Projekty realizowane w IMDiK PAN finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN):

Konkurs OPUS:

Eliminacja mikrośrodowiska nowotworu jako nowatorska strategia zwiększająca skuteczność immunoterapii

  • Kierownik projektu: dr Małgorzata Bajor
  • Projekt realizowany w partnerstwie z: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
  • OPUS 23, okres realizacji: 2023-2027, wartość projektu: 3 432 480 PLN

Oncogene competition - a new interplay mechanism of mutant p53 with CMYC and mutant KRAS in human cancers

  • Kierownik projektu: dr hab. Dawid Walerych
  • OPUS 23, okres realizacji: 2023 – 2027, wartość projektu: 3 369 440 PLN

Współcelowanie mikrośrodowiska nowotworu w adaptacji do niedotlenienia uwrażliwia glejaka na immunoterapię wirusem onkolitycznym

  • Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Bronisz
  • OPUS 23, okres realizacji: 2023 – 2027, wartość projektu: 3 361 580 PLN

Wpływ aktywacji układów cholinergicznego, noradrenergicznego i serotoninergicznego na zaburzenia oddychania w chorobie Alzheimera

  • Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Kaczyńska
  • OPUS 23, okres realizacji: 2023 – 2026, wartość projektu: 1 104 960 PLN

Kontrola dojrzewania microRNAome i jej zastosowanie w celowanej terapii nowotworowych komórek macierzystych

  • Kierownik projektu: dr Jakub Godlewski
  • OPUS 20, okres realizacji: 2021 – 2025, wartość projektu: 2 987 254 PLN

Dostarczanie immuno-aktywatorów do komórek fagocytujących w celu uzyskania odpowiedzi przeciwnowotworowej

  • Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Rygiel
  • Projekt realizowany w partnerstwie z: Politechnika Wrocławska
  • OPUS 20, okres realizacji: 2021 – 2025, wartość projektu: 2 485 532 PLN

Znaczenie transportera glutaminy SAT1 dla utrzymania homeostazy glutaminianergicznej/ GABAergicznej: implikacje dla zaburzeń lęku

  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Magdalena Zielińska
  • OPUS 20, okres realizacji: 2021 – 2024, wartość projektu: 1 747 960 PLN    

Wpływ PGC1a na biogenezę mitochondriów i różnicowanie neuralne podczas wczesnych etapów rozwoju ludzkich organoidów mózgu

  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Leonora Bużańska    
  • OPUS 18, okres realizacji: 2020 – 2024, wartość projektu: 2 394 840 PLN     

Zwiększenie skuteczności terapeutycznej przeciwciał anty-CD20 w ostrej białaczce limfoblastycznej wywodzącej się z prekursorów limfocytów B

  • Kierownik projektu: dr Małgorzata Firczuk
  • Projekt realizowany w partnerstwie z: Princess Maxima Center
  • Współpraca międzynarodowa: Holandia
  • OPUS 18, okres realizacji: 2020 – 2023, wartość projektu: 1 819 368 PLN

Rola stresu oksydacyjnego w terapii adoptywnej z użyciem chimerycznych receptorów antygenowych

  • Kierownik projektu: dr Małgorzata Bajor
  • Projekt realizowany w partnerstwie z: Technical University of Dresden; Oslo University Hospital
  • Współpraca międzynarodowa: Niemcy, Norwegia
  • OPUS 17, okres realizacji: 2020 – 2024, wartość projektu: 1 890 200 PLN

Rola białek z rodziny BET w regulacji zależnych od komórek mikrogleju procesów neurodegeneracji - znaczenie w patomechanizmach choroby Alzheimera

  • Kierownik projektu: dr Grzegorz Czapski
  • OPUS 16, okres realizacji: 2019 – 2024; wartość projektu: 1 493 540 PLN

The mechanisms of mitochondrial damage-dependent neuroinflammation in experimental models of Parkinson’s disease. The role of Parkin dysfunction

  • Kierownik projektu: dr hab. Agata Adamczyk
  • Projekt realizowany w partnerstwie z: Institute for Pharmacology and Clinical Pharmacy
  • Współpraca międzynarodowa: Niemcy
  • OPUS 20 LAP, okres realizacji: 2021 – 2024, wartość projektu: 1 792 094 PLN

Integration of cortical and sensory input in the generation of ketamine-dependent high frequency oscillations in rodents

  • Kierownik projektu: dr Michał Fiedorowicz
  • Projekt realizowany w partnerstwie z: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
  • OPUS 21, okres realizacji: 2022 – 2026 wartość projektu: 1 986 180 PLN

Rola glutaminazy GAB w glejaku wielopostaciowym (glioblastoma)

  • Kierownik projektu: dr hab. Monika Szeliga
  • OPUS 21, okres realizacji: 2022 – 2026 wartość projektu: 1 860 960 PLN

Wpływ neutrofilnych proteaz serynowych na regulację funkcji komórki podocytarnej i kłębuszkowej bariery filtracyjnej

  • Kierownik projektu: dr hab. inż. Agnieszka Piwkowska
  • Projekt realizowany w partnerstwie z: Uniwersytet Gdański
  • OPUS 21, okres realizacji: 2022 – 2026 wartość projektu: 2 997 960 PLN

Czy "plastikowy mózg" jest realnym zagrożeniem? W poszukiwaniu mechanizmów neurotoksycznego działania nanocząstek plastiku

  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Lidia Strużyńska
  • OPUS 21, okres realizacji: 2022 – 2026 wartość projektu: 1 977 200 PLN

Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe zawierające microRNA w eksperymentalnej immunoterapii glejaka

  • Kierownik projektu: dr Jakub Godlewski
  • OPUS 21, okres realizacji: 2022 – 2026 wartość projektu: 2 485 000 PLN

Glycogen metabolism and gluconeogenesis in glomerular podocytes: impact on podocyte function in normo- and hyperglycemia

  • Kierownik projektu: dr hab. Dorota Rogacka
  • OPUS 21, okres realizacji: 2021 – 2025 wartość projektu: 2 406 600 PLN

Wielo-skalowa metoda składania włókien amyloidowych przy użyciu struktur protofilamentów przewidzianych na podstawie grubo-ziarnistych symulacji dokowania

  • Kierownik projektu: dr Michał Koliński
  • OPUS 22, okres realizacji: 2022 – 2024 wartość projektu: 858 080 PLN

Układ glimfatyczny w patogenezie padaczki

  • Kierownik projektu: dr Michał Fiedorowicz
  • Projekt realizowany w partnerstwie z: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
  • OPUS 22, okres realizacji: 2022 – 2026 wartość projektu: 2 037 400 PLN

Światłowodowe systemy biosensoryczne doszybkiego i wczesnego wykrywania czynników zapalnych

  • Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Rygiel
  • Projekt realizowany w partnerstwie z: Politechnika Warszawska, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
  • OPUS 18, okres realizacji: 2020 – 2024 wartość projektu: 1 360 200 PLN

Integration of cortical and sensory input in the generation of ketamine-dependent high frequency oscillations in rodents

  • Kierownik projektu: dr Maciej Świątkiewicz
  • Projekt realizowany w partnerstwie z: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
  • OPUS 21, okres realizacji: 2022-2026, wartość projektu: 1 986 180 PLN

Układ glimfatyczny w patogenezie padaczki

  • Kierownik projektu: dr Maciej Świątkiewicz
  • Projekt realizowany w partnerstwie z: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
  • OPUS 22, okres realizacji: 2022-2026, wartość projektu: 2 037 400 PLN

Unraveling protease activation in stimulated CAR-T cells to identify new biomarkers for assessing their clinical efficacy

  • Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Firczuk
  • OPUS 25, okres realizacji: 2024-2028, wartość projektu: 3 672 100 PLN


Konkurs SONATA:

Zbadanie biologicznej roli PD-L1 w celu precyzyjnego ukierunkowania przeciwnowotworowych terapii adoptywnych

  • Kierownik projektu: dr Agnieszka Graczyk-Jarzynka
  • Projekt realizowany w partnerstwie z: Vrije University Medical Centre; Oslo University Hospital
  • Współpraca międzynarodowa: Holandia, Norwegia
  • SONATA 15, okres realizacji: 2020 – 2024 wartość projektu: 1 624 380 PLN

Mechanizmy i konsekwencje dysfunkcji małych naczyń mózgowych w doświadczalnej hiponatremii w obecności wazopresyn

  • Kierownik projektu: dr Marta Aleksandrowicz
  • SONATA 17, okres realizacji: 2022 – 2025, wartość projektu: 1 187 968 PLN

Identyfikacja i terapeutyczne wykorzystanie mechanizmów zmiany składania mRNA przez zmutowany gen TP53 w nowotworach człowieka

  • Kierownik projektu: dr Magdalena Oroń
  • Projekt realizowany w partnerstwie z: IRCCS Regina Elena National Cancer Institute, Unit of Oncogenomic and Epigenetic
  • Współpraca międzynarodowa: Włochy
  • SONATA 17, okres realizacji: 2022 – 2025, wartość projektu: 2 072 760 PLN

Konkurs SONATA BIS:

Wpływ leczenia metforminą matki w ciąży i laktacji na programowanie zaburzeń metabolicznych u potomstwa-długoterminowe badania funkcjonalności tkanek i mechanizmów epigenetycznych

  • Kierownik projektu: dr hab. Monika Słupecka Ziemilska
  • SONATA BIS 12, okres realizacji: 2023 – 2027, wartość projektu: 3 674 632 PLN

Rola arginazy 2 w funkcjonowaniu prążkowia oraz w patogenezie choroby Huntingtona

  • Kierownik projektu: dr Michał Węgrzynowicz
  • SONATA BIS 8, okres realizacji: 2019 – 2025, wartość projektu: 2 952 230 PLN  

 

Konkurs SONATINA:

Rola białka Tmbim5 w mitochondrialnej homeostazie wapniowej u danio pręgowanego

  • Kierownik projektu: dr Iga Wasilewska
  • Projekt realizowany w partnerstwie z: University Medical Center Mainz
  • Współpraca międzynarodowa: Niemcy
  • SONATINA 5, okres realizacji: 2021 – 2024, wartość projektu: 653 504 PLN

Konkurs PRELUDIUM:

Zastosowanie edycji genu PPARGC1A do kontroli molekularnej przejścia od neuro- do gliogenezy w rozwoju ludzkich organoidów kory mózgu

  • Kierownik projektu: mgr inż. Zuzanna Kuczyńska
  • PRELUDIUM 21, okres realizacji: 2023-2026, wartość projektu: 209 962 PLN

Wpływ jądrowego FGFR1 na mitofagię i rozwój neuralny w modelu ludzkich organoidów kory mózgu

  • Kierownik projektu: mgr inż. Michał Liput
  • PRELUDIUM 21, okres realizacji: 2023-2026, wartość projektu: 207 640 PLN

Zbadanie roli dopełniacza w kształtowaniu oporności na cytotoksyczność komórek NK

  • Kierownik projektu: mgr Aleksandra Kusowska
  • PRELUDIUM 21, okres realizacji: 2023-2026, wartość projektu: 210 000 PLN

Analiza właściwości macierzystych i neuralnych subpopulacji CD271+ pozyskanej z mezenchymalnych komórek macierzystych/stromalnych izolowanych z Galarety Whartona

  • Kierownik projektu: mgr Agnieszka Smolińska
  • PRELUDIUM 21, okres realizacji: 2023-2024, wartość projektu: 69 916 PLN

Wpływ przewlekłego podawania agonisty receptorów purynowychP1-A2B, z zastosowaniem elekrtoprzędzonych mikrowłókien, na regulację wewnątrznerkowego krążenia krwi oraz wydalania nerkowego w cukrzycy, w modelu zwierzęcym

  • Kierownik projektu: mgr Joanna Sitek
  • PRELUDIUM 21, okres realizacji: 2023-2025, wartość projektu: 140 000 PLN

Nowa rola receptora alfa aktywowanego przez proliferatory peroksysomów w regulacji metabolizmu peptydów beta amyloidu i funkcji mitochondriów w zwierzęcym modelu choroby Alzheimera

  • Kierownik projektu: mgr Sylwia Wójtowicz
  • PRELUDIUM 18, okres realizacji: 2020 – 2024, wartość projektu: 209 760 PLN  

Poszukiwanie podłoża neuroprotekcyjnego działania specyficznego agonisty receptorów Y2 – NPY (13-36) w modelu przejściowego, ogniskowego niedokrwienia mózgu u szczurów

  • Kierownik projektu: mgr Łukasz Przykaza 
  • PRELUDIUM 17, okres realizacji: 2020 – 2024, wartość projektu: 139 792 PLN  

Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe modyfikowane ex vivo jako szczepionka przeciwnowotworowa pobudzająca odpowiedź immunologiczną

  • Kierownik projektu: mgr Klaudia Kiel
  • PRELUDIUM 20, okres realizacji: 2022 – 2025, wartość projektu: 209 936 PLN

Rola zależnej od ATP aktywacji receptorów purynergicznych P2 w zaburzeniach energetycznych w mózgu w zwierzęcym modelu autyzmu

  • Kierownik projektu: mgr Lidia Babiec
  • PRELUDIUM 20, okres realizacji: 2022 – 2025, wartość projektu: 209 893 PLN

Analiza roli cyklicznego RNA MALAT1 w przerzutach raka piersi do mózgu

  • Kierownik projektu: mgr Adrian Szczepaniak
  • PRELUDIUM 20, okres realizacji: 2022 – 2025, wartość projektu: 210 000 PLN

Zbadanie sygnatury molekularnej leżącej u podstaw oporności na terapię CAR-T anty-CD19 w nowotworach złośliwych

  • Kierownik projektu: mgr Marta Krawczyk                                                                                                 
  • PRELUDIUM 22, okres realizacji: 2024-2027, wartość projektu: 210 000 PLN

Mechanizm konkurencji mutanta nabycia funkcji p53 i wiodącego onkogenu CMYC w raku żołądka

  • Kierownik projektu: mgr Marcin Mikołaj Grochowski
  • PRELUDIUM 22, okres realizacji: 2024-2028, wartość projektu: 210 000 PLN

Konkurs PRELUDIUM BIS:

Identyfikacja w nowotworach CD19-negatywnych białek powierzchniowych jako alternatywnych celów dla terapii CAR-T

  • Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Winiarska
  • PRELUDIUM BIS 2, okres realizacji: 2021 – 2025, wartość projektu: 532 800 PLN    

Analiza porównawcza zdolności do wydzielania egzosomów przez ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste/stromalne w zależności od typu komórek i czynników środowiskowych

  • Kierownik projektu: dr hab. Anna Sarnowska
  • PRELUDIUM BIS 4, okres realizacji: 2023 – 2027, wartość projektu: 688 000 PLN

Ocena potencjału immunomodulacyjnego i regeneracyjnego komórek glejowych różnicowanych z ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych galarety Whartona w modelach wybranych schorzeń neurorozwojowych

  • Kierownik projektu: dr hab. Joanna Beata Sypecka
  • PRELUDIUM BIS 4, okres realizacji: 2023 – 2027, wartość projektu: 688 000 PLN

Konkurs MINIATURA:

Wpływ receptorów nukleotydowych P2Y na proceslipolizy oraz tworzenie kropli lipidowych wkomórkach podocytarnych

  • Kierownik projektu: dr Maria Szrejder
  • MINIATURA 6, okres realizacji: 2022 – 2024, wartość projektu: 49 720 PLN

Dystrybucja oraz identyfikacja białek ulegających posttranslacyjnej modyfikacji putrescyną w hipokampie w warunkach niedotlenienia

  • Kierownik projektu: dr Aleksandra Owczarek
  • MINIATURA 7, okres realizacji: 2023 – 2024, wartość projektu: 49 940 PLN

Wpływ agonisty receptora glukagonopodobnego peptydu 1 na proces zapalny i nadreaktywność oskrzeli w modelu astmy nieatopowej u otyłych myszy

  • Kierownik projektu: dr Ewelina Maria Russjan
  • MINIATURA 7, okres realizacji: 2023 – 2024, wartość projektu: 49 995 PLN

Konkurs JPND:
Przedobjawowe zaburzenia synaptyczne w chorobie Alzheimera

  • Kierownik projektu: dr Michalina Wężyk
  • Projekt realizowany w partnerstwie z: CNRS/University of Bordeaux, University of Gothenburg, CNCR/Vrije Universiteit, University of Szeged
  • Współpraca międzynarodowa: Francja, Szwecja, Holandia, Węgry
  • JPCO-FUND2 CALL 2021, okres realizacji: 2022 – 2025, wartość projektu: 1 118 826 PLN

Konkurs WEAVE-UNISONO
Ocena roli procesu autofagii w komórkach oligodendrocytarnych w okołoporodowy hipoksyjno ischemicznym uszkodzeniu mózgu

  • Kierownik projektu: dr hab. Joanna Sypecka
  • Projekt realizowany w partnerstwie z: Swiss National Science Foundation
  • Współpraca międzynarodowa: Szwajcaria
  • WEAVE-UNISONO, okres realizacji: 2022 – 2025, wartość projektu: 1 673 400 PLN