Projekty realizowane w IMDiK PAN finansowane przez Narodowe Centrum Nauki
(NCN):

Konkurs OPUS:
Kontrola dojrzewania microRNAome i jej zastosowanie w celowanej terapii nowotworowych komórek macierzystych.
Kierownik projektu: dr Jakub Godlewski
OPUS 20, okres realizacji: 2021 – 2025, wartość projektu: 2 987 254 zł

Dostarczanie immuno-aktywatorów do komórek fagocytujących w celu uzyskania odpowiedzi przeciwnowotworowej.
Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Rygiel
Projekt realizowany w partnerstwie z: Politechnika Wrocławska
OPUS 20, okres realizacji: 2021 – 2025, wartość projektu: 2 485 532 zł

Znaczenie transportera glutaminy SAT1 dla utrzymania homeostazy glutaminianergicznej/ GABAergicznej: implikacje dla zaburzeń lęku.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Magdalena Zielińska
OPUS 20, okres realizacji: 2021 - 2024, wartość projektu: 1 747 960 zł

Wpływ PGC1a na biogenezę mitochondriów i różnicowanie neuralne podczas wczesnych etapów rozwoju ludzkich organoidów mózgu.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Leonora Bużańska
OPUS 18, okres realizacji: 2020-2024, wartość projektu: 2 394 840 zł

Zwiększenie skuteczności terapeutycznej przeciwciał anty-CD20 w ostrej białaczce limfoblastycznej wywodzącej się z prekursorów limfocytów B
Kierownik projektu: dr Małgorzata Firczuk
Projekt realizowany w partnerstwie z: Princess Maxima Center, Utrecht
Współpraca międzynarodowa: Holandia
OPUS 18, okres realizacji: 2020 – 2023, wartość projektu: 1 819 368 zł

Rola stresu oksydacyjnego w terapii adoptywnej z użyciem chimerycznych receptorów antygenowych.
Kierownik projektu: dr Małgorzata Bajor
Projekt realizowany w partnerstwie z: Technical University of Dresden; Oslo University Hospital
Współpraca międzynarodowa: Niemcy, Norwegia
OPUS 17, okres realizacji: 2020 – 2023, wartość projektu: 1 890 200 zł

Wpływ mleczanu i metabolicznego sensora GPR81 na regulację funkcji komórki podocytarnej i kłębuszkowej bariery filtracyjnej w normo- i hiperglikemii.
Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Piwkowska
OPUS 17, okres realizacji: 2020 – 2023; wartość projektu: 1 656 195 zł

Rola białek z rodziny BET w regulacji zależnych od komórek mikrogleju procesów neurodegeneracji - znaczenie w patomechanizmach choroby Alzheimera.

Kierownik projektu: dr Grzegorz Czapski
OPUS 16, okres realizacji: 2019 – 2022; wartość projektu: 1 493 540 zł

Epigenetyczna regulacja metabolizmu estrogenów w tkance tłuszczowej osób otyłych.
Kierownik projektu: dr Alina Kuryłowicz
OPUS 16, okres realizacji: 2019 – 2023, wartość projektu: 626 650 zł

Wzajemne interakcje pomiędzy WJ-MSC i fNSC wpływają na tworzenie niszy komórkowej oraz zdolności regeneracyjne.
Kierownik projektu: dr Anna Sarnowska
OPUS 16, okres realizacji: 2019 – 2022, wartość projektu: 1 867 380 zł

Rola niekodującego RNA w modyfikacji epigenetycznych mechanizmów nowotworzenia.
Kierownik projektu: dr Agnieszka Bronisz
OPUS 15, okres realizacji: 2019 – 2022, wartość projektu: 2 600 500 zł

Rola białek klotho i NPP1 w regulacji funkcji komórki podocytarnej.
Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Piwkowska
Projekt realizowany w partnerstwie z: Uniwersytet Gdański
OPUS 15, okres realizacji: 2019 – 2022, wartość projektu: 2 320 560 zł

Poszukiwanie nowych genów warunkujących predyspozycje do wykonywania określonych rodzajów wysiłku fizycznego.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Cezary Żekanowski po stronie IMDiK PAN (Lider: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego)
Projekt realizowany w partnerstwie z: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
OPUS 14, okres realizacji: 2018 - 2021, wartość projektu: 1 513 400 zł

Inhibitory deacetylaz histonów jako potencjalne czynniki modulujące reakcję zapalną indukowaną w mózgu po neonatalnej asfikcji u szczurów.
Kierownik projektu: dr Małgorzata Nałęcz
OPUS 14, okres realizacji: 2018 – 2022, wartość projektu: 801 847 zł

Radiofarmaceutyki oparte na antagonistach receptora tachykininowego-1 do diagnostyki i terapii nowotworu mózgu - glejaka wielopostaciowego.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Aleksandra Misicka – Kęsik
Projekt realizowany w partnerstwie z: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
OPUS 13, okres realizacji: 2018 – 2022, wartość projektu: 961 230 zł

Peroksyredoksyny jako potencjalne cele terapeutyczne w leczeniu glejaka wielopostaciowego (glioblastoma).
Kierownik projektu: dr hab. Monika Szeliga
OPUS 13, okres realizacji: 2018 – 2022, wartość projektu: 602 700 zł

Identyfikacja i terapeutyczne wykorzystanie szlaków molekularnych regulowanych przez proteasom w chorobach nowotworowych człowieka.
Kierownik projektu: dr Dawid Walerych
OPUS 13, okres realizacji: 2018 – 2022, wartość projektu: 1 293 600 zł

Rola interakcji między receptorami purynowymi P1 i biodostępnością tlenku azotu w regulacji wewnątrznerkowego krążenia krwi oraz wydalania nerkowego w cukrzycy, w modelu zwierzęcym.
Kierownik projektu: dr hab. Leszek Dobrowolski
OPUS 13, okres realizacji: 2018 – 2021, wartość projektu: 573 400 zł

Znaczenie zaburzeń sygnalizacji zależnej od receptorów zewnątrzkomórkowych nuklezydów i nukleotydów w dysfunkcji synaps w autyzmie.
Kierownik projektu: dr hab. Agata Adamczyk
OPUS 13, okres realizacji: 2018 – 2022, wartość realizacji: 998 390 zł

Identyfikacja i charakterystyka wariantów genomu związanych z zespołem Gillesa de la Tourette'a.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Cezary Żekanowski
OPUS 12, okres realizacji: 2017 – 2021, wartość projektu: 1 366 600 zł

Rola zależnej eGMP ścieżki sygnałowania komórkowego w regulacji ekspresji i aktywności deacetylazy SIRT1: nowy mechanizm indukcji insulinoodporności podocytów eksponowanych na wysokie stężenie glukozy.
Kierownik projektu: dr Dorota Rogacka
OPUS 12, okres realizacji: 2017 – 2021, wartość projektu: 1 102 805 zł

Rola syntezy glutaminy w fazie inicjacji padaczki skroniowej w modelu litowo-polikarpinowym u młodych szczurów: mechanizm pobudzenia syntetazy glutaminy.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Albrecht
OPUS 12, okres realizacji: 2017 – 2022, wartość projektu: 1 089 200 zł

Patomechanizm choroby Charcot-Marie-Tooth typu 4A- w poszukiwaniu terapii.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Kochański
OPUS 12, okres realizacji: 2017 – 2021, wartość projektu: 1 448 700 zł

Rola białek opiekuńczych Hsp90 w replikacji ludzkiego adenowirusa 5.
Kierownik projektu: dr hab. Paweł Bieganowski
OPUS 12, okres realizacji: 2017 – 2021, wartość projektu: 677 560 zł

Zaprojektowanie i ocena wielogenowej sygnatury transkrypcyjnej dla celów diagnostyki molekularnej guzów mózgu u dzieci.
Kierownik projektu: dr hab. Anna Maria Łastowska po stronie IMDiK PAN (Lider: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka")
OPUS 11, okres realizacji: 2017 – 2021, wartość projektu: 1 183 900 zł

Uszkodzenie bariery krew-mózg w encefalopatii wątrobowej: rola mikroRNA.
Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Zielińska
OPUS 10, okres realizacji: 2016 – 2022, wartość projektu: 1 092 280 zł

Zmiany parametrów krążeniowych u szczura na skutek prezentacji wokalizacji ultradźwiękowych.
Kierownik projektu: dr hab. Robert Jakub Filipkowski
OPUS 10, okres realizacji: 2016 – 2021, wartość projektu: 532 000 zł

Konkurs HARMONIA:
Badanie mechanizmów hipotensyjnego działania stabilnego analogu 14,15-kwasu epoksyeikozatrienowego - EET-A.
Kierownik projektu: prof. Elżbieta Kompanowska-Jezierska
Projekt realizowany w partnerstwie z: Institute of Clinical and Experimental Medicine
Współpraca międzynarodowa: Czechy
HARMONIA 9, okres realizacji: 2018 – 2022, wartość projektu: 1 200 000 zł

Konkurs SONATA:
Zbadanie biologicznej roli PD-L1 w celu precyzyjnego ukierunkowania przeciwnowotworowych terapii adoptywnych
Kierownik projektu: dr Agnieszka Graczyk-Jarzynka
Projekt realizowany w partnerstwie z: Vrije University Medical Centre, Amsterdam; Oslo University Hospital
Współpraca międzynarodowa: Holandia, Norwegia
SONATA 15, okres realizacji: 2020 – 2023, wartość projektu: 1 624 380 zł

Nadekspresja neureguliny-1 w progenitorach gleju (GRPs) jako metoda zwiększenia właściwości funkcjonalnych GRPs.
Kierownik projektu: dr Luiza Stanaszek
SONATA 13, okres realizacji: 2018 – 2022, wartość projektu: 598 600 zł

Wpływ prenatalnej aktywacji układu immunologicznego na funkcje mitochondriów. Znaczenie w chorobach neurorozwojowych.
Kierownik projektu: dr Magdalena Cieślik
SONATA 12, okres realizacji: 2017 – 2021, wartość projektu: 559 800 zł

Rola mitofagii i ocena zmian biioenergetyki podocytów w rozwoju insulinooporości i zaburzeniach fukcji bariery filtracyjnej w patogenezie nefropatii cukrzycowej.
Kierownik projektu: dr Irena Audzeyenka
SONATA 12, okres realizacji: 2017 – 2022, wartość projektu: 988 100 zł

Rola mitofuzyny 2 w uszkodzeniu i regeneracji komórek w epizodzie ischemiczno - reperfuzyjnym mózgu.
Kierownik projektu: dr Małgorzata Kawalec
SONATA 12, okres realizacji: 2017 – 2022, wartość projektu: 663 000 zł

Opracowanie modelu homologicznego receptora NK1 z wykorzystaniem danych o międzygantunkowych różnicach wiązalności ligandów.
Kierownik projektu: dr Piotr Lipiński
SONATA 12, okres realizacji: 2017 – 2021, wartość projektu: 499 850 zł

Konkurs SONATA BIS:
Rola arginazy 2 w funkcjonowaniu prążkowia oraz w patogenezie choroby Huntingtona.
Kierownik projektu: dr Michał Węgrzynowicz
Sonata Bis 8, okres realizacji: 2019 – 2024, wartość projektu: 2 952 230 zł

Białka STIM jako nowe regulatory transportu receptorów NMDA w neuronach.
Kierownik projektu: dr Joanna Gruszczyńska-Biegała
Sonata Bis 7, okres realizacji: 2018 – 2023, wartość projektu: 1 999 191 zł

Multi-onko-mapa:mapowanie funkcji wiodących onkogenów w chorobach nowotworowych człowieka metodami multi-omiki.
Kierownik projektu: dr Dawid Walerych
Sonata Bis 7, okres realizacji: 2018 – 2022, wartość projektu: 1 992 400 zł

Konkurs SONATINA:
Rola białka Tmbim5 w mitochondrialnej homeostazie wapniowej u danio pręgowanego.
Kierownik projektu: dr Iga Wasilewska
Projekt realizowany w partnerstwie z: University Medical Center Mainz, Institute for Molecular Medicine
Współpraca międzynarodowa: Niemcy
SONATINA 5, okres realizacji: 2021 – 2024, wartość projektu: 653 504 zł

Konkurs PRELUDIUM:
Nowa rola receptora alfa aktywowanego przez proliferatory peroksysomów w regulacji metabolizmu peptydów beta amyloidu i funkcji mitochondriów w zwierzęcym modelu choroby Alzheimera.
Kierownik projektu: mgr Sylwia Wójtowicz
PRELUDIUM 18, okres realizacji: 2020 – 2024, wartość projektu: 209 760 zł

Ocena molekularna właściwości neuroprotekcyjnych i regeneracyjnych komórek WJ-MSC po transplantacji do uszkodzonego mózgu szczura.
Kierownik projektu: mgr Wioletta Lech
PRELUDIUM 18, okres realizacji: 2020 – 2022, wartość projektu: 140 000 zł

Poszukiwanie podłoża neuroprotekcyjnego działania specyficznego agonisty receptorów Y2 – NPY (13-36) w modelu przejściowego, gniskowego niedokrwienia mózgu u szczurów.
Kierownik projektu: mgr Łukasz Przykaza
PRELUDIUM 17, okres realizacji: 2020 – 2022, wartość projektu: 139 792 zł

Aktywność i znaczenie obocznych dróg glikolitycznej przemiany glukozy w odpowiedzi na zmianę warunków tlenowych w długotrwałych hodowlach komórkowych AD-MSC.
Kierownik projektu: dr Anna Figiel-Dąbrowska
PRELUDIUM 16, okres realizacji: 2019 – 2023, wartość projektu: 196 680 zł

Czynniki indukowane hipoksją a zaburzenia dojrzewania oligodendrocytów w modelu asfiksji neonatalnej in vitro.
Kierownik projektu: mgr Justyna Janowska
PRELUDIUM 16, okres realizacji: 2019 – 2022, wartość projektu: 210 000 zł

Rola ścieżki sygnałowej z udziałem kinazy sfingozyny/sfingozyno-1-fosforanu w mózgach myszy z cukrzycą typu II oraz po diecie wysokotłuszczowej. Poszukiwanie potencjalnego neuroprotekcyjnego oddziaływania fingolimodu i metforminy.
Kierownik projektu: dr inż. Przemysław Wencel
PRELUDIUM 15, okres realizacji: 2019 – 2022, wartość projektu: 209 940 zł

Rola lizosomów w insulinozależnej regulacji ekspresji oraz aktywności kinazy białkowej aktywowanej przez AMP w podocytach. Wpływ na przepuszczalność bariery filtracyjnej.
Kierownik projektu: dr Patrycja Rachubik
PRELUDIUM 15, okres realizacji: 2019 – 2022, wartość projektu: 139 500 zł

Rola astrocytarnychreceptorów NMDA w regulacji aktywności syntetazy glutaminy w hodowanych astrocytach mysich. Próba zdefiniowania wewnątrzastrocytanych szlaków sygnałowych.
Kierownik projektu: dr Katarzyna Skowrońska
PRELUDIUM 14, okres realizacji: 2018 – 2022, wartość projektu: 140 000 PLN

Konkurs PRELUDIUM BIS:
Identyfikacja w nowotworach CD19-negatywnych białek powierzchniowych jako alternatywnych celów dla terapii CAR-T.
Kierownik projektu: dr hab. Maria Winiarska
PRELUDIUM BIS 2, okres realizacji: 2021 – 2025, wartość projektu: 532 800 PLN

Konkurs ETIUDA:
Rola zmian w funkcjonowaniu oligodendrocytów w patogenezie zaburzeń istoty białej będących skutkiem asfiksji neonatalnej.
Kierownik projektu: mgr Justyna Janowska
ETIUDA 8, okres realizacji: 2020 – 2021, wartość projektu: 150 264 zł

Konkurs MINIATURA:
Rola adipocytokin w poposiłkowej termogenezie osób z prawidłową i nadmierną masą ciała.
Kierownik projektu: dr Agnieszka Kozacz
MINIATURA 4, okres realizacji: 2021 – 2022, wartość projektu: 46 735 zł

Nowe kombinacje inhibitorów białka opiekuńczego HSP70 iinhibitora proteasomu w hamowaniu wzrostu heteroprzeszczepów komórek raka jelita grubego, trzustki i płuca – pilotażowe badanie in vivo.
Kierownik projektu: dr Magdalena Oroń
MINIATURA 4, okres realizacji: 2020 – 2021, wartość projektu: 49 680 zł

Wybrane polifenole, jako potencjalne leki senolityczne modulujące fenotyp wydzielniczy związany z senescencją (SASP) w keratynocytach ludzkich.
Kierownik projektu: dr Anna Domaszewska-Szostek
MINIATURA 4, okres realizacji: 2020 – 2021, wartość projektu: 49 500 zł

Generowanie indukowananych komórek pluripotencjalnych (iPSC) od pacjentoów z zespołem Dravet do modelowania plastyczności neuronalnej w genetycznie warunkowanych postaciach podaczki u dzieci.
Kierownik projektu: dr Valery Zayat
MINIATURA 3, okres realizacji: 2020 – 2021, wartość projektu: 50 000 zł

Utworzenie modelu komórkowego wywodzącego się z tkanek nowotworowych szczura z nokautem genu TP53.
Kierownik projektu: dr Kamil Synoradzki
MINIATURA 4, okres realizacji: 2020 – 2021, wartość projektu: 49 995 zł

Wpływ wysiłku fizycznego na poziom czynników neurotroficznych z rodziny CDNF/MANF w mysim modelu choroby Parkinsona indukowanym domózgowym podaniem oligomerów alfa-synukleiny.
Kierownik projektu: dr Ewelina Pałasz
MINIATURA 4, okres realizacji: 2022 – 2023, wartość projektu: 49 852 zł

Ocena udziału astrocytów w neurodegeneracji zależnej od białka tau w modelu indukowanej patologii tau in vitro.
Kierownik projektu: dr hab. Marta Sidoryk-Węgrzynowicz
MINIATURA 4, okres realizacji: 2020 – 2021, wartość projektu: 49 698 zł

Drożdżowy model chorób związanych z mutacjami w genie IGHMBP2.
Kierownik prpjektu: dr Weronika Rzepnikowska
MINIATURA 4, okres realizacji: 2020 – 2021, wartość projektu: 21 560 zł

Analiza interakcji mezenchymalnych komórek macierzystych oraz nowotworowych komórek macierzystych glejaka wielopostaciowego.
Kierownik projektu: dr Anna Andrzejewska
MINIATURA 4, okres realizacji: 2020 – 2022, wartość projektu: 49 214 zł