Deklaracja dostępności Strona Internetowa Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-31
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • brak

Wyłączenia

 • dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz https://imdik.pan.pl/ Raport z wynikami przeglądu dostępności...

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Zieniewska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 022 608 65 51

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
 • Adres: Ul. Adolfa Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 668 500 988

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kompleks budynków IMDiK PAN składa się z Budynku Głównego D oraz połączonych z nim budynków: B, C, A i Z . Kompleks jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością poprzez wejście główne w Budynku Głównym. Punkt informacyjny znajduje się po prawej stronie od tego wejścia.  

Umawianie interesantów i spotkania z nimi odbywają się na parterze, gdzie znajduje się m.in. sekretariat główny.  

Wejście główne znajduje się od ulicy Pawińskiego 5. Przy wejściu tym znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach, a na portierni głównej dyżuruje ochrona, która w każdej chwili służy pomocą, np. przy otwieraniu drzwi, miejsc parkingowych itp.  

Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ul. Pawińskiego przy wejściu głównym oraz na parkingu wewnętrznym Instytutu. Z miejsca znajdującego się na terenie Instytutu można wjechać wózkiem do budynku B nieomal bezpośrednio pod windy. 

Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze budynku C oraz na VI piętrze bud. B wraz z wózkiem do przenoszenia osób z niepełnosprawnością w razie ewakuacji. 

W budynku B mieszczą się trzy windy z przyciskami z napisami w alfabecie brajla, prowadzące na każdy poziom budynku z możliwością przejścia do innych budynków.  

W budynkach nie ma progów stanowiących ewentualne bariery architektoniczne.