RCIN

Projekt nr: POPC.02.03.01-00-0029/17-00

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.3 ”Cyfrowa dostępność i użyteczność  informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1 „ Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” ( Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska.

Partner wiodący : Instytut Matematyczny PAN
Konsorcjant: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Okres realizacji: 01.08.2018 – 31.07.2021

Wartość projektu: 34 684 818,25  PLN

Projekt realizuje 16 instytutów naukowych. Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN jest jednym z uczestników Projektu  Otwarte  Zasoby w Repozytorium Cyfrowym  Instytutów Naukowych.

Celem Projektu jest:

- udostępnienie w trybie open access zasobów naukowych, bibliotecznych, dokumentacji badawczej i materiałów archiwalnych w zbiorach instytutów naukowych.

- zwiększenie dostępności do unikalnych materiałów współczesnych i historycznych, gromadzonych w Instytutach przez upowszechnienie wyników własnych badań Instytutów.

- promocja polskiej nauki, walorów środowiska przyrodniczego i badań naukowych  w świecie poprzez obecność zasobów Repozytorium  w bibliotece cyfrowej Unii Europejskiej Europeana oraz NUKAT i WorldCat.

W projekcie OZwRCIN  uczestniczą:

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Instytut Badań Literackich PAN
 • Instytut Badań Systemowych PAN
 • Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Instytut Dendrologii PAN
 • Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego PAN
 • Instytut Matematyczny PAN
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
 • Instytut Ochrony Przyrody PAN
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
 • Muzeum i Instytut Zoologii PAN