Laboratorium jest wyposażone w tomograf rezonansu magnetycznego firmy Bruker, model Biospec 70/30USR o indukcji pola magnetycznego 7T. Aparat ten jest przeznaczony do badania zwierząt laboratoryjnych (przede wszystkim myszy i szczurów), ale umożliwia też badanie tkanek ex vivo czy próbek materiałów.

Jako jedyne w Polsce Laboratorium jest przygotowane do wykonywania badań w wysokim standardzie higienicznym, również do wykonywania badań zwierząt o obniżonej odporności. Pomieszczenie do aklimatyzacji zwierząt za barierą sanitarną jest wyposażone w regały do obsługi klatek indywidualnie wentylowanych (individually ventilated cages, IVC) oraz stację do wymiany klatek z przepływem laminarnym powietrza. Możliwe jest też wykonywanie zabiegów chirurgicznych w warunkach aseptycznych.

Laboratorium wykonuje zaawansowane, nierutynowe badania między innymi z wykorzystaniem technik obrazowania T1- i T2-zależnego, angiografii, lokalizowanej spektroskopii, relaksometrii T1 i T2, wzmocnienia kontrastowego oraz obrazowania dyfuzyjnego (DTI, DWI):

1) Obrazowanie strukturalne T2-zależne to technika, w której kontrast na obrazie uzależniony jest od czasu magnetyzacji podłużnej T2 badanej tkanki. Istota biała ukazywana jest w ciemniejszych barwach, zaś istota szara – w jaśniejszych, płyn mózgowo-rdzeniowy, guz, ropień, naczyniak wątroby i śledziona – na jasno, a wątroba i trzustka – na ciemno. Dostępne protokoły badań: spin-echo (RARE, TurboRARE). Na podstawie otrzymanych danych możliwe jest wykonanie automatycznej segmentacji obszarów mózgu (SPM), segmentacji guzów lub wybranych struktur (3D-Slicer, SPM).

2) Obrazowanie strukturalne T1-zależne to technika, w której kontrast na obrazie uzależniony jest od czasu magnetyzacji podłużnej T1 badanej tkanki. Najlepiej oddające wizualnie strukturę anatomiczną mózgu, gdzie istota biała jest ukazywana w jasnych kolorach, zaś istota szara w ciemnych, płyn mózgowo-rdzeniowy, ropień i guz na ciemno, a miąższ wątroby na jasno. Dostępne protokoły badań: spin-echo (MDEFT, RARE), gradient echo (FLASH, FISP).

3) Angiografia jest techniką obrazowania medycznego wykorzystywaną do wizualizacji wnętrza naczyń krwionośnych oraz organów ciała, zwracającą szczególną uwagę na tętnice, żyły oraz komory serca. Dostępne protokoły badań: gradient-echo (FISP, FLASH, IntraGate-Flash). Na podstawie danych wyjściowych możliwe jest wykonanie animowanej projekcji cyklu pracy serca lub wizualizacja rozkładu naczyń krwionośnych w obrębie danej tkanki lub guza.

4) Lokalizowana spektroskopia MR umożliwia poznanie składu biochemicznego wybranego obszaru tkanki. Możliwe jest uzyskanie widma związków zawierających wodór (spektroskopia wodorowa) takich jak N-acetyloasparaginian, cholina, glutamina, glutaminianów, kwas g-aminomasłowy, mioinozytol i wielu innych. Ponadto, w naszym laboratorium istnieje możliwość rejestracji sygnału węgla (C13), fosforu (P31), ksenonu (Xe129) oraz helu (He3). Dostępne obecnie protokoły badań to: spektroskopia pojedynczego woksla - PRESS, STEAM, ISIS, spektroskopia całego ciała - SINGLEPULSE. Obliczenie stężeń metabolitów wykonywane jest w zewnętrznym oprogramowaniu - LCModel, jMRUI lub Tarquin.

5) Obrazowanie ilościowe - relaksometria T1 / T2, polega na wykonaniu obrazowania T1- lub T2-ważonego z różnymi parametrami danej sekwencji i otrzymaniu kilku obrazów, na podstawie których możliwe jest stworzenie mapy parametrycznej (T1 lub T2). W przeciwieństwie do zwykłego obrazowania T1- i T2-ważonego (określanego jako podejście jakościowe), relaksometria jest techniką uzyskiwania danych ilościowych, które w dużym stopniu upraszczają analizę danych dzięki zmniejszeniu wariancji wyników. Dostępne protokoły badań: spin-echo (Saturation Recovery, Inversion Recovery, MSME), gradient echo (MGE).

6) Wzmocnienie kontrastowe (DCE, ang. Dynamic Contrast Enhacement) to techniki obrazowania uzależnionego od czasu relaksacji T1 po wstrzyknięciu środka kontrastowego na bazie gadolinu (Gd, lub innego środka kontrastującego np. chlorku manganu). Substancja oddziałuje lokalnie na pole magnetyczne obniżając czas relaksacji T1 otaczających struktur. Sygnał z obszarów, w których odłoży się środek kontrastowy, zostanie zwiększony względem sygnału przed podaniem środka. Dostępne protokoły badań: spin-echo (MDEFT, RARE, Saturation Recovery, Inversion Recovery), gradient echo (FLASH, FISP, MGE).

7) Obrazowanie dyfuzyjne to technika, w której kontrast uzależniony jest od dyfuzji molekuł wody w tkance. Wyróżnia się dwie odmiany tej metody: obrazowanie tensora dyfuzji (DTI, ang. Diffusion Tensor Imaging) i obrazowanie zależne od dyfuzji (DWI, ang. Diffusion Weighted Imaging). Dostępne protokoły badań: spin-echo (SE-DWI), gradient echo (EPI-DTI, EPI-DWI). Na podstawie danych wyjściowych możliwe jest wykonanie traktografii neuronalnej na podstawie danych z DTI w zewnętrznym oprogramowaniu (DTI Studio) lub wykonanie map parametrycznych (ADC, ang. Apparent Diffusion Coefficent lub FA, ang. Fractional Anisotropy).