MISJA

Misją IMDiK PAN jest łączenie badań podstawowych z badaniami przedklinicznymi i translacją do kliniki. Pod tym względem IMDiK PAN jest unikatowy wśród instytutów Polskiej Akademii Nauk. Tematyka badawcza Instytutu koncentruje się wokół kluczowych problemów dotyczących chorób rzadkich i cywilizacyjnych.

PRIORYTETY BADAWCZE 

1. Mechanizmy molekularne rozwoju i patologii ośrodkowego układu nerwowego – badania z  zastosowaniem modeli zwierzęcych oraz ludzkich iPSC i organoidów mózgu. Modelowanie chorób i medycyna spersonalizowana.

2. Nowotwory - badania podstawowe. Opracowanie „multi-onko-mapy” – multiomicznej mapy programów molekularnych w najniebezpieczniejszych rodzajach nowotworów oraz diagnostyka nowotworów mózgu (neurogenetyka i neuropatologia).

3. Zdrowe starzenie i długowieczność – badania molekularne i epidemiologiczne. Badania osób długowiecznych, w tym stulatków. Prewencja otyłości i cukrzycy, rehabilitacja osób z chorobami związanymi z wiekiem.

4. Choroby rzadkie. Badania podstawowe i diagnostyczne (choroby nerwowo-mięśniowe i neurodegeneracyjne).

5. Badania translacyjne w zakresie medycyny regeneracyjnej. Badania przedkliniczne na modelach zwierzęcych i eksperymentalna terapia uszkodzeń OUN z zastosowaniem ludzkich komórek macierzystych izolowanych z różnych tkanek i narządów, m.in. ze szpiku kostnego i tkanki tłuszczowej.

6. Farmakologia eksperymentalna. Tworzenie nowych leków. Farmakologiczna neuroprotekcja.

Uprawiana dyscyplina naukowa: nauki medyczne