Prof. dr hab. Paweł Grieb; "Badanie 3 fazy, metodą ślepej próby z randomizacją, kontrolowane placebo, oceniające skuteczność i 
bezpieczeństwo 
kladrybiny w miastenii rzekomoporaźnej z przeciwciałami dla receptorów acetylocholiny" (grant realizowany w
konsorcjum).     2019/ABM/01/00061/P/03; 
2020-2026;   1 111 724 PLN


dr hab. Anna Sarnowska, prof. IMDiK; "Innowacyjne zastosowanie komórek macierzystych oraz biokompatybilnych polielektrolitowych
nanocząstek uwalniających neurotrofiny w leczeniu adjuwantowym chorób neurodegeneracyjnych" (grant realizowany w konsorcjum). 
2020/ABM/01/00014-00;  2021-2025;   3 690 714 PLN