Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w
  Warszawie
ogłasza nabór na stanowisko typu post-doc (asystent lub adiunkt*)

  Rekrutacja dotyczy projektu OPUS 18, nr 2019/35/B/NZ3/04383 „Wpływ PGC1a na biogenezę mitochondriów
  i różnicowanie neuralne podczas wczesnych etapów rozwoju ludzkich organoidów mózgu”, finansowanego przez Narodowe
  Centrum Nauki, realizowanego w Zakładzie Bioinżynierii Komórek Macierzystych IMDiK PAN.

Job opening for the position of Post-doctoral Research Assistant or Post-doctoral Assistant Professor

Miejsce pracy: Warszawa

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 17.09.2021 r.

Termin składania ofert: 01.10.2021 r.

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: I połowa października 2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: II połowa października 2021 r.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: listopad 2021 r. (UWAGA: termin rozpoczęcia pracy może ulec zmianie w związku z epidemią COVID-19)

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: post-doc, asystent,  adiunkt, organoidy mózgu, biogeneza mitochondriów, różnicowanie neuralne, badania transkryptomiczne.

* W zależności od oceny kwalifikacji kandydata/-tki Komisja Rekrutacyjna może rekomendować zatrudnienie na stanowisku asystenta lub adiunkta.

Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:

Badania prowadzone w Zakładzie Bioinżynierii Komórek Macierzystych dotyczą rozwoju i patologii OUN oraz  zastosowania komórek macierzystych do modelowania chorób i terapii OUN. Realizowany projekt jest  interdyscyplinarny - łączy zagadnienia biologii molekularnej i biologii komórki z bioinżynierią komórkową oraz bioinformatyką. Prowadzone będą badania z zastosowaniem organoidów mózgu otrzymywanych z ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (hiPSC), które dotyczą roli biogenezy mitochondriów podczas wczesnego rozwoju neuralnego. Projekt zakłada poznanie mechanizmów molekularnych i wyjaśnienie roli kluczowego dla funkcji mitochondriów genu PPARGC1A, kodującego PGC1a w regulacji różnicowania neuronalnego i glejowego. Zadanie w projekcie będzie dotyczyło porównania (w oparciu o dane transkryptomiczne) trajektorii rozwojowych organoidów mózgu wyprowadzonych z linii reporterowej z nadekspresją genu PPARGC1A i kontrolnych oraz przyżyciowej analiza ex vivo funkcji mitochondriów w czasie rzeczywistym. Tytuł angielski zadania w projekcie: “Transcriptomic assessment and live cell imaging analysis of human cerebral organoids to reveal common and unique patterns of developmental trajectories upon stimulation of mitochondrial biogenesis”.

Wymagania konieczne:
• stopień doktora nauk biologicznych/medycznych/farmaceutycznych/weterynaryjnych lub nauk pokrewnych,
• doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie biochemii i biologii molekularnej (np. izolacja DNA, RNA, białek i związków drobnocząsteczkowych; western blot; qPCR; immunohistochemia, metody spektrofotometryczne/fluorymetryczne),
• umiejętność planowania procedur i doświadczenie w badaniach in vitro,
• umiejętność analizy danych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych,
• umiejętności bioinformatyczne w pracy z surowymi i przetworzonym danymi omicznymi, przykładowo: analiza surowych odczytów, statystyka i nakładanie danych z metod wysokoskalowych (np. RNA-seq, exome-seq, proteomika, metabolomika), analiza szlaków biologicznych in silico,
• udokumentowany dorobek publikacyjny obejmujący publikacje w czasopismach z listy JCR,
• udział w konferencjach i stażach naukowych,
• umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do statystycznej analizy danych (np. GraphPad Prism, SPSS, R, Statistica),
• umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na efektywną komunikację i przygotowywanie publikacji naukowych,
• wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):
• doświadczenie w pracy z hodowlami komórek macierzystych,
• znajomość nowoczesnych omicznych technik badawczych (ATAC-seq, ChIP-seq, scRNAseq),
• znajomość metod edycji genomu.

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
• nadzór nad hodowlą komórkową,
• planowanie i wykonywanie procedur in vitro,
• planowanie i wykonywanie doświadczeń z wykorzystaniem metod biochemii/biologii molekularnej/ obrazowania mikroskopowego,
• analiza uzyskiwanych danych,
• prezentowanie wyników na seminariach w ramach Instytutu oraz na szerszym forum naukowym, w tym na międzynarodowych konferencjach,
• przygotowywanie publikacji naukowych,
• wprowadzanie nowych technologii badawczych i nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi dla wsparcia badań prowadzonych w ramach projektu,
• realizacja zadań badawczych zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu.

Oferujemy:
• zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas realizacji projektu,
• możliwość pracy w doświadczonym zespole badawczym,
• współpraca naukowa z innymi ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą,
• możliwość uczestniczenia i prezentacji wyników uzyskanych w ramach projektu na międzynarodowych konferencjach,
• wsparcie merytoryczne oraz administracyjne w pozyskiwaniu stypendiów i grantów.

Składanie dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów z podaniem numeru postępowania:
ZBKM-111-2/2021 na adres kierownika projektu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Prosimy o złożenie następujących dokumentów:
• listu motywacyjnego z informacjami o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej, samodzielności naukowej w tym o udziale w publikacjach i realizacji grantów,
• życiorysu zawierającego informację o wykształceniu, dotychczasowym doświadczeniu zawodowym i dorobku naukowym, listę publikacji, doniesień zjazdowych, odbytych staży i szkoleń,
• kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego,
• rekomendacji (opcjonalnie).

Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje kontaktując się z kierownikiem projektu,
Prof. dr hab. Leonorą Bużańską (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
  • W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
  • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
  • Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
  • Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
  • W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU NABORU