Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

logo

poszukuje
Stypendysty
do realizacji projektu badawczego


Niniejszy konkurs dotyczy realizacji projektu badawczego Sonata 15 Narodowego Centrum Nauki, nr 2019/35/D/NZ6/03073 pt. „Zbadanie biologicznej roli PD-L1 w celu precyzyjnego ukierunkowania przeciwnowotworowych terapii adoptywnych”. Projekt ma na celu wyjaśnienie mechanizmów regulujących ekspresję różnych form białka PD-L1 w komórkach nowotworu piersi, a także na komórkach mikrośrodowiska nowotworu, zidentyfikowanie selektywnego punktu uchwytu dla wybranych form białka PD-L1 oraz tym samym poprawę bezpieczeństwa immunoterapii CAR-T nacelowanych na tę cząsteczkę.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, wprowadzonym uchwałą Rady Narodowej Centrum Nauki nr 25/2019, z dnia 14 marca 2019 r. Stypendysta zobowiązany jest do spełnienia wymogów zawartych w ww. Regulaminie.


Opis zadań:

W projekcie zaplanowano realizację czterech zadań badawczych. W zadaniu 1 określimy, w jakich formach cząsteczka PD-L1 występuje na powierzchni komórek zdrowych, nowotworowych oraz komórek mikrośrodowiska guza. W zadaniu 2 będziemy modulować powinowactwem receptora CAR PDL1 do wybranych form cząsteczki PD-L1. Następnie w zadaniu 3 zbadamy zdolności cytotoksyczne komórek efektorowych, zmodyfikowanych nowo zaprojektowanymi receptorami CAR, do precyzyjnej eliminacji komórek nowotworowych i jego środowiska. W zadaniu 4 zbadamy mechanizmy odpowiedzialne za działanie nowo zaprojektowanych receptorów CAR.
Stypendysta/-tka będzie wykonywać większość zadań przewidzianych w niniejszym projekcie. Po wstępnym przeszkoleniu będzie uczestniczyć w barwieniach cytometrycznych białka PD-L1, testach cytotoksyczności opartej o systemy cytometryczne, luminescencyjne oraz bazujące na impedancji (RTCA).


Wymagania:

• stopień magistra biologii lub pokrewnych dziedzin,
• status doktoranta w szkole doktorskiej,
• doświadczenie w cytometrii przepływowej,
• doświadczenie w badaniu funkcji efektorowych komórek układu odpornościowego (cytotoksyczność, degranulacja),
• znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (klonowanie, western blot, technika PCR w czasie rzeczywistym),
• znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,


Oferujemy:

• możliwość zdobycia bogatego doświadczenia zawodowego w prestiżowym Instytucie PAN, prowadzącym badania w dziedzinie biologii medycznej jak i medycyny klinicznej,
• przyjazną atmosferę,
• stypendium naukowe w wysokości 5000 zł miesięcznie na czas realizacji projektu: tj. 19 miesięcy z możliwością przedłużenia.


Procedura i termin składania zgłoszeń:

• Kandydaci proszeni są o nadesłanie życiorysu, listu motywacyjnego z informacjami
o zainteresowaniach naukowych, oraz kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, dokumentu potwierdzającego status doktoranta, dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (opcjonalnie), rekomendacji (opcjonalnie).
• Numer postępowania: PI-111-2/2021
• Dokumenty należy przesłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Termin składania dokumentów: 07.12.2021
• Kandydatury zostaną rozpatrzone przez Komisję Stypendialną, z kierownikiem projektu jako przewodniczącym. Komisja oceni dotychczasowy dorobek naukowy kandydatów, ich osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym, w skali punktowej zgodnie z § 3, pkt. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.


 
Dodatkowe informacje:
• Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z kierownikiem projektu pod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.12.2021
• Przewidywany termin przyjęcia Stypendysty: grudzień 2021/styczeń 2022
• Link do strony IMDiK PAN: http://www.imdik.pan.pl
• Link do Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
 Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
 W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
 Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
 Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia/wygraniu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
 Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
 Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
 W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
 Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).