Interdyscyplinarne, stacjonarne studia doktoranckie

Rozwój i wykorzystanie metod bioinżynieryjnych i informatycznych w prewencji, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych - kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych młodej kadry naukowej Och!DOK

 

logoOchDOK MAwww

FE POWER poziom pl 1 rgb

W skład konsorcjum wchodzą trzy instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk:

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im.M.Nałęcza PAN (IBIB PAN) - (Lider)

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN)

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego (IMDiK PAN)

                                                                               LogoIBIB            oficjalne logo IPPT300x400            logo123

Celem szczególnym projektu PO WER jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktorskich. Działania prowadzone w ramach proponowanych interdyscyplinarnych studiów doktorskich będą związane z utworzeniem szczególnych możliwości zapewniających doktorantom pogłębieniem/nabyciem wiedzy nie tylko z różnych dyscyplin, ale ze względu na współpracującą grupę instytutów partnerskich (IBIB, IMDK, IPPT), również międzydziedzinową.

Proponowane są studia doktorskie tworzą unikatową możliwość połączenia dyscyplin: Biologia medyczna, Medycyna z dziedziny nauk o życiu oraz pięciu dyscyplin z dziedziny nauk technicznych: Biocybernetyka i Inżynieria biomedyczyna oraz Mechanika, Elektronika, Informatyka i Inżynieria materiałowa.

Cel ten zostanie osiągnięty przez:

 • Utworzenie wspólnej interdyscyplinarnej oferty dydaktycznej dla uczestników studiów doktorskich, w tym wspólne prowadzenie przewodów doktorskich (zgodnie z ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - Dz. U. z 2014 r. poz. 1852)
 • Włączenie doktorantów do zaawansowanych badań nad opracowaniem nowych metod bioinżynieryjnych i informatycznych
  w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych
 • Wzmocnienie efektywności kształcenia kadry naukowej i wsparcie działalności naukowo-badawczej doktorantów przez umożliwienie uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach oraz uruchomienie dodatkowego programu stypendialnego dla uczestników interdyscyplinarnych studiów doktoranckich
 • Stymulowanie rozwoju kompetencji społecznych i menedżerskich przez udział doktorantów w 3 szkołach letnich (seminaria
  i warsztaty)

Projekt pozwoli na zbudowanie długofalowej dydaktycznej współpracy między partnerami i osiągnięcie wzajemnych korzyści w procesie kształcenia wysokiej klasy interdyscyplinarnych specjalistów ze stopniem doktora. Komplementarność profili badawczych pozwoli osiągnąć synergię w perspektywie długofalowego rozwoju badań naukowych, integracji i wzmocnienia potencjału naukowego Kampusu Ochota (BioCentrum Ochota).

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS); dofinansowanie ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu wynosi 6 052 291,00.

Tematyka interdyscyplinarnych studiów doktoranckich dotyczy następujących obszarów badawczych:

 1. Analiza mechanizmów biologicznych na poziomie molekularnym
 2. Patomechanizmy i diagnostyka chorób cywilizacyjnych i neurodegeneracyjnych
 3. Diagnostyka ultrasonograficzna
 4. Biomedyczne strategie terapeutyczne
 5. Terapie regeneracyjne/poprawa jakości życia