Archiwum projektów

Katalog kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych - nowe regulacje NCN

Uchwałą z dnia 12 września br. Rada NCN wprowadziła regulacje dotyczące kwalifikowalności kosztów w ramach projektów badawczych. Zasady te obowiązują począwszy od konkursów ogłoszonych 16 września br. Prosimy zatem o zwrócenie szczególnej uwagi, że kwalifikowalność kosztów będzie m.in. elementem oceny formalnej wniosków o finansowanie. W związku z tym, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z katalogiem kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.

 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE W RAMACH PROJEKTÓW BADAWCZYCH I STAŻY PO UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

(wersja pdf)

 

Ocena kwalifikowalności kosztów odbywa się m.in. na etapie oceny wniosku, oceny raportu rocznego, cząstkowego i końcowego oraz kontroli projektu i audytu zewnętrznego.

A. KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE to wydatki, które nie mogą być objęte finansowaniem ze środków NCN, w tym w szczególności:

1) zakup lub wytworzenie aparatury badawczej o jednostkowej wartości przekraczającej odpowiednio 500 000 zł w projektach z zakresu Nauk Ścisłych i Technicznych (panele ST) i Nauk o Życiu (panele NZ) oraz 150 000 zł w projektach z zakresu Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (panele HS),

2) indywidualne składki członkowskie w organizacjach, stowarzyszeniach itp.,

3) koszty subskrypcji, prenumerat,

4) koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego,

5) koszty audytu zewnętrznego projektów,

6) koszty organizacji konferencji.

B. KOSZTY KWALIFIKOWALNE to wydatki, które mogą zostać objęte finansowaniem ze środków NCN. Kosztem kwalifikowalnym może być wyłącznie koszt, który będzie:

1) poniesiony w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpi sania umowy o realizację i finansowanie projektu do dnia jego zakończenia,

2) niezbędny dla realizacji projektu,

3) poniesiony w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

4) możliwy do zweryfikowania, rzetelnie udokumentowany i właściwie zewidencjonowany w księgach rachunkowych,

5) zgodny z obowiązującymi przepisami.

Na koszty kwalifikowalne projektu składają się koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

I. Koszty pośrednie to koszty ogólne funkcjonowania jednostki, pośrednio związane z realizacją projektu badawczego, w tym w szczególności:

1) koszty wynagrodzeń personelu administracyjnego i finansowego (m.in. obsługa kadrowa, prawna i księgowa projektu, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu),

2) koszty bieżących remontów pomieszczeń,

3) koszty dostosowania pomieszczeń w zakresie niezbędnym do prowadzenia zadań badawczych,

4) opłaty za korzystanie z powierzchni, podatki od nieruchomości itp.,

5) opłaty za media (energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę, opłaty przesyłowe, odprowadzanie ścieków itp.), usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe) oraz pocztowe i kurierskie,

6) koszty serwisowania, konserwacji, bieżących remontów i naprawy aparatury i urządzeń,

7) koszty utrzymania czystości pomieszczeń,

8) koszty dozoru,

9) koszty ubezpieczeń majątkowych,

10) opłaty manipulacyjne, administracyjne i bankowe. Koszty ogólne funkcjonowania jednostki, w szczególności te wskazane powyżej, nie mogą być pokrywane z innej pozycji kosztów niż koszty pośrednie.

Koszty pośrednie mogą wynosić maksymalnie 20% (projekty SYMFONIA) lub 30% (pozostałe projekty) kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury naukowo-badawczej.
Jednostka powinna uzgodnić z kierownikiem projektu zagospodarowanie co najmniej 30% wartości kosztów pośrednich.

II. Koszty bezpośrednie to koszty związane bezpośrednio z realizacją projektu badawczego. Jednostka powinna zapewnić kierownikowi projektu warunki do jego realizacji, pokrywając m.in. wydatki wskazane powyżej jako koszty pośrednie (pkt I. 1-10).

Wydatki te nie mogą być finansowane z kosztów bezpośrednich. W projekcie badawczym można zaplanować działania mające na celu promocję rezultatów realizowanego projektu. Planowane do poniesienia koszty związane z takimi działaniami, spełniające warunki kwalifikowalności określone w pkt B, należy ująć odpowiednio w kategorii „Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stypendia naukowe”, „Usługi obce”, „Materiały” itd. Na koszty bezpośrednie projektu składają się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi i stypendiów naukowych, koszty aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty bezpośrednie.

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stypendia naukowe – w tej kategorii ujmowane są koszty dotyczące wynagrodzeń (zgodnie ze specyfiką poszczególnych konkursów), pochodnych od wynagrodzeń oraz stypendiów naukowych. Wynagrodzenia nie mogą dotyczyć pracowników zajmujących się administracyjną i finansowo-księgową obsługą projektu. Wynagrodzenia we wniosku o finansowanie mogą zostać przewidziane wyłącznie dla osób, które zawrą umowę o pracę (na całość lub część etatu), umowę zlecenie lub umowę o dzieło, w tym:

a. osób będących członkami zespołu badawczego (kierownika projektu, głównych wykonawców, wykonawców projektu),

b. personelu pomocniczego (w tym osób, które mogą występować w charakterze „wykonawcy zbiorowego” np. ankieterzy, pielęgniarki itd.) We wniosku należy podać liczbę ‘stanowisk’ dla osób będących członkami zespołu badawczego i personelu pomocniczego, rozumianą jako liczbę maksymalną osób zatrudnionych w danym czasie. Faktyczna liczba umów zawartych w trakcie realizacji projektu może być większa niż liczba ‘stanowisk’.

2. Aparatura naukowo-badawcza - w tej kategorii ujmowane są, w formie wykazu, koszty planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej.

Koszty zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej, zaliczanej do środków trwałych zgodnie z odrębnymi przepisami, mogą być finansowane o ile wartość jednostkowa zakupu lub wytworzenia aparatu nie przekracza wartości odpowiednio 500 000 zł w projektach z zakresu Nauk Ścisłych i Technicznych (panele ST) i Nauk o Życiu (panele NZ) oraz 150 000 zł w projektach z zakresu Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (panele HS).

Zakup aparatury naukowo-badawczej nie może być głównym celem projektu.

3. Inne koszty bezpośrednie - w tej kategorii ujmowane są koszty nie zaliczane dowynagrodzeń wraz z pochodnymi i stypendiów naukowych ani aparatury naukowo-badawczej.

3.1.Materiały -koszty środków nietrwałych przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu.

Do kategorii tej zaliczone mogą być m.in.:

 • surowce, półprodukty, odczynniki,
 • materiały biurowe / piśmiennicze

3.2. Usługi obce – w tej kategorii ujmowane są koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Osoby pobierające wynagrodzenia oraz stypendia naukowe w ramach projektu, nie mogą świadczyć usług obcych (bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem instytucji ich zatrudniających). Do kategorii tej zaliczone mogą być m.in.:

 • koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe itp.),
 • koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu (usługi edytorskie, graficzne, doradcze, monitoringowe itp.)

Usługi obce nie mogą obejmować obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej projektu.

3.3. Wyjazdy służbowe - koszty wyjazdów służbowych członków zespołu badawczego (o ile dopuszczalne warunkami konkursu). Do kategorii tej zaliczone mogą być m.in.:

 • koszty udziału w seminariach / konferencjach związanych z tematyką projektu
 • koszty wyjazdów niezbędnych dla realizacji projektu (w tym np. kwerendy, badania terenowe).

 • Koszty wyjazdów służbowych obejmują wyłącznie: diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy, ubezpieczenie osobowe, opłaty konferencyje

3.4. Wizyty i konsultacje – koszty przyjazdów/wizyt współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów oraz koszty spotkań.

3.5. Inne – inne koszty, nie mieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym koszty

upowszechniania wyników. Do kategorii tej zaliczone mogą być m.in.:

 • zakup danych,
 • specjalistyczne publikacje / pomoce naukowe i fachowe,
 • koszty publikacji wyników badań,
 • koszty uzyskania patentów,
 • konsultacje