Dyrektor
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta lub adiunkta*
w Zakładzie Neurochemii

 

Job opening for the position of assistant or assistant professor * in the Department of Neurochemistry

 

Miasto: Warszawa
Stanowisko: asystent lub adiunkt*
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Data ogłoszenia: 25.01.2023 r.
Termin składania ofert: 15.02.2023 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa lutego 2023 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: marzec 2023 r.
Link do strony: www.imdik.pan.pl
Słowa kluczowe: choroby neurodegeneracyjne, neurofarmakologia, miRNA, apoptoza, stres oksydacyjny, ekscytotoksyczność.

*W zależności od oceny kwalifikacji kandydata/-tki Komisja Konkursowa może rekomendować zatrudnienie
na stanowisku asystenta lub adiunkta.

Obecna tematyka badawcza Zakładu Neurochemii:
• mechanizmy komórkowe i molekularne leżące u podłoża chorób neurodegeneracyjnych (asfiksja okołoporodowa, udar mózgu, autyzm, padaczka);
• rola naturalnych procesów adaptacyjnych oraz egzo- i endogennych substancji w neuroprotekcji;
• rola kanałów jonowych w patomechanizmie schorzeń neurologicznych;
• rola kanałów jonowych TRP w procesach konsolidacji i rekonsolidacji pamięci;
• metabolomika neurologicznych chorób rzadkich.

Badania naukowe, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:
• badania komórkowych i molekularnych mechanizmów hipoksji-ischemii w zwierzęcym modelu niedotlenienia okołoporodowego (szczury);
• badania biochemiczne i behawioralne w zwierzęcym modelu unikania negatywnych bodźców smakowych (kurczaki).
Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
• uczestnictwo w przeprowadzaniu zabiegów chirurgicznych niezbędnych w modelu asfiksji okołoporodowej;
• pobieranie materiału biologicznego do dalszych badań oraz wykonywanie niezbędnych oznaczeń biochemicznych;
• aktywny udział w realizacji projektów badawczych, zgodnie z wymogami instytucji finansującej;
• uzyskiwanie zewnętrznego finansowania projektów badawczych;
• sporządzanie raportów z prowadzonych badań;
• wstępne opracowywanie wyników i uczestnictwo w przygotowaniu komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach;
• reprezentowanie Instytutu na konferencjach naukowych.

Wymagania konieczne dotyczące stanowiska asystenta:
• posiadanie tytułu magistra (lub równorzędnego) lub stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych/biologicznych lub pokrewnych;
• doświadczenie w biologii molekularnej i badaniach genetycznych, prowadzeniu pierwotnych linii komórkowych, pracy ze zwierzętami (odpowiednie certyfikaty lub szkolenia);
• wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy;
• udokumentowany udział w konferencjach;
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagania konieczne dotyczące stanowiska adiunkta:
• posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych/biologicznych lub pokrewnych;
• posiadanie co najmniej 2 oryginalnych publikacji naukowych w czasopismach naukowych ze współczynnikiem wpływu (impact factor, IF), o łącznym IF ≥ 6, w tym przynajmniej jednej, której kandydat/-ka jest autorem pierwszym, równorzędnym pierwszym lub korespondującym, opublikowanej po doktoracie, ale niezawierającej wyników doktoratu;
• doświadczenie w biologii molekularnej i badaniach genetycznych, prowadzeniu pierwotnych linii komórkowych, pracy ze zwierzętami (odpowiednie certyfikaty lub szkolenia);
• publikacje naukowe w czasopismach naukowych indeksowanych w JCR, w tym co najmniej jedna publikacja z pierwszym lub korespondencyjnym autorstwem kandydata/-tki;
• wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy;
• udokumentowany udział w konferencjach;
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):
• znajomość pracy ze zwierzęcymi modelami chorób neurodegeneracyjnych;
• izolacji RNA, DNA, microRNA z komórek i tkanek; znajomość oznaczania ilości kwasów nukleinowych z użyciem metody PCR i qPCR;
• znajomość metody ELISA, WB, przygotowywania preparatów tkankowych do immunohistochemii;
• podstawowa znajomość hodowli komórkowych;
• podstawowa umiejętność metody cytometrii przepływowej;
• znajomość metod statystycznych używanych w nauce;
• kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:
• umowę o pracę (pełny etat),
• możliwość rozwoju naukowego,
• możliwość zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i stażowych,
• przyjazne środowisko pracy.

Wykaz wymaganych dokumentów:
• list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych (asystent i adiunkt) oraz pracy naukowej w ośrodkach naukowych innych niż IMDiK, samodzielności naukowej, w tym
o udziale w publikacjach i realizacji grantów (adiunkt);
• życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy;
• spis publikacji (asystent i adiunkt) ze wskazaniem prac opublikowanych przed doktoratem, prac zawierających wyniki doktoratu i prac opublikowanych po doktoracie (adiunkt);
• kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego;
• dokumenty potwierdzające spełnienie innych wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu o konkursie.

Składanie dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów (format pdf), skierowanych do Dyrektora IMDiK PAN, na adres e-mail sekretariatu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2023 r.

Prosimy o wpisanie numeru postępowania: SDI.111.3.2023.
Decyduje data wpływu dokumentów do IMDiK PAN - oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa lutego 2023 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: marzec 2023 r.
Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem zatrudniania na stanowiskach naukowych w IMDiK PAN”.

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
 Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
 W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
 Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
 Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
 Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
 Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
 W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
 Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).