Numer zadania Tytuł zadania badawczego

Kierownik zadania
Zakład/Pracownia/Zespół 

1 Naczyniowe i metaboliczne mechanizmy niedokrwienia mózgu u chorych i w modelach doświadczalnych udaru niedokrwiennego i krwotocznego.

Prof. dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska; 
Pracownia Neurochirurgii Doświadczalnej i Klinicznej 

2 Badania kliniczno-patogenetyczne w otępieniach niealzheimerowskich, chorobie Alzheimera, stwardnieniu zanikowym bocznym oraz zespole Tourette'a. 

Prof. dr hab. Cezary Żekanowski; 
Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Zwyrodnieniowych CUN

3 Poszukiwanie wspólnych czynników patogennych w niedokrwieniu mózgu i w chorobie Alzheimera.

Prof. dr hab. Ryszard Pluta; 
Pracownia Patologii Niedokrwiennej i Zwyrodnieniowej Mózgu 

4 Badania fenotypowo-genotypowe procesów nowotworowych i niedokrwiennych ośrodkowego układu nerwowego.

Prof. dr hab. Ewa Matyja; 
Zakład Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej

5

Badanie molekularnych mechanizmów zaburzeń cytoszkieletu w neuronach OUN w zwierzęcych modelach chorób neuropsychiatrycznych: rola kinazy mTOR

 Prof. dr hab. Agata Adamczyk;
 Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału
6

W poszukiwaniu nowych strategii neuronaprawczych: ocena udziału czynników endo- i egzogennych w oddziaływaniach międzykomórkowych w normie i wybranych stanach patofizjologicznych OUN.

Dr hab. Joanna Sypecka, prof. IMDiK;
Zakład Neurobiologii Naprawczej
7 Rola bioaktywnych sfingolipidów oraz enzymów NAD zależnych w procesach neurodegeneracji/neuroprotekcji.

Prof. dr hab. Robert Strosznajder; 
Pracownia Badań Przedklinicznych Związków Neuroprotekcyjnych i Czynników Środowiskowych 

8 Rola naturalnych procesów adaptacyjnych oraz egzo- i endogennych substancji o potencjale neuroprotekcyjnym w prewencji i terapii chorób neurodegeneracyjnych.

Prof. dr hab. Elżbieta Salińska; 
Pracownia Farmakoneurochemii 

9 Interakcje międzykomórkowe i ich rola w mechanizmie uszkodzeń w modelach tauopatii i autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia. 

Prof. dr hab. Lidia Strużyńska; 
Pracownia Patoneurochemii 

10 Poszukiwanie mechanizmów różnej wrażliwości neuronów na epizod niedokrwienny: różnice w metabolizmie i dynamice mitochondriów. 

Prof. dr hab. Barbara Zabłocka; 
Pracownia Biologii Molekularnej 

11 Ocena progresji klinicznej i spektrum fenotypowego polineuropatii ruchowej wywołanej mutacją p.Thr151Ile w genie Hsp27/HSPB1.

Prof. dr hab. Andrzej Kochański; 
Zespół Chorób Nerwowo-Mięśniowych 

12 Badanie wpływu mikrośrodowiska in vitro na otrzymywanie i rozwój organoidów mózgu z ludzkich indukowanych pluripotencjalnycj komórek macierzystych. 

Prof. dr hab. Leonora Bużańska; 
Zakład Bioinżynierii Komórek Macierzystych 

13 Identyfikacja czynników towarzyszących wystąpieniu epizodu hiperamonemicznego u chorych z wrodzonymi deficytami enzymów cyklu mocznikowego i wybranymi chorobami metabolicznym

Prof. dr hab. Magdalena Zielińska; 
Zakład Neurotoksykologii  

14

Poszukiwanie wspólnych szlaków metabolicznych w starzeniu i otyłości: badanie związku polimorfizmów genu kodującego receptor końcowych produktów zaawansowanej glikacji (advanced glycation end products, AGE) z rozwojem otyłości w różnych grupach wiekowych.

Dr hab. Alina Kuryłowicz, prof. IMDiK;
Zespół Kliniczno-Badawczy Epigenetyki Człowieka
15 Biologiczne efekty działania podawanej dokomorowo streptozotocyny w szczurzym metabolicznym modelu choroby Alzheimera (AD)

Prof. dr hab. Paweł Grieb; 
Zakład Farmakologii Doświadczalnej 

16

Nowe ligandy receptorów GPCR o potencjalnym zastosowaniu leczniczym: synteza, badania in vitro, in vivo i modelowanie molekularne.

Dr Piotr Lipiński;
Zakład Neuropeptydów
17 Rola ATGL w regulacji aktywności SIRT1 i biogenezy mitochondriów komórek podocytarnych w hiperglikemii.

Dr hab. Agnieszka Piwkowska, prof. IMDiK; 
Pracownia Molekularnej i Komórkowej Nefrologii

18 Rola parakrynnych, metabolicznych i nerwowych czynników modyfikujących funkcje nerek w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych.

Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska; 
Zakład Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych 

19 Rola neuroaktywnych pochodnych argininy w funkcjonowaniu hipokampa oraz w dysfunkcji tego regionu w patogenezie wybranych chorób ośrodkowego układu nerwowego.

Dr Michał Węgrzynowicz;
Pracownia Molekularnych Podstaw Neurodegeneracji 

20 Badania mechanizmów chemicznej i nerwowej regulacji oddychania w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych.

Dr hab. Katarzyna Kaczyńska, prof. IMDiK; 
Zakład Fizjologii Oddychania

21 Ocena neurohormonalnych, hemodynamicznych, metabolicznych, immunologicznych i termoregulacyjnych reakcji na bodźce fizjologiczne i wybrane patogeny w przebiegu chorób metabolicznych i chorób układu krążenia.

Dr hab. Agnieszka Pawlak, prof. IMDiK; 
Zakład Fizjologii Stosowanej

22 Rozwijanie wielo-skalowych metod molekularnego modelowania i ich zastosowanie w badaniach nad strukturą i funkcją biologicznie czynnych makromolekuł w stanach patologicznych.

Dr Michał Koliński; 
Pracownia Bioinformatyki 

23 Znaczenie molekularnych procesów kluczowych w ludzkich nowotworach dla chorób neurodegeneracyjnych.

Dr hab. Dawid Walerych; 
Pracownia Multiomiki Chorób Człowieka 

24 Ocena zmian ultrastrukturalnych mięśnia sercowego u chorych w przebiegu kardiomiopatii. 

Dr hab. Małgorzata Frontczak-Baniewicz;
Pracownia Badań Mikroskopowo-Elektronowych 

25 Wykorzystanie szczurzych wokalizacji ultradźwiękowych w tworzeniu modeli badawczych chorób mózgu człowieka.

Dr hab. Robert K. Filipkowski; 
Pracownia Behawioralno-Metaboliczna

26 Ocena zdolności terapeutycznych mezenchymalnych komórek macierzystych pozyskanych z Galarety Whartona izolowanych, hodowanych i transportowanych wg wymogów dobrej praktyki wytwarzania

Dr hab. Anna Sarnowska, prof. IMDiK;
Platforma Badań Translacyjnych w zakresie Medycyny Regeneracyjnej 

27

Platforma biomarkerów białek EV zależnych od transkrypcji komórkowej.

Dr hab. Agnieszka Bronisz;
Pracownia Mikrośrodowiska Nowotworów
28

Analiza roli cyklicznego RNA MALAT1 w przerzutach raka piersi do mózgu.

Dr Jakub Godlewski;
Pracownia Neuroonkologii
29

Strukturalne i molekularne podstawy oddziaływań pomiędzy hydrolazami peptydoglikanowymi a ścianami bakterii.

Dr hab. Izabela Sabała;
Pracownia Inżynierii Białek
30

Ocena skuteczności działania immunoterapii w obecności immunosupresyjnego mikrośrodowiska nowotworu.

Dr Małgorzata Bajor;
Pracownia Immunologii
31

Rozwijanie metod diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej oraz poszukiwanie nowych markerów w chorobach rzadkich i chorobach otępiennych.

Dr Anna Barczak;
Platforma Badań Chorób Rzadkich