Archiwum projektów

Zalecenia Rady NCN w sprawie stawek wynagrodzeń w grantach NCN

Planując zatrudnienie przy realizacji zadań w projekcie, należy kierować się Zaleceniami Rady NCN w sprawie stawek wynagrodzeń w ramach projektów badawczych sformułowanymi w dniu 5 lipca 2012 r.

 

Rada NCN podkreśla, że jednym z jej priorytetów jest wspieranie nowych zatrudnień, finansowanych z grantów NCN na podstawie umów o pracę zawieranych na okres ich realizacji.

W tym celu Rada NCN opracowała zalecenia dotyczące wysokości miesięcznych wynagrodzeń osób zatrudnianych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ustalono, że wysokość wynagrodzenia brutto* nie powinna przekraczać:

dla profesora – 9 tys. zł

dla doktora habilitowanego – 7 tys. zł

dla doktora – 5 tys. zł

Jednocześnie Rada NCN sugeruje, aby w przypadku zatrudniania w grancie doktorantów i studentów, wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto wypłacanego np. na podstawie umów cywilnoprawnych nie przekraczała kwoty:

dla doktoranta – 3 tys. zł

dla studenta – 1 tys. zł

Równocześnie Rada NCN postanowiła nie formułować żadnych zaleceń w kwestii wysokości dodatkowych wynagrodzeń, przyznawanych osobom już zatrudnionym na umowy o pracę w jednostkach realizujących granty NCN. Zdaniem Rady, powyższe wynagrodzenia realizowane np.w formie umów o dzieło lub umów zlecenia, powinny podlegać wewnętrznym regulacjom jednostek.

*

Wynagrodzenie brutto, bez dodatkowych składek ZUS zwiększających całkowity koszt zatrudnienia ponoszony przez pracodawcę.

 

źródło: www.ncn.gov.pl