Regulamin eksploatacji Środowiskowego Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt w IMDiK PAN

Biorąc pod uwagę, że:

     a) w ramach Instytutu, w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego CePT sfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zakupiony został, a następnie zainstalowany i uruchomiony system do rezonansu magnetycznego małych zwierząt (dalej określany jako system RM) i dla użytkowania tego systemu zostało utworzone Środowiskowe Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt,
     b) w ramach dotacji na działalność statutową i na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych Instytut nie otrzymuje środków na finansowanie funkcjonowania tego Laboratorium,
     c) Instytut jest zobowiązany do oferowania, na jednolitych warunkach, możliwości wykonywania badań przy pomocy systemu RM własnym pracownikom naukowym, pracownikom innych instytucji naukowych, a także instytucjom gospodarczym,
     d) Instytut jest zobowiązany do zapewnienia trwałości i funkcjonalności systemu RM przez okres co najmniej lat 5 od daty realizacji inwestycji,

ustala się, co następuje:

1. Środowiskowe Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt funkcjonuje zgodnie z niniejszym regulaminem.
2. Za wykorzystywanie systemu RM do wykonywania badań pobierana jest opłata eksploatacyjna.
3. Opłata eksploatacyjna, o której mowa powyżej, jest obliczana na podstawie czasu wykorzystania systemu RM dla potrzeb danego projektu badawczego. Wysokość opłaty netto, wyrażona w złotych za 1 godzinę pracy systemu, jest ustalana przez Dyrektora Instytutu i jest jednakowa dla wszystkich badaczy i instytucji, na których rzecz system ten jest wykorzystywany.
4. Podstawą wyznaczenia należnej opłaty eksploatacyjnej jest comiesięczna informacja przedkładana przez Kierownika Środowiskowego Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt, zawierająca zestawienie liczby godzin pracy systemu RM na rzecz poszczególnych projektów.
5. W przypadku użytkowania systemu RM na rzecz projektu realizowanego na zamówienie instytucji zewnętrznej, na podstawie danych z w/w informacji miesięcznych Instytut wystawi tej instytucji fakturę VAT. W przypadku użytkowania systemu RM na rzecz projektu realizowanego w Instytucie, na podstawie danych z w/w informacji miesięcznych wystawiane będą noty księgowe obciążające kosztami odpowiednie konto grantowe lub konto jednostki organizacyjnej instytutu.
6. Przychody uzyskiwane z tytułu opłaty eksploatacyjnej pobieranej za czas wykorzystania systemu RM służyć będą do:

a) pokrywania kosztów osobowych Środowiskowego Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt,
b) pokrywania kosztów bieżącej eksploatacji systemu RM, oraz pomieszczeń i infrastruktury Środowiskowego Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt,
c) finansowania kosztów okresowych przeglądów serwisowych i niezbędnych napraw systemu RM i urządzeń towarzyszących,
d) finansowania kosztów licencji i aktualizacji programów komputerowych niezbędnych do eksploatacji systemu RM i obróbki wyników uzyskanych przy pomocy tego urządzenia,
e) pokrycia kosztów udziału pracowników i stałych współpracowników Środowiskowego Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt w szkoleniach dotyczących prawidłowego użytkowania systemu RM, oraz utrzymywania przez nich roboczych kontaktów z producentem systemu RM oraz z naukowymi ośrodkami referencyjnymi wykorzystującymi takie systemy, co umożliwi dostęp do nowych rozwiązań technologicznych opracowywanych przez producenta,
f) pokrycia kosztów Nakładów odtworzeniowych, czyli nakładów o charakterze inwestycyjnym ponoszonych w okresie trwałości projektu, przeznaczonych na niezbędne odtworzenie pewnych elementów systemu, o okresie użytkowania krótszym niż okres trwałości projektu,
g) pokrycia kosztów związanych z promocją Środowiskowego Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt w wymiarze niezbędnym do zapewnienia optymalnego wykorzystania systemu RM,
h) pokrycia udziału Środowiskowego Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt w kosztach administracji instytutu.

7. Na podstawie danych dotyczących zasad eksploatacji podobnych systemów rezonansu magnetycznego w krajowych i zagranicznych instytucjach naukowych, oraz wstępnych danych zebranych podczas dotychczasowej eksploatacji systemu RM w Instytucie i związanych z tym kosztów bieżących i przewidywanych ustala się, że od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia opłata eksploatacyjna za 1 godzinę użytkowania systemu RM wynosi 600 zł netto.
8. Na podstawie analizy faktycznych kosztów eksploatacji systemu RM Dyrektor Instytutu może podjąć decyzję o zmianie wysokości opłaty eksploatacyjnej.

 Regulamin wykorzystywania infrastruktury badawczej sfinansowanej z projektu CePT w IMDiK PAN

1. Zakres przedmiotowy
Niniejszy regulamin określa ogólne zasady wykorzystywania infrastruktury badawczej w Centrum Medycyny Doświadczalnej CePT w IMDiK, znajdującej się w gestii:

a) Środowiskowego Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt,
b) Środowiskowego Laboratorium Hodowli Zwierząt Genetycznie Modyfikowanych,
c) Środowiskowego Laboratorium Środowiskowego Laboratorium Badań Toksykologicznych i
d) Środowiskowego Laboratorium Syntez Chemicznych.

2. Sposób wykorzystywania infrastruktury badawczej CePT wspomnianej w p. 1.

  • Korzystanie z infrastruktury badawczej CePT w IMDiK jest związane z koniecznością pokrycia kosztów jej funkcjonowania, wg zasad szczegółowych i cenników stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu.
  • Zgodnie z zasadą równego dostępu koszt korzystania infrastruktury badawczej CePT w IMDiK jest jednakowy dla wszystkich użytkowników.
  • Cenniki, ustalone w sposób zapewniający zrównoważenie przychodów z tytułu wykorzystania infrastruktury z kosztami jej obsługi i utrzymania, są publicznie dostępne na stronach internetowych Pracowni o których mowa w p. 1. Wprowadzenie zmian w cennikach powinno być komunikowane z wyprzedzeniem 1 roku, aby umożliwić m.in. podanie przez zainteresowanych w aplikacjach grantowych danych dot. kosztów wykorzystania infrastruktury, jakie będą aktualnie obowiązujące w chwili realizacji projektu.
  • Przedmiotowa infrastruktura może być wykorzystywana jedynie z uczestnictwem upoważnionych pracowników wymienionych powyżej Laboratoriów, po uprzednim uzgodnieniu terminu i zakresu jej użytkowania.

3. Wykorzystywanie wyników uzyskanych przy użyciu infrastruktury badawczej wymienionej w p. 1. Jeśli wykonanie badań z wykorzystaniem infrastruktury badawczej CePT w IMDiK będzie się wiązało z wkładem autorskim pracowników lub współpracowników Pracowni Centrum Medycyny Doświadczalnej CePT w IMDiK związanym z opracowaniem wykorzystanej metody badawczej, osoby te powinny być współautorami publikacji, w których wyniki te wykorzystano.

4. We wszystkich publikacjach zawierających wyniki uzyskane z wykorzystaniem infrastruktury CePT w IMDiK PAN należy umieszczać poniższe sformułowania:
- w języku polskim: "Projekt realizowany z wykorzystaniem infrastruktury CePT zakupionej ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013."
- w języku angielskim: "Project carried out with the use of the CePT infrastructure financed by the European Union – the European Regional Development Fund within the Operational Programme “Innovative economy” for 2007-2013."