Projekty realizowane w IMDiK PAN finansowane przez Agencję Badań Medycznych
(ABM):

 Badanie kliniczne 2. fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo dodania kladrybiny w leczeniu modyfikującym przebieg seropozytywnej miastenii rzekomoporaźnej

 • Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Grieb po stronie IMDiK PAN
 • Projekt realizowany w konsorcjum z: Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Lider), Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, Blizard Institute, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University London
 • Współpraca międzynarodowa: Wielka Brytania
 • Konkurs ABM/2019/1, okres realizacji: 2020 – 2026, wartość projektu: 26 349 901,54 PLN

Innowacyjne zastosowanie komórek macierzystych oraz biokompatybilnych polielektrolitowych nanocząstek uwalniających neurotrofiny w leczeniu adjuwantowym chorób neurodegeneracyjnych

 • Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Sarnowska po stronie IMDiK PAN
 • Projekt realizowany w konsorcjum z: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (Lider), Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Konkurs ABM/2020/1, okres realizacji: 2021 – 2023, wartość projektu: 17 366 903,00 PLN

Zastosowanie leukocytarnej fibryny bogatopłytkowej jako stymulatora procesu angiogenezy u chorych poddawanych rewaskularyzacji z powodu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych

 • Kierownik projektu: dr Luiza Stanaszek po stronie IMDIK PAN
 • Projekt realizowany w konsorcjum z: Warszawski Uniwersytet Medyczny (Lider), Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, diCELLa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Konkurs ABM/2020/1, okres realizacji: 2021 – 2026, wartość projektu: 8 676 067,60 PLN

Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo polskiej kladrybiny w leczeniu chorych z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego – badanie fazy 2., randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo

 • Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Grieb po stronie IMDiK PAN
 • Projekt realizowany w konsorcjum z: Instytut Psychiatrii i Neurologii (Lider), Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk
 • Konkurs ABM/2021/2, okres realizacji: 2021 – 2027, wartość projektu: 9 704 627,60 PLN