Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej 

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 ogłasza nabór na stanowisko

inżynieryjno-techniczne (specjalista)

w Zakładzie Neurogenetyki i Genomiki Funkcjonalnej

Job opening for the specialist position at the Department of Neurogenetics and Functional Genomics

Miasto: Warszawa

Data ogłoszenia: 30.12.2022 r.

Termin składania ofert: 23.01.2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru:  25.01.2023 r.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: luty 2023 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: technik, hodowle komórkowe, elektroforeza, western blotting, mikroskopia 

Obecna tematyka badawcza Zakładu Neurogenetyki i Genomiki Funkcjonalnej.

 • Analiza procesów komórkowych i molekularnych (m.in. funkcjonowania mitochondriów i mitofagii) leżących u podłoża chorób ze spektrum otępienia czołowo-skroniowego (FTD) warunkowanych mutacjami genów PGRN, MAPT, C9orf72;
 • Badania funkcjonalne podłoża rodzinnej postaci choroby Alzheimera (AD) z zastosowaniem modelu opartego na indukowanych pluripotencjalnych komorkach macierzystych (iPSC), indukowanych neuronalnych komorkach progeniotorowych (NPC), różnicowanych w GABAergiczne i glutaminergiczne neurony oraz komórki glejowe;
 • Poszukiwanie i charakterystyka mutacji oraz wariantów genomu związanych z fenotypem klinicznym chorób neurozwyrodnieniowych CUN, chorób mięśniowych, neurorozwojowych, neuropsychiatrycznych i pokrewnych;
 • Poszukiwanie i charakterystyka wariantów genomu jądrowego i mitochondrialnego, istotnych w uzyskiwaniu wybitnych wyników sportowych.

Wymagania konieczne:

 • tytuł naukowy magistra w zakresie nauk biologicznych lub pokrewnych; specjalizacja biologia molekularna, biochemia, biologia komórki lub pokrewne (alternatywnie: wieloletnie i udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowych)
 • wymagana bardzo dobra znajomość (teoretyczna i praktyczna) standardowych technik biologii molekularnej, genetycznych, biochemicznych (w tym: izolacja DNA/RNA, elektroforeza agarozowa i PA, Western blot, immunocytochemia, mikroskopia świetlna i konfokalna)
 • wymagana bardzo dobra znajomość (teoretyczna i praktyczna) pracy w hodowli komórkowej in vitro (pełen zakres technik i pełna znajomość zasad pracy sterylnej)
 • bardzo dobra organizacja pracy, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań, inicjatywa w rozwiązywaniu problemów, łatwość uczenia się nowych metod i technik
 • umiejętność pracy zespołowej, bardzo dobra komunikacja z pozostałymi członkami zespołu
 • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy z hodowlami neuronalnymi (lub komórkami wymagającymi niestandardowych technik hodowlanych),
 • znajomość technik hodowli indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych oraz wyprowadzania pierwotnych linii fibroblastów z bioptatów skóry

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat)
 • uczestniczenie w projektach grantowych Zakładu
 • możliwość rozwoju naukowego (w tym możliwość przygotowanie pracy doktorskiej)
 • pracę w miłej atmosferze
 • wynagrodzenie w wysokości 3.700 – 4.000 zł brutto/miesiąc (w zależności od posiadanych kompetencji)

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • list motywacyjny,
 • życiorys zawierający informację o wykształceniu i dotychczasowych miejscach pracy,
 • kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu naukowego magistra
 • niezbędne listy rekomendacyjne

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów do Kierownika Zakładu – prof. dr hab. Cezarego Żekanowskiego na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.01.2022 r.

Przy składaniu dokumentów prosimy o wpisanie numeru postępowania ZNIGF-111-4/2022.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: 25.01.2023 r.

Przewidywany termin objęcia stanowiska (technika lub specjalisty): luty 2023 r.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).