Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

   Rekrutacja na stanowisko ASYSTENTA

   Nabór do projektu badawczego NAWA nr PPN/PPO/2019/1/00001 zatytułowanego:
   “Exosome-mediated enhancement of immunotherapy against glioblastoma – the role of non-coding RNA”. Tematem projektu
   jest zdefiniowanie mechanizmów działania niekodujących cząsteczek RNA w procesach inicjacji i progresji nowotworów
   mózgu, który będzie realizowany w Pracowni Neuroonkologii, IMDiK PAN w Warszawie.

Job opening for the position of ASSISTANT - english version

• Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
• Data ogłoszenia: 22.10.2021
• Termin składania ofert: 03.12.2021
• Link do strony: www.imdik.pan.pl
• Słowa kluczowe: glioblastoma, non-coding RNA, immunotherapy, exosomes, tumor microenvironment

Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat miałby uczestniczyć:
Badania laboratoryjne prowadzone przez Pracownię koncentrują się na heterogenności komórkowej i molekularnej nowotworów mózgu, funkcji niekodujących RNA (w tym mikroRNA, długich niekodujących RNA i circular RNA) i komunikacji egzosomalnej w procesach nowotworzenia i eksperymentalnej terapii przeciw-nowotworowej. W naszych interdyscyplinarnych strategiach badawczych wykorzystujemy komórki uzyskane od pacjentów, wewnątrzczaszkowe ksenografty guza, techniki badania ekspresji i targetowania genów oraz analizę bioinformatyczną.

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
• praca w laboratorium hodowli komórkowej i pracowni in vivo,
• prowadzenie badań z wykorzystaniem metod biologii molekularnej,
• wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
• publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
• przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
• realizacja zadań badawczych realizowanego projektu, sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

Wymagania:
• Stopień magistra nauk biologicznych lub bio-medycznych w jednej z następujących dziedzin: Biologia / Nauki o życiu, Biologia molekularna, Biologia komórki lub Biochemia / Neuro-Onkologia / Biologia medyczna / Bioinformatyka.
• Szczególnie cenionymi cechami u kandydatów są: komunikatywność, silna motywacja do pracy naukowej, umiejętność pracy w zespole i samodzielnej pracy badawczej, planowania i wykonywania doświadczeń oraz opracowywania danych.
• Dobra znajomość angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne prezentowanie wyników i przygotowywanie publikacji.
• Wymagane jest doświadczenie praktyczne w zakresie wspóczesnych technik biologii molekularnej i komórkowej (m.in. izolacja DNA/RNA, klonowanie, Real-Time PCR, western blot; pozyskiwanie, hodowla i transfekcja pierwotnych hodowli komórek nowotworowych; immunohistochemia; hybrydyzacja in situ).
• Wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy

Wymagania dodatkowe (mile widziane):
• Doświadczenie badawcze w tematyce biologii komórki, biologii molekularnej lub bioinformatycznej analizie danych.
• Doświadczenie w pracy ze zwierzętami.
• Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych.

Oferujemy nastepujace warunki zatrudnienia:
• Umowę o pracę (pełny etat)
• Dynamiczne i stymulujące środowisko pracy
• Rozwojowe projekty łączące innowacyjną metodologię biotechnologiczną z klinicznym zastosowaniem, możliwość rozwoju naukowego
• Wsparcie administracyjne dla wniosków o stypendia/granty, możliwość zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i/lub stażowych.
• Atrakcyjne wynagrodzenie wg stawek oferowanych przez NAWA
• Planowany termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2022 (UWAGA: termin może ulec zmianie w związku z COVID-19)

Wymagane dokumenty:
• Kandydaci proszeni są o nadesłanie życiorysu (zawierającego informację o wykształceniu, dorobku naukowym, dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, listę publikacji, doniesień zjazdowych, odbytych staży i szkoleń), listu motywacyjnego z informacjami o zainteresowaniach naukowych, kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego, dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (opcjonalnie), rekomendacji (opcjonalnie) i innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu (opcjonalnie).
• Numer postępowania: PNOK-111-1/2021
• Dokumenty należy przesłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu, który może udzielić dodatkowych informacji.
• Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: połowa grudnia 2021
• Przewidywany termin objęcia stanowiska: połowa stycznia 2022

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
-  Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
-  W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
-  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
-  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
-  Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
-  Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
-  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
-  W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
-  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).