Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMDiK PAN) jest największym instytutem V Wydziału Nauk Medycznych PAN, prowadzącym badania w tematyce biologii medycznej, medycyny eksperymentalnej i medycyny klinicznej. Jednostka, która została powołana do życia Uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk w dniu 1 lipca 1967 r. pod nazwą Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN (CMDiK) uzyskała status Instytutu w 1983 r., a w 2002 r. – patronat wybitnego neurobiologa i wieloletniego dyrektora Instytutu, Profesora Mirosława Mossakowskiego.

 IMDiK w liczbach  
56 29 4 106 200
lat
działalności
jednostek
naukowych
laboratoria
usługowe
realizowanych
projektów
publikacji
rocznie
    
   
  266 150 21 41 36  
  pracowników pracowników
naukowych
profesorów doktorów
habilitowanych
doktorantów
 

IMDIK PAN jest jedną z wiodących instytucji badawczych w Polsce, o czym świadczy uzyskanie kategorii A+ w dyscyplinie nauki medyczne. Unikatowość IMDiK PAN wśród instytutów Polskiej Akademii Nauk, a jednocześnie uniwersalność Instytutu, polega na łączeniu badań podstawowych z przedklinicznymi i translacją do kliniki. Priorytety badawcze Instytutu odpowiadają kluczowym problemom zdrowotnym społeczeństwa i dotyczą chorób cywilizacyjnych i związanych z wiekiem, w tym schorzeń neurodegeneracyjnych, nowotworów, otyłości, cukrzycy typu 2, osteoporozy, jak również samego procesu starzenia. Analiza mechanizmów patofizjologicznych tych schorzeń prowadzona jest na poziomie molekularnym i komórkowym z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod bioinżynieryjnych (edycja genomu, indukowane pluripotencjalne linie komórkowe wyprowadzane od pacjentów, organoidy) oraz na poziomie całych organizmów w modelach zwierzęcych. Prowadzone są również badania z wykorzystaniem materiału pochodzenia ludzkiego. Ponadto, w Instytucie prowadzone są prace nad tworzeniem nowych leków przeciwbólowych i przeciwnowotworowych oraz nowych substancji bakteriobójczych.

Instytut współpracuje naukowo z innymi instytucjami badawczymi, zarówno krajowymi jak międzynarodowymi, a jego doskonałość naukowa wyraża się m.in. w przynależności do renomowanych konsorcjów naukowych, w tym:

  • Konsorcjum „Infrastruktura Obrazowania Biologicznego i Biomedycznego – BioImaging Poland (BIPol)” wpisane na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej decyzją DIR/PMIB/2020/143 z dnia 02.07.2020 r.
  • Konsorcjum „Biocentrum Ochota”
  • Konsorcjum „Centrum Zaawansowanych Technologii w zakresie Biomedycyny, Biotechnologii i Informatyki Stosowanej (CZT BIM)
  • Konsorcjum „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CEPT)”

W 2012 r. IMDiK PAN uzyskał status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), a w 2017 r. otrzymał prawo do używania prestiżowego znaku HR Excellence in Research, odnowionego przez Komisję Europejską w 2023 r. Wyróżnienia te zobowiązują Instytut do ciągłego doskonalania polityki w zakresie gospodarowania zasobami ludzkimi zgodnie z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksem Postępowania, zapewniając przejrzysty i sprawiedliwy proces rekrutacji pracowników naukowych, stabilność zatrudnienia i możliwość rozwoju kariery zawodowej.

W Instytucie funkcjonuje Zwierzętarnia, która zajmuje się hodowlą i utrzymaniem gryzoni laboratoryjnych (myszy, szczurów i gerbili mongolskich) w warunkach wysokiego standardu zdrowotnego SPF (Specific Pathogen-Free). W zwierzętarni funkcjonuje część hodowlana i eksperymentalna oraz własna pracownia diagnostyki molekularnej zwierząt modyfikowanych genetycznie. Zwierzętarnia dostarcza materiał zwierzęcy do badań biomedycznych zarówno pracownikom Instytutu jak i odbiorcom zewnętrznym. Innym modelem zwierzęcym wykorzystywanym w badanach jest danio pręgowany. Specjalistyczne laboratoria środowiskowe realizujące projekty naukowe i świadczące usługi komercyjne dla firm biotechnologicznych i farmaceutyczno-medycznych działają w ramach Strefy Badań i Usług Przedklinicznych. Badania przedkliniczne prowadzone są w takich obszarach terapeutycznych jak: onkologia, neurologia, farmakologia doświadczalna, medycyna regeneracyjna, teranostyka, immunologia, neurodegeneracja. W Strefie Badań i Usług Przedklinicznych zapewniamy m.in. ocenę przyżyciową zmian morfologicznych z wykorzystaniem wysokoczułych technik obrazowania (rezonans magnetyczny, techniki luminescencji i fluorescencji (IVIS)), analizę materiału biologicznego w laboratoriach technik mikroskopii konfokalnej i elektronowej, ocenę aktywności badanych substancji na modelu zwierzęcym, dostęp do laboratorium hodowli komórkowych, usługę sprowadzania szczepów mysich i ich hodowli, czy utrzymanie zwierząt na potrzeby eksperymentu.

Instytut uczestniczy jako konsorcjant w dwóch Szkołach Doktorskich: Szkole Doktorskiej Medycyny Translacyjnej Bench to Bedside – B 2 B 4 PhD oraz szkole Doktorskiej Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN (TIB PAN). IMDiK PAN posiada Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. Instytut realizował projekt OCH!Dok dotyczący unikalnych w skali kraju interdyscyplinarnych studiów doktoranckich, finansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER). W 2017 r. IMDiK PAN otrzymał I nagrodę w konkursie na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk (PROPAN). Od tego czasu corocznie działalność naszych doktorantów jest wyróżniana nagrodą Polskiej Akademii Nauk.

Instytut, wraz ze Stowarzyszeniem Neuropatologów Polskich, wydaje czasopismo Folia Neuropathologica (http://www.termedia.pl/Journal/-20). Czasopismo jest indeksowane w JCR ( Journal Citation in Research).

1      2      3