych metod i technik badawczych
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach
 • przygotowywanie wniosków grantowych

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

Składanie dokumentów: 

            Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter)

ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: do 31. 08. 2017 r

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 31 sierpnia 2017 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa września 2017 roku.

 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Pracowni Fizjologii Oddychania

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne, fizjologia

Data ogłoszenia: 11.08.2017 r.

Termin składania ofert: 31.08.2017 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, fizjologia oddychania, nerwowa i chemiczna regulacja oddychania, badania w modelach in vivo

 

Wymagania:

 • stopień  doktora w dziedzinie biologii, nauk medycznych lub pokrewnych, udokumentowany dorobek naukowy: publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych, aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, preferowany dorobek naukowy  z zakresu  fizjologii oddychania
 • doświadczenie w  pracy ze zwierzętami (potwierdzone certyfikatem ukończone szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie i wykonanie procedur, i doświadczeń), w  przeprowadzaniu zabiegów chirurgicznych na zwierzętach, w izolowaniu i rejestracji bioelektrycznej aktywności nerwów (podjęzykowego i przeponowego) oraz w prowadzeniu badań w zakresie regulacji oddychania in vivo
 • gotowość samodzielnego zdobywania finansowania projektów naukowych,
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych (np. znajomość pakietu STATISTICA),
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat, pierwsze miejsce pracy),
 • pracę w zespole,
 • możliwość rozwoju naukowego,

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • prowadzenie badań na modelach zwierzęcych in vivo,
 • przygotowywanie i realizacja projektów badawczych,
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
 • przygotowanie wniosków grantowych i sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia  31.08.2017 r.  wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem Kandydata.

Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  do 18.09.2017 r.

Data objęcia stanowiska: 01.10.2017 r.

 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Komórkowej Transdukcji Sygnału

 Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne 

Data ogłoszenia: 10.08.2017 r.

Termin składania ofert: 31.08.2017 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, komórkowe przekazywanie sygnałów, biologia komórki, biologia molekularna, neurobiologia, choroby neurodegeneracyjne, choroby neurorozwojowe

 

Tematyka badawcza:

Badania nad molekularnymi mechanizmami chorób neurodegeneracyjnych i neurorozwojowych.

Wymagania:

 • tytuł naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych lub przyrodniczych
 • udokumentowany dorobek naukowy
 • udokumentowany udział w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej, znajomość technik: Western blot, metody izolacji kwasów nukleinowych, PCR, Southern blot, sekwencjonowanie DNA, klonowanie DNA w wektorach plazmidowych, hodowla i transformacja bakterii
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • gotowość do zdobywania finansowania projektów badawczych
 • znajomość metod statystycznych
 • znajomość bioinformatycznych metod analizy sekwencji nukleotydowych i podobieństwa filogenetycznego
 • ukończone szkolenie wskazane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. (Dz. U. Poz. 628) w związku z wejściem w życie Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U poz. 266)
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań
 • prowadzenie badań naukowych na modelach in vitro i in vivo zgodnie z aktualną tematyką badawczą Pracowni
 • sporządzanie raportów z prowadzonych badań
 • przygotowywanie komunikatów zjazdowych i manuskryptów
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych
 • czynny udział w seminariach Zakładu, konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (etat)
 • możliwość rozwoju naukowego

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia  31.08.2017 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa września 2017 r.

Data objęcia stanowiska: 01.10.2017 r.


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko 

kierownika Zespołu Nerwowo - Mięśniowego

 

Miasto: Warszawa

Dyscyplina naukowa: medycyna, biologia medyczna

Data ogłoszenia:  26.07.2017 r.

Termin składania ofert: 05.10.2017 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.10.2017 r.

Data objęcia stanowiska01.11.2017 r.

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl 

Słowa kluczowe: stanowisko profesora, kierownik, 

 

Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza konkurs 

na objęcie funkcji kierownika Zespołu Nerwowo - Mięśniowego IMDiK PAN, do realizacji zadań statutowych

Zespołu, udziału w prowadzonych w Zespole projektach naukowych oraz realizowania własnej wizji rozwoju naukowego Zespołu.

 

Obecna tematyka badawcza:

 • Podłoże molekularne dziedzicznych neuropatii ruchowo-czuciowych (HMSN)- chorób kręgu Charcot-Marie-Tooth (CMT);
 • Korelacje genotypowo-fenotypowe w miopatiach wrodzonych;
 • Badania nad podłożem molekularnym Laminopatii;
 • Podłoże molekularne zespołu „wiotkiego dziecka”;
 • Ocena patogenności mutacji w chorobach nerwowo-mięśniowych z zastosowaniem modelu drożdżowego.

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

• kierowanie zakładem naukowym,

• kształtowanie profilu naukowego oraz składu osobowego zespołu badawczego,

 • udział w konsultacjach chorych w Zespole nerwowo- mięśniowym,

• czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego,

• zdobywanie finansowania projektów badawczych,

• przygotowanie publikacji naukowych,

 • promotorstwo doktoratów i opieka nad pracami habilitacyjnymi.

Oferujemy:

• samodzielność w kształtowaniu profilu naukowo-badawczego zespołu, który obecnie składa się z 3 samodzielnych pracowników naukowych, 

2 adiunktów, 2 asystentów, 1 specjalisty, 4 pracowników technicznych i 1 sekretarki;

• laboratorium genetyczne, biochemiczne, pracownia badań morfologicznych,   miejsca „cichej pracy”.

 

Wymagane  kwalifikacje:

• tytuł profesora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej lub medycyny;

• znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi;

• doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym;

• doświadczenie w zdobywaniu finansowania i kierowaniu projektami naukowymi z dziedziny medycyny, biologii medycznej i pokrewnych.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie do dyrektora;
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i naukowej wraz z informacjami o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych;
 • dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego;
 • wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (analiza bibliometryczna);
 • program prowadzenia i rozwoju Zespołu;
 • oświadczenie, że Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/-ki.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej 

dla potrzeb rekrutacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia

 postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia  05.10.2017 r.

 • w sekretariacie IMDiK PAN,  ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105
 • oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia  5 października 2017 r. wpłyną 

do sekretariatu dokumenty w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. 

Nie decyduje data stempla pocztowegoOferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

 

Konkurs na stanowisko Kierownika Zespołu przeprowadzany jest

zgodnie z Uchwałą Rady Naukowej IMDiK z dnia 24.03.2011 roku, ze szczególnym 

uwzględnieniem par. 9 pkt 1, który mówi m.in.: „W ramach konkursu przewidziana jest prezentacja 

programu i zaopiniowanie kandydata na posiedzeniu Rady Naukowej.”

http://www.imdik.pan.pl/images/tryb%20konkursow%20na%20stanowiska%20naukowe.pdf


 

Dyrektor

 

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Neuropeptydów

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: biologia

Data ogłoszenia: 04.07.2017 r.

Termin składania ofert: 18.07.2017 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, biologia, neuropeptydy

 

Tematyka badawcza: Ocena procesu gojenia ran z wykorzystaniem technik biologii molekularnej  u szczurów z wywołaną jatrogennie cukrzycą po zastosowaniu preparatów keratynowych nasyconych związkami biologicznie czynnymi.

 

Wymagania:

 • stopień  doktora w dziedzinie biologii, biotechnologii, nauk medycznych lub pokrewnych, udokumentowany dorobek naukowy: publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych, aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej:

-        bardzo dobra znajomość technik biologii molekularnej: izolacji kwasów nukleinowych i białek, klonowania DNA, rozdziału elektroforetycznego  w żelach agarozowych i poliakrylamidowych, PCR, metody Western-blot, w tym również  analizy bioinformatycznej danych,

-        bardzo dobra znajomość  metod biochemicznych zwłaszcza testów immunoenzymatycznych (ELISA),

-        dobra znajomość metod hodowli komórkowej: przeprowadzanie testów proliferacji, transfekcji komórek,

-        dobra znajomość technik analitycznych zwłaszcza z zakresu cytometrii przepływowej (potwierdzony certyfikatem ukończony kursu z zakresu podstaw cytometrii przepływowej),

-        dobra znajomość technik mikroskopowych (obsługa mikroskopu świetlnego)

-        dobra znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych (mile widziana znajomość pakietu STATISTICA),

-        doświadczenie w pracy ze zwierzętami (potwierdzone certyfikatem ukończone szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie i wykonanie procedur, i doświadczeń zorganizowane przez PolLASA),

-        doświadczenie w pracy mikrobiologicznej, przygotowanie pożywek, hodowla bakterii

 • umiejętność przygotowania procedur badawczych, raportów, formułowania wniosków
 • gotowość samodzielnego zdobywania finansowania projektów naukowych,
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • oznaczanie poziomu cytokin w materiale biologicznym za pomocą testów ELISA, cytometrii przepływowej, RT-PCR
 • transfekcja komórek ssaczych
 • prowadzenie badań na modelach zwierzęcych in vivo,
 • przygotowywanie i realizacja projektów badawczych,
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
 • wprowadzanie nowych metod badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
 • przygotowanie wniosków grantowych i sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (etat)
 • możliwość rozwoju naukowego
 • pracę w miłej atmosferze

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, spis publikacji, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK, PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-5/17.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 18.07.2017 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: koniec lipca 2017 r.

Data objęcia stanowiska: 01.08.2017 r.


 

PRACA DLA BIOLOGA

Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie poszukuje kandydata na

 

Stanowisko inżynieryjno-techniczne

 

INSTYTUCJA: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mosakowskiego PAN, Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Pracownik inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Komórkowej Transdukcji Sygnału

TERMIN ROZPOCZĘCIA PRACY: wrzesień 2017

 

OPIS CZYNNOŚCI W RAMACH STANOWISKA PRACY:

 • Praca laboratoryjna: badania na hodowlach komórkowych i zwierzętach laboratoryjnych (gryzonie), w tym wykonywanie testów behawioralnych, udział w badaniach z zastosowaniem technik spektrofoto- i spektrofluorometrycznych,  elektroforeza, Western blot, ELISA, izolacja DNA i RNA, PCR
 • nadzór nad pracownią cytometrii przepływowej (po przeszkoleniu),
 • wykonywanie prac o charakterze pomocniczym (np. sporządzanie roztworów),
 • kontrola zaopatrzenia w odczynniki i przygotowywanie zamówień,
 • utrzymywanie porządku w pracowniach oraz dbałość o sprawność i czystość aparatury naukowo-badawczej,

 

KANDYDATOM STAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

 • ukończone wyższe studia magisterskie lub ostatni rok studiów o profilu biologicznym lub kierunkach pokrewnych,
 • kreatywność, zaangażowanie, samodzielność i inicjatywa w pracy laboratoryjnej i organizacyjnej, umiejętność pracy w zespole, bezkonfliktowość,
 • chęć ciągłego doskonalenia kompetencji i uczenia się,
 • znajomość języka angielskiego,

 

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w formie umowy o pracę,
 • nowoczesny warsztat badawczy i odpowiednie szkolenia,
 • możliwość uczestnictwa w projektach badawczych,
 • możliwość rozwoju naukowego i aplikowania o miejsce na Studium Doktoranckim IMDIK PAN,

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30 czerwca 2017 wraz z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na objęcie funkcji

kierownika

Pracowni Fizjologii Oddychania

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: kierownik Pracowni Fizjologii Oddychania

Dyscyplina naukowa: biologia medyczna

Data ogłoszenia:  04.04.2017 r.

Termin składania ofert: 28.04.2017 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.05.2017 r.

Data objęcia stanowiska: 01.06.2017 r.

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: stanowisko profesora, kierownik, fizjologia oddychania, neurobiologia, nerwowa i chemiczna regulacja oddychania, hipoksja, hiperkapnia, badania w modelach in vivo

 

                Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza konkurs na objęcie funkcji kierownika Pracowni Fizjologii Oddychania IMDiK PAN, do realizacji zadań statutowych Pracowni, udziału w prowadzonych w Pracowni projektach naukowych oraz realizowania własnej wizji rozwoju naukowego Pracowni.

 

Obecna tematyka badawcza:

 • Badanie mechanizmów chemicznej i nerwowej regulacji oddychania w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych. Regulacja aktywności oddechowej w zwierzęcym modelu choroby Parkinsona w normoksji i hipoksji.
 • Rola neuropeptydów i opioidów w regulacji oddychania. Wzorce odruchów oddechowych i efekty naczyniowo-krążeniowe wywołane przez endogenne neuropeptydy, opioidy i ich ligandy.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

•       Kierowanie zakładem naukowym;

•       Kształtowanie profilu naukowego oraz składu osobowego zespołu badawczego;

•       Czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego;

•       Zdobywanie finansowania projektów badawczych;

•       Przygotowanie publikacji naukowych;

 

Oferujemy:

•       Samodzielność w kształtowaniu profilu naukowo-badawczego zespołu, który obecnie składa się z 2 samodzielnych pracowników naukowych, 5 doktorów, 1 doktoranta, 2 pracowników technicznych i 1 sekretarki;

•       Laboratoria biologiczne (wyposażone w sprzęt do pomiaru parametrów oddechowych u zwierząt uśpionych oraz czuwających, rejestrator bioelektrycznych aktywności nerwów i miejsca „cichej pracy”);

 

Wymagane kwalifikacje:

•       Tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego biologii, nauk                 medycznych lub pokrewnych

•       Znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi;

•       Doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym;

•       Doświadczenie w zdobywaniu finansowania i kierowaniu projektami naukowymi z dziedziny medycyny, biologii medycznej i pokrewnych.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

•       Podanie do dyrektora;

•       Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i naukowej wraz z informacjami o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych;

•       Dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego;

•       Wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (analiza bibliometryczna);

•       Program prowadzenia i rozwoju Pracowni;

•       Oświadczenie, że Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/-ki.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia  28.04.2017 r.

 • w sekretariacie IMDiK PAN,  ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105
 • oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia  28 kwietnia 2017 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.

Nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

                Konkurs na stanowisko Kierownika Pracowni przeprowadzany jest zgodnie z Uchwałą Rady Naukowej IMDiK z dnia 24.03.2011 roku, ze szczególnym uwzględnieniem par. 9 pkt 1, który mówi m.in.: „W ramach konkursu przewidziana jest prezentacja programu i zaopiniowanie kandydata na posiedzeniu Rady Naukowej.”

http://www.imdik.pan.pl/images/tryb%20konkursow%20na%20stanowiska%20naukowe.pdf

 


Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

do Zakładu Fizjologii Stosowanej

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne, fizjologia stosowana, 

Data ogłoszenia: 04.04.2017 r.

Termin składania ofert: 18.04.2017 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, fizjologia stosowana, endokrynologia, metabolizm

 

Tematyka badawcza:

Ocena reakcji układu limfatycznego na bodźce fizjologiczne u ludzi zdrowych i chorych

Wymagania:

 • stopień doktora nauk medycznych
 • udokumentowany dorobek naukowy, preferowany dorobek naukowy  z zakresu  fizjologii
 • udokumentowany  udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym i krajowym
 • doświadczenie w  przeprowadzaniu badań u ludzi, prób wysiłkowych, oraz badania układu limfatycznego, znajomość techniki Dopplera, pletyzmografii oraz limfografii izotopowej i fluoroscencyjnej.  
 • znajomość języka angielskiego
 • gotowość do zdobywania finansowania projektów badawczych
 • znajomość metod statystycznych
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • prowadzenie badań u ludzi
 • przygotowywanie i realizacja projektów badawczych
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (etat)
 • możliwość rozwoju naukowego
 • pracę w miłej atmosferze

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia  18 kwietnia 2017 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: koniec kwietnia  2017 r.

Data objęcia stanowiska: 08.05.2017 r.


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

w Pracowni Farmakoneurochemii Zakładu Neurochemii

 

Miasto: Warszawa            

Stanowisko: adiunkt (nr postępowania: SDI-002-KK-2/17)

Dyscyplina naukowa: neurobiologia

Data ogłoszenia: 21.03.2017 r.

Termin składania ofert: 04.04.2017 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, fizjologia, zaburzenia ukrwienia mózgu, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, udar mózgu, mikrokrążenie

Tematyka badawcza: poszukiwanie skutecznych metod zapobiegania neurodegeneracji w modelu asfiksji okołoporodowej

 

Wymagania:

 • Tytuł naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie biologii, nauk medycznych lub pokrewnej. Mile widziana specjalność neurochemia.
 • Udokumentowany dorobek naukowy (publikacje w czasopismach recenzowanych, aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych)
 • Wiedza dotycząca tematyki mechanizmów neurodegeneracji po niedokrwieniu mózgu
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej oraz dobra znajomość zwierzęcych modeli niedokrwienia mózgu
 • Kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej oraz samodzielność w kreowaniu badań naukowych
  • Udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu środków na realizację projektów ze źródeł krajowych
   i międzynarodowych
  • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  • Wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • Prowadzenie badan naukowych zgodnie z aktualną tematyką badawczą Pracowni;
 • Wprowadzanie nowych metod i technik badawczych;
 • Kreatywność w określaniu nowych zadań badawczych w ramach Pracowni;
 • Aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań;
 • Realizacja projektów badawczych, zgodnie z wymogami instytucji finansującej;
 • Reprezentowanie Pracowni na konferencjach naukowych oraz przygotowanie prac do publikacji w pismach z listy ISI.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (1/2 etatu)
 • możliwość rozwoju naukowego
 • pracę w miłej atmosferze

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-2/17.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

Termin składania dokumentów: 4 kwietnia 2017 r.

 

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia  4 kwietnia 2017 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa kwietnia  2017 r.

Data objęcia stanowiska: 01.05.2017 r.

 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zespole Kliniczno-Badawczym Neurochirurgii

 

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent (nr postępowania: SDI-002-KK-1A/17)

Dyscyplina naukowa: Fizjologia

Data ogłoszenia: 13.02.2017 r.

Termin składania ofert: 27.02.2017 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, fizjologia, zaburzenia ukrwienia mózgu, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, udar mózgu, mikrokrążenie

Tematyka badawcza: badania zaburzeń regulacji mikrokrążenia krwi w mózgu w hiponatremii wywołanej SIADH

 

Wymagania:

 • stopień doktora w dziedzinie biologii, nauk medycznych lub pokrewnych, udokumentowany dorobek

naukowy: publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych, aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,

 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie badań naczyń krwionośnych in vivo i in vitro oraz  badania przewodności kanałów jonowych mięśni gładkich
 • wiedza, co najmniej na poziomie podstawowym,  dotycząca specyfiki naczyń krążenia mózgowego i zaburzeń wodno-elektrolitowych
 • gotowość samodzielnego zdobywania finansowania projektów naukowych,
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej,
 • gotowość do uczestnictwa w kursach i szkoleniach,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość metod statystycznych,
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • prowadzenie badań na izolowanych tętniczkach oponowych oraz badań mikroprzepływu krwi w korze mózgowej in vivo, izolacja komórek mięśni gładkich ściany naczyń, badanie charakterystyki elektrofizjologicznej kanałów jonowych metodą patch clamp,  analiza poziomu ekspresji  wybranych białek receptorowych i kanałów wodnych

       błony komórkowej

 • statystyczna analiza wyników
 • przygotowywanie i realizacja projektów badawczych,
 • publikowanie wyników w recenzowanych czasopismach naukowych z kwartylu co najmniej Q2,
 • wprowadzanie nowych metod badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w konferencjach naukowych, seminariach, kursach i szkoleniach,
 • przygotowanie wniosków grantowych i sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (etat)
 • możliwość rozwoju naukowego
 • pracę w miłej atmosferze

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-1A/17.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 27 luty 2017 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia  27 lutego 2017  r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa marca  2017 r.

Data objęcia stanowiska: 01.04.2017 r.

 

 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zespole Kliniczno-Badawczym Neurochirurgii

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent (nr postępowania: SDI-002-KK-1B/17)

Dyscyplina naukowa: neurobiologia kliniczna

Data ogłoszenia: 13.02.2017 r.

Termin składania ofert: 27.02.2017 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, neurobiologia kliniczna, zaburzenia ukrwienia mózgu, zaburzenia wewnątrzczaszkowej równowagi ciśnieniowo-objętościowej, zaburzenia równowagi kanału kręgowego

Tematyka badawcza: analiza sygnałów biologicznych w stanach zaburzeń krążenia krwi i metabolizmu mózgu oraz wewnątrzczaszkowej równowagi ciśnieniowo-objętościowej

 

Wymagania:

 • stopień  doktora w dziedzinie nauk medycznych, specjalizacja z neurologii, udokumentowany dorobek

naukowy: publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych, aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,

 • wiedza w zakresie regulacji krążenia mózgowego, metabolizmu mózgu i zaburzeń wewnątrzczaszkowej równowagi ciśnieniowo-objętościowej
 • gotowość samodzielnego pozyskiwania finansowania projektów naukowych,
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność
 • gotowość do uczestnictwa w kursach i szkoleniach,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość metod statystycznych,
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • udział w pozyskiwaniu materiału klinicznego i analizy tego materiału w pracowniach IMDiK PAN, analiza sygnałów biologicznych w skurczu naczyniowym oraz w stanach  zaburzenia równowagi ciśnieniowo-objętościowej
 • statystyczna analiza wyników
 • przygotowywanie i realizacja projektów badawczych,
 • publikowanie wyników w recenzowanych czasopismach naukowych z kwartylu co najmniej Q2,
 • wprowadzanie nowych metod badawczych w celu podnoszenia jakości klinicznych badań naukowych,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w konferencjach naukowych, seminariach, kursach i szkoleniach,
 • przygotowanie wniosków grantowych i sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (etat)
 • możliwość rozwoju naukowego
 • pracę w miłej atmosferze

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK, PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-1B/17.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 27 luty 2017 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia  27 lutego 2017  r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa marca  2017 r.

Data objęcia stanowiska: 01.04.2017 r.

 

 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

profesora zwyczajnego

w Pracowni Fizjologii Oddychania

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: profesor zwyczajny (pół etatu)

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne, fizjologia

Data ogłoszenia: 13.12.2016 r.

Termin składania ofert: 27.12.2016 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: profesor zwyczajny, fizjologia oddychania, nerwowa i chemiczna regulacja oddychania, badania w modelach in vivo

 

Wymagania:

 • Tytuł profesora w dziedzinie nauk medycznych, znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach recenzowanych, aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, preferowany dorobek naukowy  z zakresu fizjologii oddychania
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, w prowadzeniu i nadzorowaniu badań w zakresie regulacji oddychania in vivo
 • doświadczenie w zakresie opieki merytorycznej nad doktorantami
 • doświadczenie w zdobywaniu finansowania i kierowaniu projektami naukowymi
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pół etatu, pierwsze miejsce pracy),
 • udział w kształtowaniu profilu naukowo-badawczego zespołu
 • możliwość rozwoju naukowego,

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego,
 • organizacja, projektowanie i prowadzenia badań naukowych oraz weryfikowanie hipotez badawczych
 • przygotowywanie i realizacja projektów badawczych,
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF, stałe analizowanie piśmiennictwa naukowego
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach
 • przygotowanie wniosków grantowych i sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

 

Składanie dokumentów:

                Zainteresowane osoby prosimy o złożenie papierowej wersji podpisanych przez Kandydata dokumentów (życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i naukowej wraz z informacjami o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych, podanie do dyrektora, spis osiągnięć naukowych (wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (analiza bibliometryczna), kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych kandydatom, oświadczenie, że Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/-ki.) w sekretariacie IMDiK, PAN.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter)

ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

                Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 27.12.2016 r. wpłynie do sekretariatu wersja papierowa opatrzona podpisem Kandydata.  Decyduje data wpływu dokumentów do  sekretariatu IMDiK, PAN a nie data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

                Dodatkowo (oprócz wersji papierowej) prosimy o przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin podjęcia pracy: 01.02.2017 r.

 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zespole Kliniczno-Badawczym Chirurgii Transplantacyjnej

 

 Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 05.12.2016 r.

Termin składania ofert: 05.01.2017 r.

Data objęcia stanowiska: 01.02.2017 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe:  asystent,  nowotwory, rak trzustki, choroby zapalne jelit

 

Do zadań osoby na ww. stanowisku będzie należało  m.in.:

 • Wykonywanie badań zgodnie ze standardami biologii molekularnej i biotechnologii
 • Zabezpieczanie pobranego materiału pod kątem wykonywania dalszych analiz
 • Zastosowanie technik immunohistochemicznych, ELISA, RT-PCR
 • Współudział w tworzeniu i wykonywaniu badań naukowych prowadzonych przez pracowników Zakładu i inne zespoły naukowe Instytutu
 • Wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych
 • Przygotowywanie wyników badań oraz ich opracowań naukowych (publikacji, prezentacji na konferencje)

 

Oczekujemy:

 • Doświadczenia w pracy laboratoryjnej
 • Praktycznej znajomości technik detekcji białek, izolacji kwasów nukleinowych oraz białek, rozdziału elektroforetycznego w żelach agarozowych oraz poliakrylamidowych, analizy bioinformatycznej danych
 • Motywacji do pracy naukowej, umiejętności realizowania badań naukowych i upowszechniania ich wyników
 • Sporządzania wniosków o finansowanie badań oraz raportów z prowadzonych badań
 • Aktywnego reprezentowania Zespołu na konferencjach naukowych oraz przygotowanie prac do publikacji w pismach z listy ISI
 • Znajomości pakietu MS Office oraz programów specjalistycznych z zakresu analizy bioinformatycznej/statystycznej
 • Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania
 • Samodzielności i umiejętności dobrej organizacji pracy własnej, zarządzania czasem
 • Mile widziane publikacje w czasopismach  o zasięgu międzynarodowym
 • Wskazania IMDiK, PAN jako pierwszego miejsca pracy

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w prestiżowym Instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk w formie umowy o pracę (etat)
 • Możliwość stałego dokształcania - intensywnego rozwoju zawodowego i naukowego pod opieką uznanych autorytetów.
 • Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK, PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

            Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-13/16.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 5 stycznia 2017 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 5 stycznia  2017  r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do  20.01.2017 r.

 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zespole Kliniczno-Badawczym Neurochirurgii

 Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent (nr postępowania: SDI-002-KK-12/16)

Dyscyplina naukowa: neurobiologia

Data ogłoszenia: 25.11.2016 r.

Termin składania ofert: 09.12.2016 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, neurobiologia, sfingolipidy, choroba Alzheimera

Tematyka badawcza: badania nad rolą bioaktywnych sfingolipidów w zwierzęcych i komórkowych modelach choroby Alzheimera

 

Wymagania:

 • stopień  doktora w dziedzinie biologii, nauk medycznych lub pokrewnych, udokumentowany dorobek naukowy: publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych, aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej:

-      umiejętności w zakresie następujących technik analitycznych:

-        spektrofotometria

-        spektrofluorymetria 

-        elektroforeza białek,

-        łańcuchowa reakcja polimerazy z analizą w czasie rzeczywistym

-      umiejętność pracy z hodowlami komórkowymi

 • wiedza , co najmniej na poziomie podstawowym,  dotycząca patomechanizmu choroby Alzheimera oraz metabolizmu sfingolipidów
 • gotowość samodzielnego zdobywania finansowania projektów naukowych,
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej,
 • gotowość do uczestnictwa w kursach i szkoleniach,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość metod statystycznych,
 • wskazanie IMDiK, PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • prowadzenie badań na zwierzęcych i komórkowych modelach choroby Alzheimera (w tym: analiza poziomu ekspresji  oraz aktywności enzymatycznej wybranych białek odpowiedzialnych za zaburzenia równowagi metabolicznej sfingolipidów)
 • statystyczna analiza wyników
 • przygotowywanie i realizacja projektów badawczych,
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
 • wprowadzanie nowych metod badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w konferencjach naukowych, seminariach, kursach i szkoleniach,
 • przygotowanie wniosków grantowych i sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (etat)
 • możliwość rozwoju naukowego
 • pracę w miłej atmosferze

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK, PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

            Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-12/16.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 9 grudnia 2016 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 9 grudnia 2016  r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa grudnia  2016 r.

Data objęcia stanowiska: 01.01.2017 r.

 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: biologia medyczna, fizjologia

Data ogłoszenia: 07.11.2016 r.

Termin składania ofert: 23.11.2016 r.

Data objęcia stanowiska: 01.01.2017 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, mikrochirurgia małych zwierząt, fizjologia nerek, nadciśnienie tętnicze, badania na zwierzętach, zwierzęce modele nadciśnienia

 

Wymagania:

 • tytuł doktora (specjalność: biologia medyczna, fizjologia)
 • udokumentowane doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (podawanie substancji czynnych różnymi drogami – dożylnie, dootrzewnowo, podskórnie w uśpieniu oraz przyżyciowo, pobieranie krwi, badania na zwierzętach czuwających)
 • bardzo dobra znajomość technik chirurgii małych zwierząt, z elementami mikrochirurgii naczyniowej
 • ukończone szkolenia wskazane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. (Dz. U. Poz. 628) w związku z wejściem w życie Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U poz. 266)
 • dobra znajomość metod biochemicznych zwłaszcza testów immunoenzymatycznych (ELISA),  immunofluorescencji oraz immunohistochemii
 • dobra znajomość technik mikroskopowych (obsługa mikroskopu świetlnego/fluorescencyjnego)
 • znajomość technik analitycznych, zwłaszcza z zakresu cytometrii przepływowej
 • dobra znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych (mile widziana znajomość pakietu STATISTICA)
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znaczący dorobek publikacyjny w dziedzinie fizjologii, medycyny eksperymentalnej (publikacje z pierwszym autorstwem)
 • udokumentowany udział w pozyskiwaniu środków na badania naukowe
 • umiejętność prezentowania wyników badań na zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych
 • bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej, samodzielność, kreatywność oraz odwaga w podejmowaniu nowych wyzwań
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • wskazanie IMDiK, PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat)
 • możliwość rozwoju naukowego pozwalającego realizować aspiracje naukowe
 • możliwość zagranicznych wyjazdów specjalizacyjnych
 • pracę w zespole, w miłej atmosferze

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • badanie patomechanizmów rozwoju nadciśnienia tętniczego z zastosowaniem różnych modeli zwierzęcych
 • badanie wewnątrznerkowego krążenia krwi, czynników endo- i parakrynnych – elementów determinujących czynność wydalniczą nerek, homeostazę płynów ustrojowych i ciśnienie tętnicze krwi
 • badanie nowych leków i substancji pomocniczych (w tym toksykologiczne i z elementami farmakologii)
 • wprowadzanie nowych metod i technik badawczych do profilu badawczego Zakładu Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych z zakresu biochemii, mikroskopii oraz immunohistochemii
 • sporządzanie raportów z prowadzonych badań, analiza i prezentacja wyników
 • przygotowanie prac do publikacji w pismach z listy ISI
 • aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań
 • reprezentowanie Zespołu na konferencjach naukowych

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 229.)."

Składanie dokumentów: 

            Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w sekretariacie IMDiK, PAN.

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter)

ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 23.11.2016 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 23.11.2016 r. wpłynie do sekretariatu wersja papierowa opatrzona podpisem Kandydata. Decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu IMDiK, PAN a nie data stempla pocztowego.

Dodatkowo (oprócz wersji papierowej) prosimy o przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Oferty przesłane/złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

do Pracowni Neurogenetyki

Zespołu Kliniczno-Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: biologia, genetyka, biologia komórki

Data ogłoszenia: 25.10.2016 r.

Termin składania ofert: 08.11.2016 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: adiunkt, neurodegeneracja, badania funkcjonalne

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi)

 

Wymagania:

 • tytuł doktora (specjalność: genetyka medyczna, biologia medyczna, genetyka molekularna)
 • bardzo dobra znajomość technik biologii molekularnej kwasów nukleinowych (klonowanie DNA, techniki pracy z RNA, qPCR, western-blot, immunoprecypitacja, mutageneza ukierunkowana; minigene system, pull down assay itp)
 • zaawansowana znajomość metod bioinformatycznych (w tym: analiza danych wysokoskalowych, analiza szlaków biologicznych, asocjacja z poziomem ekspresji/mutacjami/polimorfizmami).
 • bardzo dobra znajomość metod hodowli komórkowych: transfekcja, siRNA, FACS, immunofuorescencja, mikroskopia fluorescencyjna/konfokalna
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej
 • znaczący dorobek publikacyjny w dziedzinie genetyki człowieka/ biologii molekularnej/biochemii (publikacje z pierwszym autorstwem) preferencyjnie w dziedzinie chorób neurodegeneracyjnych
 • udokumentowany udział w pozyskiwaniu środków na badania naukowe
 • bardzo dobra i udokumentowana znajomość języka angielskiego
 • mile widziany zakończony staż podoktorski
 • wskazanie IMDiK, PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat)
 • pracę w zespole, w miłej atmosferze
 • możliwość rozwoju naukowego
 • możliwość zagranicznych wyjazdów specjalizacyjnych

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • analiza zmienności genetycznej związanej z chorobami neurodegeneracyjnymi
 • analiza ekspresji genów, analiza in silico sekwencji DNA, RNA, białka, analiza statystyczna wyników
 • badania funkcjonalne mutacji/izoform  DNA/mRNA/białka
 • wprowadzanie nowych metod i technik badawczych
 • kreatywność w określaniu nowych zadań badawczych w ramach Pracowni
 • aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań
 • reprezentowanie Zespołu na konferencjach naukowych oraz przygotowanie prac do publikacji w pismach z listy ISI.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 229.)."

Składanie dokumentów: 

            Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w sekretariacie IMDiK, PAN.

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter)

ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 08.11.2016 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 08.11.2016 r. wpłynie do sekretariatu wersja papierowa opatrzona podpisem Kandydata.

Decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu IMDiK, PAN a nie data stempla pocztowego.

Dodatkowo (oprócz wersji papierowej) prosimy o przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Oferty przesłane/złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa listopada 2016 r.

Kontakt: prof. dr hab. Cezary Żekanowski, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel : 22 608 64 85

 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Neuropeptydów

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent (nr postępowania: SDI-002-KK-9B/16)

Dyscyplina naukowa: chemia medyczna

Data ogłoszenia: 17.10.2016 r.

Termin składania ofert: 31.10.2016 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, chemia medyczna, neuropeptydy

Tematyka badawcza: synteza i badania zależności aktywności od struktury chemicznej związków biologicznie czynnych (peptydy, peptydomimetyki).

 

Wymagania:

 • stopień  doktora w dziedzinie biologii, nauk medycznych lub pokrewnych, udokumentowany dorobek naukowy: publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych, aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej:

-      synteza chemiczna, zwłaszcza w zakresie peptydów na fazie stałej jak i w roztworze,

-      doświadczenie w pracy z aparatami do wysokosprawnej chromatografii cieczowej i spektrometrii mas,

-      umiejętność interpretacji widm magnetycznego rezonansu jądrowego (z naciskiem na związki peptydowe)

-      umiejętność projektowania i syntezy związków wielofunkcyjnych,

-      badanie powinowactwa do receptorów GPCR z wykorzystaniem technik radioizotopowych,

-      doświadczenie w pracy ze zwierzętami (gryzoniami),

 • gotowość samodzielnego zdobywania finansowania projektów naukowych,
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • wskazanie IMDiK, PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • projektowanie, synteza i charakterystyka nowych potencjalnie aktywnych biologicznie ligandów
 • prowadzenie badań właściwości nowych ligandów in vitro,
 • prowadzenie badań na modelach zwierzęcych in vivo,
 • przygotowywanie i realizacja projektów badawczych,
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
 • wprowadzanie nowych metod badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
 • przygotowanie wniosków grantowych i sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (etat)
 • możliwość rozwoju naukowego
 • pracę w miłej atmosferze

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK, PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

            Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-9B/16.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 31 października 2016 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 31 października 2016  r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa listopada  2016 r.

Data objęcia stanowiska: 01.12.2016 r.

 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

w Zakładzie Neuropeptydów

 

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt (nr postępowania: SDI-002-KK-9A/16)

Dyscyplina naukowa: chemia medyczna

Data ogłoszenia: 17.10.2016 r.

Termin składania ofert: 31.10.2016 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: adiunkt, modelowanie molekularne, neuropeptydy.

Tematyka badawcza: Modelowanie molekularne związków biologicznie czynnych.

 

Wymagania:

 • tytuł doktora (specjalność: chemia lub nauki pokrewne)
 • zaawansowana znajomość technik chemii obliczeniowej i komputerowo-wspomaganego projektowania leków: dokowanie molekularne, dynamika molekularna, analizy ilościowych zależności struktura-aktywność (QSAR), obliczenia kwantowo-chemiczne, obliczenia typu Fragment Molecular Orbital (FMO)
 • zaawansowana znajomość oprogramowania chemii obliczeniowej (szczególnie: Gaussian, GAMESS, GROMACS, AutoDock)
 • udokumentowane doświadczenie w symulacjach i obliczeniach związanych z chemią leków
 • udokumentowane doświadczenie w badaniach peptydów oraz małych związków organicznych (szczególnie o działaniu przeciwbólowych, działających przez receptory opioidowe)
 • umiejętność prowadzenia obliczeń (w tym obliczeń wielkoskalowych) na dużych klastrach obliczeniowych
 • doskonała znajomość zagadnień związanych z chemią leków, receptorami sprzężonymi z białkiem G (GPCR), receptorami opioidowymi, chemią peptydów, projektowaniem leków wielocelowych, analizą konformacyjną, rozpoznaniem chiralnym
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy
 • istotny dorobek publikacyjny w zakresie chemii, a szczególnie chemii leków, fizycznej chemii organicznej i chemii obliczeniowej (w tym publikacje z pierwszym autorstwem/autorstwem korespondencyjnym)
 • udokumentowany udział w pozyskiwaniu środków na badania naukowe
 • bardzo dobra i udokumentowana znajomość języka angielskiego
 • wskazanie IMDiK, PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • badanie oddziaływań małych związków organicznych i peptydów z receptorami sprzężonymi z białkiem G (GPCR), a szczególnie z receptorami opioidowymi
 • prowadzenie analiz konformacyjnych małych związków organicznych i peptydów
 • prowadzenie jakościowych i ilościowych rozważań struktura-aktywność dla związków syntezowanych w Zakładzie i jednostkach współpracujących
 • sporządzanie raportów z prowadzonych badań
 • czynne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań
 • reprezentowanie wyników Zakładu na konferencjach naukowych oraz przygotowywanie

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (etat)
 • możliwość rozwoju naukowego
 • pracę w miłej atmosferze

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK, PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

            Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-9A/16.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 31 października 2016 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 31 października 2016  r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  

Termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa listopada  2016 r.

Data objęcia stanowiska: 01.12.2016 r.

 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: biologia medyczna

Data ogłoszenia: 17.10.2016 r.

Termin składania ofert: 31.10.2016 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, biologia medyczna, zwierzęce modele chorób neurologicznych, obrazowanie małych zwierząt rezonansem magnetycznym.

 

Wymagania:

 • stopień  doktora w dziedzinie biologii, nauk medycznych lub pokrewnych;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie: praca z gryzoniami, w tym doświadczenie
  w chirurgii gryzoni; doświadczenie w zakresie zwierzęcych modeli chorób neurologicznych (np.: niedokrwienny udar mózgu, stwardnienie rozsiane, itp.); umiejętności w zakresie podstawowych technik analitycznych (ELISA, elektroforeza białek, itp.);
 • doświadczenie w obsłudze systemu obrazowania małych zwierząt rezonansem magnetycznym;
 • udokumentowany dorobek naukowy: publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych, aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, uczestnictwo w kursach i szkoleniach;
 • dobra  znajomość języka angielskiego;
 • znajomość metod statystycznych;
 • wskazanie IMDiK, PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat);
 • możliwość rozwoju naukowego;
 • możliwość zagranicznych wyjazdów specjalizacyjnych i konferencyjnych.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • wdrażanie i wykorzystywanie w badaniach modeli wybranych chorób neurologicznych (niedokrwienny udar mózgu, stwardzenie rozsiane itp.);
 • wykorzystywanie w badaniach naukowych metod rezonansu magnetycznego małych zwierząt, metod analitycznych (ELISA, Western Blot, itp.);
 • statystyczna  analiza wyników;
 • udział w przygotowywaniu publikacji naukowych;

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

               

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK, PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-8/16.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 31 października 2016 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 31 października 2016  r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa listopada 2016 r.

Data objęcia stanowiska: 01.12.2016 r.


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

do Zakładu Fizjologii Stosowanej

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent (nr postępowania: SDI-002-KK-7B/16)

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne, fizjologia stosowana

Data ogłoszenia: 05.10.2016 r.

Termin składania ofert: 19.10.2016 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, fizjologia stosowana, endokrynologia, metabolizm

 

Tematyka badawcza: Ocena reakcji neurohormonalnych, hemodynamicznych i metabolicznych na bodźce fizjologiczne u ludzi zdrowych i chorych.

Wymagania:

 • stopień doktora nauk medycznych
 • udokumentowany dorobek naukowy, preferowany dorobek naukowy  z zakresu  fizjologii
 • udokumentowany  udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym i krajowym
 • doświadczenie w  przeprowadzaniu badań u ludzi, prób wysiłkowych, pomiarów tempa przemiany materii, znajomość biochemicznych metod oznaczania związków we krwi
 • znajomość języka angielskiego
 • gotowość do zdobywania finansowania projektów badawczych
 • znajomość metod statystycznych
 • wskazanie IMDiK, PAN jako pierwszego miejsca pracy

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • prowadzenie badań u ludzi
 • przygotowywanie i realizacja projektów badawczych
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych i metod analitycznych w celu podnoszenia jakości badań naukowych

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (etat)
 • możliwość rozwoju naukowego
 • pracę w miłej atmosferze

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK, PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

            Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-7B/16.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 15 października 2016 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 15 października 2016  r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do końca października 2016 r.

 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

do Zakładu Fizjologii Stosowanej

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent (nr postępowania: SDI-002-KK-7A/16)

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne, fizjologia stosowana

Data ogłoszenia: 05.10.2016 r.

Termin składania ofert: 19.10.2016 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, fizjologia stosowana, endokrynologia, metabolizm

 

Tematyka badawcza: Ocena reakcji neurohormonalnych, hemodynamicznych i metabolicznych na bodźce fizjologiczne u ludzi zdrowych i chorych.

Wymagania:

 • stopień doktora nauk medycznych
 • udokumentowany dorobek naukowy, preferowany dorobek naukowy  z zakresu  fizjologii
 • udokumentowany  udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym i krajowym
 • doświadczenie w  przeprowadzaniu badań u ludzi, prób wysiłkowych, pomiarów tempa przemiany materii, znajomość biochemicznych metod oznaczania związków we krwi
 • znajomość języka angielskiego
 • gotowość do zdobywania finansowania projektów badawczych
 • znajomość metod statystycznych
 • wskazanie IMDiK, PAN jako pierwszego miejsca pracy

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • prowadzenie badań u ludzi
 • przygotowywanie i realizacja projektów badawczych
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (etat)
 • możliwość rozwoju naukowego
 • pracę w miłej atmosferze

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK, PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

            Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-7A/16.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 15 października 2016 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 15 października 2016  r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do końca października 2016 r.

  


 

 Archiwum ogłoszeń:

29 sierpień 2016

12 sierpień 2016

10 sierpień 2016

12 kwiecień 2016

18 luty 2016

17 luty 2016

15 grudzień 2015 - drugie ogłoszenie

15 grudzień 2015

19 listopad 2015

Praca Paryż - recepcjonistka

Praca Paryż - technik

16 listopad 2015

12 listopad 2015 - drugie ogłoszenie

12 listopad 2015

28 październik 2015

05 październik 2015 - drugie ogłoszenie

05 październik 2015

01 październik 2015

21 wrzesień 2015

17 sierpień 2015

07 lipiec 2015

05 czerwiec 2015

15 maj 2015

30 kwiecień 2015

29 kwiecień 2015

31 marzec 2015

17 marzec 2015

17 marzec 2015

02 marzec 2015

26 luty 2015

23 luty 2015

20 luty 2015

09 styczeń 2015

29 grudzień 2014

22 grudzień 2014

27 listopada 2014

18 listopada 2014

04 listopada 2014

20 sierpnia 2014

21 lipca 2014

9 czerwca 2014

23 lutego 2014

29 listopada 2013

4 listopada 2013

15 października 2013

9 września 2013

1 września 2013

28 czerwca 2013

2 kwietnia 2013

2 kwietnia 2013

15 marca 2013

6 lutego 2013

15 listopada 2012

15 października 2012

28 sierpnia 2012

27 sierpnia 2012

15 stycznia 2012

1 czerwca 2012