FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ

 Lista rankingowa do stypendiów dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017 (na żółto zaznaczone osoby zakwalifikowane do otrzymania stypendium)

   I ROK (7 studentów)   
    Zaokrąglone 20% - 1 student z roku 
Numer legitymacji Liczba punktów  
155 47,8
154 47,4

 

  II ROK (9 studentów)  
  Zaokrąglone 20% - 2 studentów z roku
Numer legitymacji Liczba punktów  
147 101
143 77
145 55
149 15

 

 III ROK (4 studentów) 
    Zaokrąglone 20% - 1 student z roku 
Numer legitymacji Liczba punktów  
140 144
139 135
138 63

 

IV ROK (22 studentów)   Zaokrąglone 20% - 4 studentów z roku
Numer legitymacji Liczba punktów  
122 170
130 110
112 85
113 82
133 76
129 62
115 47
114 30

 

  V ROK (2 studentów) 
    Zaokrąglone 20% - 1 student z roku  
Numer legitymacji Liczba punktów  
110 187

 


 

Szanowni Państwo,

Od 1 listopada br. wzrośnie maksymalny próg dochodu uprawniający do otrzymania pomocy. Wyniesie on 1051,70 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie. Podwyższenie maksymalnej kwoty wynika z par. 1 ust. 1 pkt 1 oraz par. 2 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. poz. 1238).

 


 

Informujemy, iż podział środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Pomoc materialną doktorantom Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN następuje w porozumieniu z Samorządem Studiów Doktoranckich IMDiK PAN. Kwoty i ilość przyznawanych stypendiów ustalane są przez Komisję Stypendialną FPM, w której składzie zawsze obecni są przedstawiciele Samorządu (ponad 50% składu).

 

Katarzyna Skowrońska

Przewodnicząca Samorządu Studiów Doktoranckich IMDiK PAN

 

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2016 Dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 02.11.2016  r. w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnych oraz wprowadzenia nowego Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów IMDIK, PAN.

zmieniają się składy Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej  IMDiK, PAN. W skład poszczególnych Komisji wchodzą:

 

Komisja Stypendialna Funduszu Pomocy Materialnej IMDiK PAN:

Dr  n. med. Hanna Kozłowska                                  przewodnicząca Komisji Stypendialnej
Mgr Katarzyna Woźniak                                                    (pracownik IMDiK PAN)
Mgr Olga Krupska                                                            (doktorantka IMDiK PAN)
Mgr Anna Figiel – Dąbrowska                                            (doktorantka IMDiK PAN)   
Mgr Małgorzata Majchrzak                                                 (doktorantka IMDiK PAN)

 

Odwoławcza Komisja Stypendialna Funduszu Pomocy Materialnej IMDiK PAN:

Dr hab. n. med. Leszek Dobrowolski                       przewodniczący Odwoławczej  Komisji
Mgr Aleksandra Bilmin                                                        (pracownik IMDiK PAN)     
Mgr Monika Małż                                                                (doktorantka IMDiK PAN)
Mgr Justyna Różycka                                                           (doktorantka IMDiK PAN)
Mgr Dominik Diamandakis                                                  (doktorant IMDiK PAN)


 

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM. M. MOSSAKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE

Załączniki:

- Ustalenie składu rodziny i dochodów doktoranta

- Wniosek o przyznanie styp. socjalnego

- Wniosek o przyznanie styp. dla najlepszych doktorantów

- Wniosek o przyznanie styp. dla najlepszych doktorantów I rok

- Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego

- Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi

- Oświadczenie do styp. socjalnego w zwiększonej wysokości

- Oświadczenie o dochodzie zryczałtowanym

- Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym

- Oświadczenie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami

- Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

- Oświadczenie o wykwaterowaniu

- Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

- Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów