loading...
2023
2023

Zarządzenie nr 12/2023 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w IMDiK PAN

Zarządzenie nr 8
z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających na przedstawiciela pracowników do Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Zarządzenie nr 7 z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania nowego składu Komisji Świadczeń Socjalnych 

Zarządzenie nr 5/2023
z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie 
wyborów do Komisji Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 4/2023 z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny i określania wartości utworów do których majątkowe prawa autorskie zostały przeniesione na IMDiK PAN

Zarządzenie nr 3/2023
z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie powołania osób odpowiedzialnych za nadzór nad osobami wykonującymi procedury, uczestniczącymi w wykonywaniu procedur oraz osobami uśmiercającymi zwierzęta w IMDiK PAN

Zarządzenie nr 2/2023
z dnia 13 stycznia 2023 r.
zmieniające skład Komisji ds. likwidacji środków trwałych w IMDiK PAN

Zarządzenie nr 1/2023
 
z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie sposobu nadawania oznaczeń jednostek organizacyjnych, na potrzeby rejestrowania spraw i sposobu ich dokumentowania w IMDiK PAN

2022
2022

Zarządzenie nr 41/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie pilotażowego wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w IMDiK PAN

Zarządzenie nr 40/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na koniec roku obrotowego 2022
- Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 40/2022 - Terminarz inwentaryzacji rocznej za rok 2022
- Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 40/2022 - Instrukcja inwentaryzacyjna

Zarządzenie nr 39/2022 z dnia z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum zakładowego
- Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2022 - Instrukcja kancelaryjna
- Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 39/2022 - Jednolity rzeczowy wykaz akt 
- Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 39/2022 - Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum zakładowego


Zarządzenie nr 38/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu kontroli finansowej

Zarządzenie nr 37/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki kasowej

Zarządzenie nr 36/2022 z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie podziału środków na stypendia przyznane przez Komisję Stypendialną IMDiK PAN w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 35/2022
z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnych 

Zarządzenie nr 34/2022
z dnia 14 października 2022 r. w sprawie 
zmiany dotyczącej premii za publikacje (§ 14, ust.2) w Regulaminie Wynagradzania Pracowników IMDiK PAN

Zarządzenie nr 33/2022 z dnia 19.09.2022 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 31/2022 z dnia 5.08.2022 r. w sprawie zasad podziału subwencji na finansowanie działalności statutowej

Zarządzenie nr 30/2022 z dnia 5.08.2022 r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 5/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wyróżnień Dyrektora IMDiK PAN

Zarządzenie nr 29/2022
z dnia  2.08.2022 r. w sprawie ustalenia zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników oraz doktorantów IMDiK PAN w związku ze zwiększeniem zagrożenia epidemicznego COVID-19na terenie Rzeczypospolitej.

Zarządzenie nr 28/2022 z dnia 15.07.2022 r. w sprawie uzupełnienia Komisji Konkursowej ds. oceny projektów wewnętrznych finansowanych ze środków Funduszu badań własnych

Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 15.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny projektów wewnętrznych finansowanych ze środków Funduszu badań własnych

Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 12.07.2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników IMDiK PAN oraz ogłoszenia i poinformowania pracowników o zmianie Regulaminu wynagradzania. 
Tekst jednolity Regulaminu Wynagradzania Pracowników IMDiK PAN

Zarządzenie nr 25/2022 z dnia 6.07.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkowania na terenie IMDiK PAN

Zarządzenie nr 24/2022 z dnia 27.06.2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 12/2012 dotyczącego wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego IMDiK PAN z dnia 22.10.2012 r.

Zarządzenie nr 23/2022 z dnia 27.06.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego IMDiK PAN
Regulamin organizacyjny IMDiK PAN

Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 8.06.2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. zbycia majątku ruchomego IMDiK PAN

Zarządzenie nr 21/2022 z dnia 26.05.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej oraz uchylenia Zarządzenia nr 19/2021 z dnia 12.08.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2020 nr 16/2020 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej z dnia 26.06.2020 r.

Zarządzenie nr 20/2022 z dnia 17.05.2022 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu składania zgłoszeń do Wyróżnienia Dyrektora Instytutu

Zarządzenie nr 19/2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie ustalenia zasad i ogłoszenia naboru tematów dla kandydatów na opiekunów doktorantów w roku akademickim 2022/2023 

Zarządzenie nr 18/2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dysponowania środkami Funduszu badań własnych

Zarządzenie nr 17/2022 z dnia 20.04.2022 r. w sprawie odwołania Zarządzeń w sprawie szczegółowej instrukcji na temat profilaktyki i ochrony przed zarażeniem wirurem SARS-CoV-2 w IMDiK PAN oraz odwołania Zarządzenia w sprawie ustalenia zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników oraz doktorantów IMDiK PAN w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Rzeczypospolitej COVID 19.

Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 24.03.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w schemacie struktury organizacyjnej IMDiK PAN

Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 24.03.2022 r. w sprawie ogłoszenia wyborów na przedstawicieli pracowników do współdziałania z pracodawcą w przedmiocie uzgodnienia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Załącznik do Zarządzenia nr 14/2022 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Zarządzenie nr 13/2022 z dnia 3.03.2022 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 12/2022 z dnia 24.02.2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji srodków trwałych i środków trwałych w użyczeniu.
 
Zarządzenie nr 12/2022
z dnia 24.02.2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i środków trwałych w użyczeniu

Zarządzenie nr 11/2022 z dnia 22.02.2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zespołu do spraw Dobrostanu Zwierząt w IMDiK PAN

Zarządzenie nr 10/2022 z dnia 8.02.2022 w sprawie podziału środków na stypendia przyznane przez Odwoławczą Komisję Stypendialną IMDiK PAN w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 9/2022 z dnia 3.02.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2022 w sprawie powołania Komisji ds. rozdysponowania wewnętrznego zasobów Giełdy Wyposażenia w IMDiK PAN

Zarządzenie nr 8/2022 z dnia 1.02.2022 w sprawie ustanowienia i powołania Pelnomocnika Dyrektora ds. koordynacji działalności strefy usług badawczych przedklinicznych w IMDiK PAN

Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 10.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk wzoru raportu końcowego projektu finansowanego z Funduszu Badań Własnych.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2022

Zarządzenie nr 6/2022 z dnia 10.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2022
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/2022

Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 10.01.2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za osoby sprawujące opiekę nad zwierzętami i dobrostanem w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz powołania Zespołu Doradczego do spraw Dobrostanu Zwierząt 

Zarządzenie nr 3/2022 z dnia 10.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk Regulaminu przyjmowania i wyjaśniania zgłoszeń w zakresie naruszeń prawa Unii.
Załączniki do Zarządzenia nr 3/2022 Dyrektora IMDiK PAN z dnia 10.01.2022

Zarządzenie nr 2/2022 z dnia 10.01.2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozdysponowania wewnętrznego zasobów Giełdy Wyposażenia w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk.

Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 10.01.2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny i określenia wartości utworów do których majątkowe prawa autorskie zostały przeniesione na Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk.

2021
2021

Zarządzenie nr 36/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta lub profesora instytutu lub profesora z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierownika Zakładu Farmakologii Doświadczalnej

Zarządzenie nr 35/2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Dyrektora ds. Działalności Usługowej i Pełnomocnika Dyrektora ds. Własności Intelektualnej

Zarządzenie nr 34/2021 z dnia 13.12.2021 r. w sprawie podziału środków na stypendia przyznane przez Komisję Stypendialną IMDiK PAN w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 33/2021 z dnia 26.11.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz ogłoszenia i poinformowania pracowników o zmianie Regulamu Wynagradzania.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 33/2021 Tekst jednolity Regulaminu Wynagradzania Pracowników Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk uwzględniający zmiany wprowadzone Aneksem nr 1 oraz Aneksem nr 2.

Zarządzenie nr 32/2021 z dnia 22.11.2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na koniec roku 2021

Załącznik do Zarządzenia nr 32/2021r. Terminarz inwentaryzacji rocznej za rok 2021

Zarządzenie nr 31/2021 z dnia 22.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta lub profesora instytutu lub profesora z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierownika Pracowni Immunologii IMDiK PAN

Zarządzenie nr 30/2021 z dnia 17.11.2021 r. w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnych Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Zarządzenie nr 29/2021 z dnia 06.10.2021 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury zabezpieczenia Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk przed szkodnikami".

Zarządzenie nr 28/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie utworzenia Pracowni Immunologii

Zarządzenie nr 27/2021 z dnia 13.09.2021 r. w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej IMDiK PAN

Zarządzenie nr 26/2021 z dnia 26.08.2021 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej funkcjonującej dotychczas pod nazwą "Studia Doktoranckie"

Zarządzenie nr 25/2021 z dnia 26.08.2021 r. w sprawie utworzenia Działu Transferu Technologii

Zarządzenie nr 24/2021 z dnia 26.08.2021 r. w sprawie utworzenia Działu Rozliczeń Projektów

Zarządzenie nr 21/2021  z dnia 26.08.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursna stanowisko adiunkta lub profesora instytutu lub profesora z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierownika Zakładu Neuropeptydów IMDiK PAN

Zarządzenie nr 20/2021  z dnia 18.08.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursna stanowisko adiunkta lub profesora instytutu lub profesora z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierownika Zespołu Kliniczno-Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUNIMDiK PAN

Zarządzenia nr 19/2021 z dnia 12.08.2021 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej z dnia 26.06.2020 r.

Zarządzenie nr 18/2021 z dnia 02.08.2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta lub profesora instytutu lub profesora z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierownika Pracowni Neurochirurgii Doświadczalnej i Klinicznej

Zarządzenie nr 17/2021 z dnia 13.07.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora z jednoczesnym powierzeniem funkcji kieronika Zespołu Kliniczno - Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN.

Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Załącznik nr 1 Regulamin pracy
Appendix 1     Work regulations

Zarządzenie nr 15/2021 z dnia 12.05.2021 r. w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnych Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 09.04.2021 r. w sprawie ustalenia zasad i ogłoszenia naboru tematów dla kandydatów na opiekunów doktorantów w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 13/2021 z dnia 09.04.2021 r. w sprawie uzupełnienia Komisji Konkursowej ds. oceny projektów wewnętrznych finansowanych ze środków Funduszu badań własnych.

Zarządzenie nr 12/2021 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny projektów wewnętrznych finansowanych ze środków Funduszu badań własnych.

Zarządzenie nr 11/2021 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2020 w sprawie wprowadzenia REGULAMINU PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ Dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN.

Zarządzenie nr 10/2021 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 18.03.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2020 w sprawie ustalenia zasad dysponowania środkami Funduszu badań własnych z dnia 03.04.2020 r. oraz wprowadzenia Tekstu jednolitego Regulaminu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 8/2020.

Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 05.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

Zarządzenie nr 7/2021 z dnia 01.02.2021 r. w sprawie ustanowienia i powołania Pełnomocnika Dyrektora ds. Działalności Usługowej.

Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 22.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyborów na przedstawicieli pracowników do współdziałania z pracodawcą przy wyborze instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK.

Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 19.01.2021 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w IMDiK PAN.

Zarządzenie nr 4/2021 z dnia 19.01.2021 r. w sprawie podziału subwencji na finansowanie działalności statutowej.

Zarządzenie nr 3/2021 z dnia 18.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyborów przedstawicieli pracowników do współdziałania z pracodawcą w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN.

Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 11.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora instytutu z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierownika Zakładu Fizjologii Stosowanej.
Załącznik

Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 07.01.2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny i określenia wartości utworów do których majątkowe prawa autorskie zostały przeniesione na Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN.

2020
2020

Zarządzenie nr 28/2020 z dnia 10.12.2020 r. w sprawie utworzenia Pracowni Inżynierii Białek.

Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 10.12.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2020 w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnych Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie.

Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 07.12.2020 r. w sprawie podziału środków na stypendia przyznane przez Komisję Stypendialna IMDiK PAN w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 19.11.2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnych.

Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 20.10.2020 r. w sprawie ustanowienia i powołania Pełnomocnika Dyrektora ds. Własności Intelektualnej.

Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 19.10.2020 r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 13/2020 w sprawie szczegółowej instrukcji na temat profilaktyki i ochrony przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 z dnia 21.05.2020 r. oraz wprowadzenia Tekstu jednolitego Zarządzenia nr 13/2020 w sprawie szczegółowej instrukcji na temat profilaktyki i ochrony przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 30.09.2020 r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 13/2020 w sprawie szczegółowej instrukcji na temat profilaktyki i ochrony przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 z dnia 21.05.2020 r. oraz wprowadzenia Tekstu jednolitego Zarządzenia nr 13/2020 w sprawie szczegółowej instrukcji na temat profilaktyki i ochrony przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 25.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny projektów wewnętrznych finansowanych ze środków Funduszu badań własnych.

Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 01.09.2020 r. w sprawie utworzenia Pracowni Neuroonkologii.

Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego  Polskiej Akademii Nauk.

Załącznik do Zarządzenia nr 15/2020

Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 25.05.2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 06.05.2020 r.

Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 21.05.2020 r. w sprawie szczegółowej instrukcji na temat profilaktyki i ochrony przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 w IMDiK PAN.

Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 11.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki przeciwdziałania korupcji w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk.

Załącznik

Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 06.05.2020 r. w sprawie ustalenia zasad i ogłoszenia naboru tematów dla kandydatów na opiekunów doktorantów w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 06.04.2020 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania/ współfinansowania publikacji open access w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN.

Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 06.04.2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. bezpieczeństwa biologicznego.

Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 03.04.2020 r. w sprawie ustalenia zasad dysponowania środkami Funduszu badań własnych.

Załącznik: Wzór wniosku o dofinansowanie badania z FBW

Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 03.04.2020 r. w sprawie ustalenia zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników oraz doktorantów Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M Mossakowskiego PAN w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Rzeczypospolitej COVID 19.

Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród pracowników oraz doktorantów Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M Mossakowskiego PAN.

Załącznik: Wniosek o pracę zdalną.

Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 06.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wyróżnień Dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M Mossakowskiego PAN.

Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 11.02.2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dyrektora ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i wyników badań naukowych w IMDiK PAN.

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 10.02.2020 r. w sprawie utworzenia Pracowni Mikrośrodowiska Nowotworów.

Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 10.02.2020 r. w sprawie wprowadzenia uaktualnionego REGULAMINU udzielania zamówień publicznych nie podlegających uregulowaniom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk.

Regulamin

Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 15.01.2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dyrektora ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i wyników badań naukowych w IMDiK PAN.

2019
2019

Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 13.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w IMDiK PAN.

Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 13.12.2019 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej IMDiK PAN.

Zarządzenie nr31/2019 z dnia 13.12.2019 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej IMDiK PAN.

Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 13.12.2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Nerwowo - Mięśniowego na Zespół Chorób Nerwowo – Mięśniowych.

Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 13.12.2019 r. w sprawie likwidacji Zespołu Kliniczno-Badawczego Chirurgii Transplantacyjnej.

Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 13.12.2019 r. w sprawie przekształcenia Środowiskowego Laboratorium Mikroskopii Elektronowej w Pracownię Badań Mikroskopowo – Elektronowych.

Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 13.12.2019 r. w sprawie przekształcenia Środowiskowego Laboratorium Behawioralno - Metabolicznego w Pracownię Behawioralno – Metaboliczną.

Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 04.12.2019 r. w sprawie podziału środków na stypendia przyznawane przez Komisję Stypendialną IMDiK PAN w roku akademickim 2019/2020.

Zarzadzenie nr 25/2019 z dnia 15.11.2019 w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu świadczeń dla doktorantów IMDiK PAN w Warszawie.

Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 14.11.2019 r. w sprawie Komisji ds. likwidacji środków trwałych w IMDiK PAN.

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Doradczego do spraw Dobrostanu Zwierząt.

Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 04.11.2019 r. w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnych IMDiK PAN.

Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 21.10.2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na koniec roku obrotowego 2019.

Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 01.10.2019 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej IMDiK PAN.

Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 16.08.2019 r. w sprawie ogłoszenia i poinformowania pracowników o zmianie Regulaminu wynagradzania.

Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 01.08.2019 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania.
Załącznik do zarządzenia nr 18 - Regulamin Wynagradzania

Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 25.07.2019 r. w sprawie podziału zysku netto za 2018 r.

Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 02.07.2019 r. w sprawie przyporządkowania symbolu komórki organizacyjnej dla stanowiska Kierownika ds. Administracyjno-Technicznych 

Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 02.07.2019 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia z ewakuacji.

Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w IMDiK PAN.

Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 27.05.2019 r. w sprawie utworzenia Pionu Administracyjno-Technicznego.

Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 15.05.2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny i określenia wartości utworów do których majątkowe prawa autorskie zostały przeniesione na IMDiK PAN.

Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 15.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji ds.  Oceny i określenia wartości utworów do których majątkowe prawa autorskie zostały przeniesione na IMDiK PAN.

Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 15.05.2019 r. w sprawie archiwizowania wyników pracy twórczej oraz rozliczania honorarium pracowników wykonujących pracę twórczą w IMDiK PAN.

Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 15.05.2019 r. w sprawie naboru tematów dla kandydatów na doktorantów w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 06.05.2019 r. w sprawie powołania nowego składu Komisji Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 23.04.2019 r. w sprawie wyznaczenia w IMDiK PAN osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 17.04.2019 r. w sprawie zasad podziału subwencji na finansowanie działalności statutowej.

Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 17.04.2019 r. w sprawie utworzenia Pracowni Molekularnej Podstaw Neurodegeneracji.

Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 09.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych do realizacji przedsięwzięć z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i ochrony informacji niejawnych w 2019 r.

Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 04.02.2019 r. w sprawie zmiany w zakresie obsady personalnej Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na objęcie funkcji kierownika Pracowni Bioinformatyki IMDiK PAN.

Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 10.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na objęcie funkcji kierownika Zakładu Neurobiologii Naprawczej IMDiK PAN.

2018
2018

Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia i poinformowania pracowników o zmianie regulaminu wynagradzania.

Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie zmiany nazwy Kancelarii tajnej na Kancelaria dokumentów niejawnych.

Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie zmiany nazwy Działu Projektów Rozwojowych na Dział projektów Naukowych i Rozwojowych.

Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Bioinżynierii Komórek Macierzystych w Zakład Bioinżynierii Komórek Macierzystych.

Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie utworzenia Platformy Badań Chorób Rzadkich.

Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 05.11.2018 r. w sprawie podziału środków na stypendia przyznawane przez komisję Stypendialną IMDiK PAN w roku akademickim 2018/2019.

Zarządzenie nr 19/2018 z dnia 05.11.2018 r.  w sprawie zmiany Składu Komisji Stypendialnych dla doktorantów Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Zarządzenie nr 18/2018 z dnia 30.10.2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na koniec roku obrotowego 2018.

Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 14.09.2018 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe.

Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 03.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Informacji" w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk.

Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 09.08.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na objęcie funkcji kierownika Pracowni Multi-omniki Chorób Człowieka IMDiK PAN.

Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 06.06.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na objęcie funkcji kierownika Pracowni Molekularnej i Komórkowej Nefrologii IMDiK PAN.

Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 11.04.2018 r. w sprawie utworzenia Pracowni Multi-omiki Chorób Człowieka.

Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie powołania dwóch Komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie wyjazdów z dotacji MNiSW przeznaczonej na Prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi naukowców oraz uczestników Studiów Doktoranckich i finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym.

Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie podziału środków uzyskanych na podstawie dotacji MNiSW przeznaczonej na: Prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi naukowców oraz uczestników Studiów Doktoranckich i finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym.

Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 04.04.2018 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Fizjologii Oddychania w Zakład Fizjologii Oddychania.

Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 04.04.2018 r. w sprawie zmianie nazwy Zespołu Kliniczno-Badawczego Molekularnej i Komórkowej Nefrologii na Pracownia Molekularnej i Komórkowej Nefrologii.

Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 08.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia uaktualnionego REGULAMINU udzielania zamówień publicznych nie podlegających uregulowaniom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załącznik: Regulamin

Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 01.03.2018 r. w sprawie naboru na Studia Doktoranckie 2018/2019.

Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 01.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na objęcie funkcji kierownika Zakładu Neuropeptydów IMDiK PAN.

Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie zmiany w zakresie obsady personalnej Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 23.01.2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i środków trwałych w użyczeniu.

Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 11.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia uaktualnionego REGULAMINU udzielania zamówień publicznych nie podlegających uregulowaniom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2017
2017

Zarządzenie Nr 13/2017 z dnia 24.11.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i sposobu podziału kosztów pośrednich stosowanych w przypadku działalności naukowo-badawczej, projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Zarządzenie Nr 12/2017 z dnia 24.11.2017 r. w sprawie podziału środków na stypendia przyznawane przez Komisję Stypendialną IMDiK PAN w roku akademickim 2017/2018.

Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 23.11.2017 r. w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnych oraz wprowadzenia nowego Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Załączniki:
Regulamin

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 10a

Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 30.10.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na koniec roku obrotowego 2017.

Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 13.07.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na objęcie funkcji kierownika Zespołu Nerwowo-Mięśniowego IMDiK PAN

Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 13.03.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN.

Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na objęcie funkcji kierownika Pracowni Fizjologii Oddychania IMDiK PAN.

Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 10.02.2017 r. w sprawie naboru na studia doktoranckie w roku 2017/2018.

Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 01.02.2017 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej programu Erasmus+.

Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 26.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru papieru firmowego obowiązującego w IMDiK PAN.

Aneks do Zarządzenia nr 1/2017

Załącznik

Załącznik 2

2016
2016

Zarządzenie Nr 16/2016 z dnia 06.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ogłoszenia jego tekstu jednolitego.

Załączniki:
Regulamin ZFŚS

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o dochodach emeryci
Umowa pożyczki mieszkaniowej

Podanie o udzielenie pożyczki - mała

Podanie o udzielenie pożyczki - duża

Poręczenie Podanie o przyznanie pomocy losowej
Wniosek o przyznanie zapomogi z tytułu śmierci

Bon edukacyjny
Dopłata do żłobków i przedszkoli

Zarządzenie Nr 15/2016 z dnia 28.11.2016 r. w sprawie podziału środków na stypendia przyznawane przez Komisję Stypendialną IMDiK, PAN w roku akademickim 2016/2017.

Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 10.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia uaktualnionego REGULAMINU udzielania zamówień publicznych nie podlegających uregulowaniom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk.

Załącznik: Regulamin udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 02.11.2016 r. w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnych oraz wprowadzenia nowego Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów IMDIK, PAN.

Załączniki:

Regulamin FPM Ustalenie składu rodziny i dochodów doktoranta
Wniosek o przyznanie styp. socjalnego
Wniosek o przyznanie styp. dla najlepszych doktorantów
Wniosek o przyznanie styp. dla najlepszych doktorantów I rok
Wniosek o przyznanie stypedium specjalnego
Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi
Oświadczenie do styp. socjalnego w zwiekszonej wysokości
Oświadczenie o dochodzie zryczałtowanym
Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym
Oświadczenie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami
Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Oświadczenie o wykwaterowaniu
Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów

Zarządzenie Nr 11/2016 z dnia 19.10.2016 r. w sprawie Komisji ds. likwidacji środków trwałych w IMDiK, PAN.

Zarządzenie Nr 10/2016 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN.

Zarządzenie Nr 9/2016 z dnia 29.07.2016 r. w sprawie utworzenia Banku Tkanek i Komórek w ramach Platformy Badań Translacyjnych w zakresie medycyny regeneracyjnej.

Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 25.03.2016 r. w sprawie zasad podziału dotacji na finansowanie działalności statutowej.

Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 25.03.2016 r. w sprawie utworzenia Zakładu Inżynierii Genetycznej GMM.

Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 25.03.2016 r. w sprawie utworzenia Zakładu Inżynierii Genetycznej GMO.

Zarządzenie Nr 4/2016 Obowiązujący tekst po sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej
z dnia 25.01.2016 r. w sprawie zmiany w zakresie obsady personalnej Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 3/2016 z dnia 22.01.2016 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z infrastruktury naukowo-badawczej IMDiK PAN.

Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 22.01.2016 r. w sprawie powołania w IMDiK PAN Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.

Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 12.01.2016 r. w sprawie wprowadzenia uaktualnionego REGULAMINU udzielania zamówień publicznych nie podlegających uregulowaniom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk.

Regulamin

2015
2015

Zarządzenie Nr 21/2015 z dnia 01.12.2015 r. w sprawie naliczania podatku dochodowego w związku z realizacją tematów statutowych od osób fizycznych, pracowników naukowych i innych pracowników wykonujących prace badawcze w Instytucie.

Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 27.11.2015 r. w sprawie podziału środków na stypendia przyznawane przez Komisję Stypendialną IMDiK PAN w roku akademickim 2015/2016.

Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 27.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Studiów Doktoranckich w IMDiK PAN im. M. Mossakowskiego.
Załączniki:

Regulamin FPM
Ustalenie składu rodziny i dochodów doktoranta
Wniosek o przyznanie styp. socjalnego
Wniosek o przyznanie styp. dla najlepszych doktorantów
Wniosek o przyznanie styp. dla najlepszych doktorantów I rok
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego
Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi
Oświadczenie do styp. socjalnego w zwiększonej wysokości
Oświadczenie o dochodzie zryczałtowanym
Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym
Oświadczenie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami
Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Oświadczenie o wykwaterowaniu
Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów

Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 19.11.2015 r. w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnej w IMDiK PAN.

Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 19.11.2015 r. w związku z ogłoszeniem jednolitego tekstu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. 15.06.2015 poz. 806) – powołanie Komisji do przygotowywania materiałów i wniosków niezbędnych do wdrożenia nowych przepisów.

Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 17.11.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na koniec roku obrotowego 2015.

Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 05.11.2015 r. Ustanawiające Zespół Doradczy do spraw Dobrostanu Zwierząt.

Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 17.09.2015 r. w sprawie zmiany składu Komisji Doktoranckiej w IMDiK PAN oraz wprowadzenia nowego Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla doktorantów IMDiK PAN.

Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 28.07.2015 r. w sprawie nadania statusu samodzielnej jednostki organizacyjnej Zespołowi Nerwowo-Mięśniowemu.

Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 27.07.2015 r. w sprawie nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Załączniki:
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie o dochodach
Umowa pożyczki mieszkaniowej
Podanie o udzielenie pożyczki - mała
Podanie o udzielenie pożyczki - duża
Poręczenie
Podanie o przyznanie pomocy losowej
Wniosek o przyznanie zapomogi z tytułu śmierci
Bon edukacyjny
Dopłata do żłobków i przedszkoli

Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 15.06.2015 r. w sprawie nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Załączniki:

Regulamin ZFŚS
Oświadczenie o dochodach
Umowa pożyczki mieszkaniowej
Podanie o udzielenie pożyczki - mała
Podanie o udzielenie pożyczki - duża
Poręczenie
Podanie o przyznanie pomocy losowej
Wniosek o przyznanie zapomogi z tytułu śmierci
Bon edukacyjny
Dopłata do żłobków i przedszkoli

Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 21.05.2015 r. w sprawie zgłaszania badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny oraz wyników prac rozwojowych.

Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie powołania nowego składu Komisji Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierownika Zakładu Neurotoksykologii IMDiK PAN.

Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 12.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Załączniki:
Regulamin wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Oświadczenie o uprawnieniu
Umowa pożyczki
Podanie o udzielenie pożyczki mała
Podanie o udzielenie pożyczki duża
Poręczenie
Zapomoga
Zgon
Bon edukacyjny

2014
2014

Zarządzenie Nr 16/2014 z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wyłączenia Pracowni Bioinżynierii Komórek Macierzystych z Zakładu Neurobiologii Naprawczej.

Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 31.12.2014 r. w sprawie likwidacji Zakładu Neurobiologii Oddychania.

Zarządzenie Nr 14/2014 z dnia 31.12.2014 r. w sprawie utworzenia Pracowni Fizjologii Oddychania.

Zarządzenie Nr 13/2014 z dnia 02.12.2014 r. w sprawie podziału środków na stypendia przyznawane przez Komisję Stypendialną IMDiK PAN w roku akademickim 2014/2015.

Zarządzenie Nr 12/2014 z dnia 01.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Studiów Doktoranckich w IMDiK PAN.

Zarządzenie Nr 11/2014 z dnia 01.12.2014 r. w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnej w IMDiK PAN.

Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 17.11.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na koniec roku obrotowego 2014.

Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 02.07.2014 r. w sprawie podziału środków na stypendia przyznawane przez Komisję Stypendialną IMDiK PAN w roku akademickim 2013/2014.

Zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 17.06.2014 r. w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnej w IMDiK PAN.

Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 16.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia REGULAMINU udzielania zamówień publicznych nie podlegających uregulowaniom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zarządzenie Nr 6/2014 z dnia 30.04.2014 r. w sprawie utworzenia Platformy Badań Translacyjnych w zakresie medycyny regeneracyjnej.

Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 30.04.2014 r. w sprawie utworzenia Laboratorium Syntez Chemicznych.

Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 09.04.2014 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia z ewakuacji.

Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 27.01.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i środków trwałych w użyczeniu.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Instrukcja inwentaryzacyjna

Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 02.01.2014 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt.

2013
2013

Zarządzenie Nr 15/2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia znowelizowanego REGULAMINU udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro.

Załączniki:
Regulamin do Zarządzenia

Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 03.12.2013 r. w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej w IMDiK PAN.

Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 12.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia znowelizowanego REGULAMINU zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów ze środków funduszu pomocy materialnej.

Załączniki:

Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7

Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 09.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia “Polityki Bezpieczeństwa w Zakresie Ochrony Danych Osobowych Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN wraz z Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym” wraz z załącznikami.

Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 06.09.2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierownika Zakładu Komórkowej Transdukcji Sygnału IMDiK PAN.

Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 27.08.2013 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Laboratorium Behawioralno-Metabolicznego.

Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 28.06.2013 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Laboratorium Hodowli Zwierząt Genetycznie Modyfikowanych.

Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 28.06.2013 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Laboratorium Badań Toksykologicznych.

Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 01.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia znowelizowanego REGULAMINU udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro.

Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 16.01.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów IMDiK PAN.
Załączniki:

Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń
Oświadczenie
Stypendium socjalne
Stypendium dla najlepszych
Stypendium niepełnosprawni
Zapomoga
Zasady przyznawania stypendium najlepszym

Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 14.01.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów IMDiK PAN.

Zarządzenie Nr 1/2013 z dnia 11.01.2013 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej w IMDiK PAN.

2012
2012

Zarządzenie Nr 14/2012 z dnia 23.10.2012 r. w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 06.11.2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 22.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego.

Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 20.09.2012 r. w sprawie powołania Komisji Doktoranckiej w IMDiK PAN.

Zarządzenie Nr 8/2012 z dnia 05.09.2012 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 21.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do REGULAMINU ustanowionego Zarządzeniem nr 19/2007 z dnia 24.10.2007 r.

Zarządzenie Nr 6/2012 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie nowelizacji zasad podziału dotacji na finansowanie działalności statutowej.

Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 01.06.2012 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Ultrastruktury Komórki w Środowiskowe Laboratorium Mikroskopii Elektronowej.

Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 27.03.2012 r. w sprawie zmiany statusu Pracowni Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych do rangi Zakładu.

Zarządzenie Nr 2/2012 z dnia 01.03.2012 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Laboratorium Laserowych Technik Mikroskopowych.

2011
2011

Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 08.11.2011 r. w sprawie zmiany obsady personalnej Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 7/2011 z dnia 28.09.2011 r. w sprawie zgłaszania i zatwierdzania statutowej działalności badawczej.

Zarządzenie Nr 6/2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie zasad podziału dotacji na finansowanie działalności statutowej.


Decyzja Nr 345/O¦/2011 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Zarządzenie Nr 4/2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie zmiany nazwy ZKB Endokrynologii na ZKB Epigenetyki Człowieka.

Zarządzenie Nr 2/2011 z dnia 02.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Prac Komisji Przetargowej.

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2011

Zarządzenie Nr 1/2011 z dnia 02.03.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej IMDiK PAN.

2010
2010

Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie reorganizacji struktury IMDiK - przeniesienia etatu lekarza weterynarii.

Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 28.04.2010 r. o utworzeniu Działu Zarządzania Projektami CePT.

Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 05.02.2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i środków trwałych w użyczeniu.

Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 28.01.2010 r. o utworzeniu Pracowni Neurochemii Klinicznej.

Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 08.01.2010 r. stanowiące Aneks do Zarządzenia nr 2/2008.

Wcześniejsze zarządzenia