Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego

Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie

poszukuje kandydata na stanowisko

typu post-doc (adiunkt)

Job opening for the post-doc position - Laboratory of Molecular and Cellular Nephrology

 


Rekrutacja dotyczy projektu OPUS nr 2019/33/B/NZ4/02407 pt. „Wpływ mleczanu i metabolicznego sensora GPR81 na regulację funkcji komórki podocytarnej i kłębuszkowej bariery filtracyjnej w normo- i hiperglikemii.” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego w Pracowni Molekularnej i Komórkowej Nefrologii IMDiK PAN.

 

Miasto: Gdańsk
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Data ogłoszenia: 12.01.2023
Termin składania ofert: 27.01.2023
Link do strony: www.imdik.pan.pl

 

Słowa kluczowe: post-doc, podocyt, oporność na insulinę, cukrzyca, albuminuria, receptor GRP81, mleczan

 

Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:

Projekt badawczy jest podzielony na dwie części: in vivo i in vitro. W badaniach in vivo użyjemy szczurów rasy ZDSD. Model ZDSD wykazuje progresję cukrzycy typu 2 podobną do choroby u ludzi - stan przedcukrzycowy (w wieku 8-16 tygodni), jawną cukrzycę (> 16 tygodni), powikłania cukrzycowe (24 tygodnie). W doświadczeniach in vitro użyjemy kłębuszki nerkowe i podocyty wyizolowane ze szczurów rasy Wistar. Podocyty do różnych doświadczeń będą hodowane w pożywce o normalnym lub wysokim stężeniu glukozy przez 5 dni. Ostatnio wykazaliśmy, że podocyty inkubowane przez 5 dni w wysokiej glukozie wykazują insulinoporność. Eksperymenty w części in vitro skupią się na zbadaniu: i) przepuszczalności bariery kłębuszkowej dla albuminy, ii) przepuszczalności dla albuminy przez monowarstwę podocytów, iii) komórkowych i molekularnych mechanizmów metabolizmu mleczanu i zależnych od GPR81 szlaków sygnałowych w komórce podocytarnej.

 

 Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • planowanie i realizacja zadań badawczych zgodnie z harmonogramem projektu,
 • planowanie i wykonywanie doświadczeń z wykorzystaniem metod biochemii, biologii molekularnej, obrazowania mikroskopowego,
 • analiza i interpretacja uzyskiwanych danych,
 • prezentowanie wyników na seminariach w Pracowni i w Instytucie oraz na szerszym forum naukowym, w tym na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • przygotowywanie publikacji naukowych.

 

Wymagania konieczne:

 • stopień doktora nauk biologicznych/medycznych/farmaceutycznych/chemicznych lub nauk pokrewnych,
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi o zasięgu międzynarodowym w czasopismach z listy JCR,
 • udokumentowany czynny udział w konferencjach i sympozjach krajowych i zagranicznych,
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie biochemii, biologii molekularnej (np. izolacja DNA, RNA; Western blot; qPCR; immunohistochemia; metody spektrofotometryczne/fluorymetryczne),
 • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do statystycznej analizy danych (np. GraphPad Prism),
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca efektywną komunikację i przygotowywanie prezentacji ustnych i publikacji,
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • doświadczenie w merytorycznej opiece nad studentami i młodszymi pracownikami nauki.

 

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • okres zatrudnienia:6 miesięcy,
 • wynagrodzenie w wysokości 7900 zł brutto/miesiąc,
 • możliwość pracy w miłej atmosferze, w dynamicznym, rozwojowym zespole badawczym,
 • możliwość prezentacji wyników badań na konferencjach naukowych.

Prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • listu motywacyjnego zawierającego informacje o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej,
  o udziale w realizacji projektów badawczych,
 • życiorysu zawierającego informację o wykształceniu, dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, dorobku naukowym, listę publikacji, doniesień zjazdowych, odbytych staży i szkoleń,
 • kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego. 

 

Składanie dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów z podaniem numeru postępowania: PMKN-111-1/2023
na adres kierownika projektu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje kontaktując się z kierownikiem projektu,
dr hab. Agnieszka Piwkowską (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 30.01.2023
Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: 01.02.2023
Przewidywany termin objęcia stanowiska: 15.02.2023 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
 • W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
 • Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
 • Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
 • W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).